Protokół XXXI sesji 22.09.2005

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2005
 
z XXXI Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 22 września 2005 roku, od godziny 12:00 do 17:30, która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 14 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radny Henryk Sykut
Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy
 
Spoza Rady udział wzięli:   Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pan Grzegorz Pilarski – Zastępca Wójta,  Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Uchwalenie porządku obrad.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
8.        Podjęcie uchwał:
      1)  w sprawie Statutu Sołectwa Ciele
2)       w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński
3)       w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon
4)       w sprawie Statutu Sołectwa Murowniec
5)       w sprawie Statutu Sołectwa Prądki
6)       w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki
7)       w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka
8)       w sprawie nadania nazwy ulicy
9)       w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (Przyłęki)
10)    zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
11)    w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury
12)    w sprawie nabycia udziału wynoszącego ½ we własności nieruchomości gruntowej
13)    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
 
 9.  Zapytania i wolne wnioski.
10.  Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Zakończenie obrad XXXI Sesji.
 
 
Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Prowadzący obrady stwierdził obecność 8-u radnych czyli quorum. Nieobecni byli z powodów osobistych Radni: Jacek Bonalski, Wanda Górna, Ewa Kiełczyńska,  Zenon Paplaczyk, Tomasz Pilch, Jacek Stojke, Leszek Wątorski.
 
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Henryka Sykuta, która wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 7 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radnego Henryka Sykuta na sekretarza obrad.
 
Ad. 4  Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Białe Błota.
12:15 Radny Leszek Wątorski przyszedł na sesję.
12:20 Radna Wanda Górna i Radny Jacek Bonalski przyszli na sesję.
Radna Gabriela Żernicka wnioskuje o wycofanie z porządku obrad projektów statutów sołectwa ze względu na niewłaściwy tryb zwołania przez Wójta Gminy zebrań wiejskich.
Radny Jacek Grzywacz pyta dlaczego w porządku obrad nie ma projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Łochowice. Zwraca uwagę, że sołectwo to przyjęło projekt statutu jako pierwsze już w końcu maja.
Pani Wójt stwierdza, że sołtysi zwołali zebrania na jej polecenie i według jej instrukcji.
Radna Gabriela Żernicka uważa, że wysokość środków sołeckich w postaci 10% jest narzucona przez Wójta i należy podać sołtysom jej realną wysokość tak aby mieszkańcy wiedzieli jakimi środkami dysponują.
Radca Prawny stwierdza, że tryb zwołania zebrań wiejskich w sprawie konsultacji statutów z mieszkańcami sołectw był nieprawidłowy, ponieważ powinien zwołać je Wójt Gminy a nie sołtysi.
 
Nagranie obrad sesji zawiera około jednominutową przerwę ze względu na zahaczenie przez Pana Tadeusza Grzeszczaka nogą o przewód łączący mikrofon z komputerem i wyrwanie go z komputera.
 
12:30 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę na usunięcie usterki technicznej związanej z nagrywaniem obrad sesji.
12:50 Przewodniczący obrad wznawia obrady. Stwierdza obecność 11 Radnych czyli quorum.
 
Radca Prawny uważa, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski może unieważnić uchwały w sprawie statutów sołectw z przyczyn błędów formalnych przy zwoływaniu zebrań w sprawie konsultacji.
12:55 Radna Ewa Kiełczyńska przyszła na sesję.
Przewodniczący obrad pyta sołtysów kto zwoływał zebranie wiejskie w sprawie konsultacji.
Sołtys Ciela Mieczysław Wieczorek omówił przebieg zebrania wiejskiego w Cielu w sprawie konsultacji projektów statutu sołeckiego. Stwierdza, że zebranie zostało zwołane z inicjatywy Wójta.
13:00 Radny Zenon Paplaczyk przyszedł na sesję.
Sołtys Lisiego Ogona stwierdza, że w Lisim Ogonie zebranie również było zwołane na wniosek Wójta.
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutów sołeckich.
Radca Prawny stwierdza, że nie wie jakie stanowisko przyjmie Wojewoda w sprawie konsultacji, ponieważ może on unieważnić uchwały w sprawie statutów lub tylko zwrócić uwagę, że zaszła nieprawidłowość, które jednak nie ma wpływu na przebieg i wynik konsultacji. Stwierdza, że w przypadku projektów statutów Łochowic i Łochowa przedmiotem konsultacji nie był projekt Wójta Gminy, który nie był również wyłożony do wglądu mieszkańców 14 dni przed datą zebrania.
Pani Wójt zwraca uwagę, że wycofanie projektów tych uchwał będzie skutkowało powtórnym przepowiedzeniem konsultacji. Stwierdza, że na obecną sesję zostały wprowadzone te projekty statutów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radcę Prawnego a w sprawie projektów Łochowic i Łochowa nie ma jeszcze stanowiska Radcy.
Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że procedura przeprowadzenia konsultacji w Trzcińcu nie została zachowana.
Sołtys Łochowa Andrzeja Szmytki zwraca uwagę, że w Łochowie mieszkańcy w określonym terminie otrzymali 40 projektów Wójta i 40 projektów Rady Sołeckiej i zostały zgłoszone przez nich poprawki, które zebranie przegłosowało.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnej Gabrieli Żernickiej w sprawie wycofania projektów uchwał dotyczących statutów sołectw. Rada Gminy 9 głosami za i 4 wstrzykującymi się przyjęła wniosek.
Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI Sesji po zmianach. Rada Gminy 12 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła porządek obrad XXXI Sesji.
  Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6 Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7   Radna Gabriela Żernicka odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i poprosiła o odpowiedzi na piśmie.
Radny Zenon Paplaczyk wnioskuje, aby w ostatnim etapie kanalizacji  przyłączyć posesje za obwodnicą w Białych Błotach, ponieważ pozwoli to na budowę dalszej infrastruktury na tym terenie,
–         wnioskuje o przywrócenie dwukierunkowego ruchu na ulicy Berberysowej,
–         pyta czy Gmina zdąży do wiosny zaadoptować na mieszkania socjalne budynek w Murowańcu, 
–         wnioskuje aby procedury inwestycyjne na rok 2006 zaczynać już z początkiem roku tak aby uniknąć przestojów w miesiącach, które najbardziej sprzyjają pracom budowlanym.
Radny Henryk Sykut zgłasza, że po remoncie świetlicy w Cielu firma remontowa wyrzuciła odpady do lasu i prosi o interwencję w tej sprawie.
Radny Stanisław Marks pyta kto z Radnych, jego mąż, żona lub dziecko pracował lub pracuje w jednostkach Gminy Białe Błota, bez względu na rodzaj zawartej umowy,
-          prosi o wyjaśnienie sprawy skargi Pana Jarosława Henke na sposób zwolnienia z pracy w WOK w Łochowie.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy jeśli wykonanie budżetu za I półrocze 2005 wyniosło 12% to czy Wójt jest w stanie wykonać budżet na ten rok.
-          pyta jak jest zaawansowany projekt szkoły w Łochowie, świetlic wiejskich w Łochowicach i Lisim Ogonie,
-          pyta na jakim etapie jest projekt przekazania działki (obecnego targowiska) w Łochowie pod ośrodek zdrowia,
-          prosi o usunięcie drzewa, które wrosło w płot na ulicy Jemiołowej w Łochowie.
Radny Bronisław Balcerowski zgłasza braki w oznaczeniu nazw ulic w Łochowie,
-          jakie w skali gminy są koszty uzupełnienia braków tablic z nazwami ulic,
-          pyta czy w bieżącym roku jest jeszcze szansa na oświetlenie.
 
13:55 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
14:00 Radny Jacek Stojke przyszedł na sesję.
14:10 Przewodniczący obrad wznawia obrady. Stwierdza obecność 14 Radnych czyli quorum.
  Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie.
Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXI Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 22 września 2005 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy,
Kierownik referatu gospodarki przestrzennej  zgłasza autopoprawkę w projekcie uchwały polegającą na zmianie w treści uchwały i w uzasadnieniu numeru działki z 193/2 na 153/2.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autoporawkę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (Przyłęki)
Sekretarz Gminy zgłasza autopoprawkę polegającą na poprawieniu pisowni nazwiska w projekcie uchwały z „Gorzach” na „Gorząch”.
Kierownik referatu gospodarki przestrzennej  zgłasza autopoprawkę w projekcie uchwały polegającą na zmianie w uzasadnieniu numeru działki ze 151/1 na 151/5.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Pani Sekretarz. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Kierownika referatu gospodarki przestrzennej. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury
Przewodniczący obrad wnioskuje o poprawienie błędu pisarskiego w uzasadnieniu polegającego na zamianie słów „w sposób” na „i sposób”. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zmianę.
Radny Jacek Grzywacz pyta kim jest Pani Zukierska i Pan Skrzypek, ponieważ pozostałych członków zna.
Dyrektor BOK poinformowała, że obie te osoby biorą czynny udział w pracach BOK oraz wspierają działalność kulturalną na terenie gminy.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 12 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-                      uchwały w sprawie nabycia udziału wynoszącego ½ we własności nieruchomości gruntowej
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie projekty uchwały.
Radna Gabriela Żernicka pyta dlaczego zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdz. 6016 drogi publiczne i gminne oraz dlaczego zmniejsza się środki na remont świetlicy w Trzcińcu o ponad 14 000 złotych.
Radny Leszek Wątorski zgłasza wniosek formalny aby w pozycji 926 przyznać 20 000 złotych na przygotowanie projektu obiektu sportowego KS Spójnia Białe Błota i pozostawienie  w pozycji 80195 60 000 złotych na projekt sali gimnastycznej w Białych Błotach.
Radny Bartosz Lau stwierdza, że będzie głosował przeciw zmianom w budżecie z powodu propozycji dużego wzrostu wydatków na administrację, konkretnie na funkcjonowanie Urzędu Gminy a w szczególności znaczy wzrost o ponad 50 000 wydatków bieżących. Drugim powodem jest zmniejszenie wydatków na inwestycje. Uważa, że poziom zadłużenia gminy jest obecnie bezpieczny i można spokojnie inwestować. Niepokojące jest wycofanie takich inwestycji jak budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej z przyłączami na ulicy Gontowej, Hippicznej w Białych Błotach oraz budowy wodociągu w Kruszynie Krajeńskim. Stwierdza, że budżet na inwestycje został wykonany za pierwsze półrocze w 12% a obecny projekt uchwały spowoduje zmniejszenie inwestycji tylko po to aby można było wykonać budżet.
Radna Wanda Górna zwraca uwagę, że przewidziane w budżecie środki na promocję czytelnictwa i zakup książek przyznane BOK powinny być wydane z uwzględnieniem bibliotek w Łochowie, w Cielu i w Białych Błotach.
Radny Henryk Sykut przypomina, że zwracał Pani Wójt uwagę przy okazji udzielania absolutorium z ubiegły rok, żeby nowe inwestycje w trakcie roku nie pojawiały się z kapelusza ale żeby były wprowadzane po szerszych konsultacjach. W obecnym projekcie znajduje się nowa inwestycja, budowa sali gimnastycznej. Stwierdza, że dowiedział się o tym na posiedzeniu komisji i uważa, że realizacja równocześnie budowy szkoły w Łochowie i sali gimnastycznej w Białych Błotach może spowodować dziurę budżetową, którą będą musiały łatać władze kolejnej kadencji. Pyta czy zrobiono symulację jakie koszty w kolejnych latach poniesie gmina z związku z tymi inwestycjami, czy będą one pokrywane z kredytów i jakim stopniu gmina ma finansować te inwestycje z środków własnych. Ponadto uważa, że należy lepiej szacować środki na oświatę tak aby nie trzeba było ich podnosić w ciągu roku budżetowego.
 
15:00 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
15:15 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Radny Stanisław Marks pyta skąd bierze się w budżecie wzrost wpływu z podatku rolnego do 30 000 złotych czyli prawie o 100%. Zwraca uwagę na niczym nie uzasadnione zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Gminy o 55 000 złotych i prosi o wyjaśnienie tej kwestii, która jest nie zrozumiała ze względu na tak niski poziom realizacji inwestycji w tym roku.
Zastępca Wójta stwierdza, że odbył się jeden przetarg na wymianę okien w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Białe Błota oraz drugi, który dotyczył remontów. W tym drugim Pani Kladzińska naniosła korekty i na świetlicę w Trzcińcu zostały środki zwiększone o 11000 złotych. Szczegółowy wykaz prac wraz kosztami może udostępnić Radnej Żernickiej. Stwierdza, że w sprawie 20 000 złotych na projekt obiektu KS Spójnia należy o tę kwotę zwiększyć wydatki w dziale oświata i sport tak aby można było przystąpić do przetargu na projekt obiektu sportowego w Białych Błotach.
Radna Wanda Górna stwierdza, że koncepcja obiektu sportowego została już przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej a Pani Kladzińska przystąpiła do sporządzania projektu kompleksu sportowego razem z salą gimnastyczną. Uważa, że projekt powinien być opracowany całościowo i temu mają służyć pieniądze zabezpieczone w projekcie zmian budżetu na 2005 rok.
Radny Leszek Wątorski wycofuje wcześniejszy wniosek formalny i zgłasza wniosek aby z pozycji 6060 wydatki jednostek budżetowych zdjąć kwotę 20 000 złotych i przeznaczyć ją na KS Spójnia Białe Błota. Pani Wójt stwierdza, że aby zadanie inwestycyjny mogło zostać objęte procedurą przetargową to musi zostać zapisane w budżecie.
Radna Wanda Górna zgłasza wniosek formalny aby wprowadzić do budżetu na 2005 rok nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80195 pozostała działalność - budowa sali gimnastycznej oraz kompleksu sportowego w Białych Błotach.
Radny Jacek Grzywacz pyta Radną Górną czy wie ile będzie gminę kosztował obiekt sportowy z salą gimnastyczną w Białych Błotach. Uważa, że ta inwestycja bardzo obciąży przyszłoroczny budżet i uniemożliwi realizacje innych inwestycji.
Radna Wanda Górna stwierdza, że będzie to kosztowało 4 lub 5 milionów złotych i będzie rozłożone na 4 do 5 lat. Uważa, że nie będzie to kolidowało z rozbudową szkoły w Łochowie a można na ten cel pozyskać środki z zewnątrz.
Radny Stanisław Marks stwierdza, że budowa sali gimnastycznej to szlachetny cel, ale nie wiadomo skąd wziąć środki na tą inwestycję i w jakim terminie zostaną one pozyskane. Uważa, że trzeba się liczyć z sytuacją kiedy to budżet gminy będzie musiał udźwignąć tak duże obciążenie i doprowadzić do zamrożenia wszystkich innych inwestycji na terenie gminy. Musi być określona data początkowa tej inwestycji i końcowa, bo nie można ciągnąć takich inwestycji latami.
Pani Wójt informuje, że budowa sali gimnastycznej w Białych Błotach jest koniecznością a projekt kompleksu sportowego będzie realizowany etapami, z których pierwszym będzie właśnie sala gimnastyczna.
Radny Jacek Grzywacz uważa, że zmarnowano trzy lata zamiast rozbudowywać szkołę w Łochowie. Powinno się budować na przemian raz w Białych Błotach raz w Łochowie. Zapoczątkowane było to budową sali gimnastycznej w Łochowie, później gimnazjum w Białych Błotach i przyszła kolej na rozbudowę szkoły w Łochowie a po niej przyjdzie kolej na salę gimnastyczną w Białych Błotach. Tylko na taki cykl budowy gmina jest w stanie zabezpieczyć środki.
Pani Wójt stwierdza, że Radni muszą podjąć decyzję czy chcą realizować inwestycje w rozwój infrastruktury czy edukacji. Podkreśla, że przed samorządem są stawiane przez ustawodawcę coraz to nowe zadania, z których gmina musi się wywiązywać i niestety będzie się to musiało odbywać kosztem inwestycji.
Radny Jacek Grzywacz pyta Dyrektora Naporę jaka jest dynamika wzrostu liczby uczniów w Białych Błotach od czasu utworzenia gimnazjum.
Dyrektor Zdzisław Napora odpowiada, że przybyło około 80 uczniów.
Radny Zenon Paplaczyk uważa, że należy przygotować projekt kompleksu sportowego w całości i popiera wniosek Radnej Górnej. Zwraca uwagę, że należy podjąć intensywne zabiegi o pozyskanie dofinansowania tej inwestycji z zewnątrz.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy w tym roku będzie ogłoszony przetarg na rozbudowę szkoły w Łochowie.
Pani Wójt odpowiada, że nie ponieważ najpierw należy uzyskać pozwolenie na budowę.
Radny Jacek Grzywacz zgłasza wniosek formalny o dopisanie do budżetu do wieloletniego planu inwestycyjnego kwoty 1,2 miliona złotych na rozbudowę szkoły w Łochowie tak aby można było rozpocząć procedurę związaną z przygotowaniem przetargu.
Zastępca Wójta stwierdza, że rozbudowa szkoły w Łochowie jest umieszczona w wieloletnim planie inwestycyjnym z zaplanowaną kwotą 1,2 miliona złotych. Rozpoczęcie prac w Łochowie może nastąpić około kwietniu przyszłego roku.
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że w zapisach budżetowych są nieprecyzyjne informacje dotyczące terminów realizacji inwestycji. W jednej ramce jest rok 2005, w drugiej 2006.
Pani Wójt stwierdza, że wieloletni plan inwestycyjny trzeba będzie przebudować przy okazji formowania przyszłorocznego budżetu. Stwierdza, że w 11 milionach na inwestycje znajduje się 6 milionów na samą kanalizację.
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę na duży wzrost środków na zakup energii dla Urzędu Gminy jaki jest przewidziany w budżecie. Uważa, że wzrost o kilkadziesiąt procent nakładów na ogrzewanie jest wygórowany.
Radny Leszek Wątorski uważa, że należy znaleźć pieniądze na obiekt KS Spójnia kosztem zmniejszenia wydatków na administrację.
 
16:25 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
16:45 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Radny Leszek Wątorski ponawia wniosek, żeby zmniejszyć nakłady z działu administracja o 20 000 złotych i przeznaczyć je na realizację projektu obiektu sportowego  KS Spójnia.
Skarbnik Gminy zgłasza propozycję poprawki do wieloletniego planu inwestycyjnego w dziale 926 obiekty sportowe w postaci zwiększenia nakładów o 20 000 złotych.
Radny Leszek Wątorski wycofuje swój wniosek.
Radny Jacek Grzywacz wycofuje swój wniosek i stwierdza, że należy mieć jednak świadomość, że przy tak obciążonym budżecie jakieś inwestycje będą musiały zostać wykreślone z budżetu a decyzję o tym będą musieli podjąć Radni. Uważa, że Pani Wójt liczy te inwestycje pokryją pieniądze ze sprzedaży gminnych wodociągów.
Radny Jerzy Kasprzak uważa, że jakiekolwiek zgłaszane obecnie zapisy w wieloletnim planie inwestycyjnym są bezcelowe jeśli się tych inwestycji nie umieści w projekcie budżetu na przyszły rok.
Radny Stanisław Marks uważa, że zapisy w budżecie jednak do czegoś zobowiązują, ponieważ wytyczają kierunek działań Wójta i prowadzą do dyskusji nad projektem budżetu na rok przyszły.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w projekcie budżetu zaproponowanymi przez Panią Skarbnik. Radni Gminy 10 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi się przyjęli zmiany.
Radny Henryk Sykut pyta czy wiadomo z jakich środków będą wykonywane inwestycje związane z budową kompleksu sportowego i rozbudową szkoły w Łochowie. Czy będą to środki własne gminy czy może środki unijne i w jakich procencie można liczyć na dofinansowanie z zewnątrz.
Pani Wójt stwierdza, że pozyskanie środków unijnych na te inwestycje jest uzależnione od szybkiego przygotowanie projektów, które są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.
Pani Skarbnik informuje, że wzrost wpływów z podatku rolnego wynika ze zmiany przepisów dotyczących księgowania. Program, który obecnie jest używany do księgowania wykazuje łączną kwotę podatków płaconych przez podatników odprowadzających podatek rolny.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 8 głosami za, 4 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
 
Ad. 9 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2005 roku.
Rada Gminy 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Radna Powiatu Maria Płotkowska odczytała negatywne stanowisko rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie projektu zmiany granic administracyjnych gmin Białe Błota, Osielsko i Siecienko.
Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka zwraca uwagę, że należy złagodzić obostrzenia dla osób chcących wziąć udział w  konsultacjach w sprawie zmiany granic.
- pyta ile punktów oświetleniowych zostanie wykonanych w Łochowie.
-          zgłasza brak wielu tablic z nazwami ulic, ponieważ do chwili obecnej założono sześć sztuk. Pyta ile z tych tablic zostanie ustawionych do końca 2005 roku,
-           stwierdza, że za miesiąc będą dwa lata jak została oddana do użytku droga powiatowa w Łochowie i pyta dlaczego ciągle stoją tam znaki zakazu ruchu. Uważa, że należy zlikwidować te znaki,
-          pyta w jakim terminie sołectwa otrzymają środki funduszu sołeckiego na 2006 rok.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że na czerwcowej sesji pytała o kontrolę Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą świadczeń rodzinnych wypłacanych w ubiegłym roku i otrzymała zapewnienie na sesji, że otrzyma pisemną odpowiedź w tej sprawie. Stwierdza, że otrzymała również od Pani Wybrańskiej zapewnienie, że taka odpowiedź  zostanie udzielona. Stwierdza, że obecnie jest już koniec września i pyta czy w ten sposób wygląda praca sekretarza gminy. Uważa, że czasu na odpowiedź było wystarczająco dużo i pyta kto poniesie odpowiedzialność za zwrot bezprawnie wydanych świadczeń.
-          pyta czy Przewodniczący Rady korzysta on z uprawnienia wstępnej weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych, ponieważ ma wrażenie, że Przewodniczący z tego uprawnienia nie korzysta,
-          informuje, że 15 września br. Redakcja „Echo Regionu” wygrała sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy o nie udzielenie informacji publicznej przez Wójta Gminy Białe Błota,
-          pyta Zastępcę Wójta Grzegorza Pilarskiego czy jest prawdą, że ma zamiar inwestować w Łochowie w inwestycję podobną do tej jaką prowadzi w Niemczu,
- stwierdza, że Dyrektor WOK w Łochowie nie rozumie słowa współpraca, ponieważ nie wykazuje współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stwierdza, że obecnie jest prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy postępowanie w sprawie zwolnienia przez Dyrektora WOK jednego z pracowników. Informuje Dyrektora WOK, który chciał wiedzieć jaką działalnością zajmuje się Stowarzyszenie „Przymierze dla Gminy Białe Błota”, że gdyby nie działalność tego Stowarzyszenia to nie byłoby ośrodka kultury w Łochowie.
Pani Zofia Dondajewska pyta jak się mają tak duże rezerwy przeznaczone na rozbudowę szkoły w Łochowie do tak niewielkich działań w zakresie tej inwestycji. Uważa, że należy zintensyfikować działania zmierzające do rozbudowy szkoły. Zwraca uwagę Radnej Górnej, że dokonała wnikliwych analiz dotyczących budowy sali gimnastycznej w Białych Błotach a nie zainteresowała się rozbudową  szkoły w Łochowie, w której sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ wiele z klas w ogóle nie powinno być używanych. Zwraca również uwagę, że projekt rozbudowy szkoły nie powinien być tajemnicą, ponieważ być może mieszkańcy mieli by cenne uwagi dotyczące rozwiązań w nim zawartych.
Pan Tadeusz Grzeszczak składa do protokołu trzy pisma, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Dotyczą one:
-          wniosku do Komisji Rewizyjnej w sprawie zdjęcia z obrad sesji projektów uchwał w sprawie statutów sołeckich,
-          skargi na nie udzielenie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji publicznej i skierowanie jej do Wójta Gminy,
-          stwierdzenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych legalności świadczenia obsługi prawnej przez Radcę Prawnego jednocześnie Wójtowi Gminy i Radzie Gminy.
Uważa, że sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic może się okazać nie skuteczny ze względu na bardzo rygorystyczne kryterium głosowania. Uważa, że lepszym rozwiązaniem byłoby zbieranie przez sołtysów podpisów pod protestem w tej sprawie.
-          pyta Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska dlaczego posiedzenia jego komisji nie są obecnie nagrywane i jak to się ma do przejrzystości w gminie,
-          stwierdza, że jest odczuwalna niechęć Wójta Gminy do Trzcińca. Żąda oznakowania drogi dojazdowej do Trzcińca ze względu na duże zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego na tej trasie.
Przewodniczący obrad pyta czy ulica remont ulicy Wierzbowej w Łochowie jest nadzorowany przez gminę czy przez powiat. Zgłasza, że pracownicy nie wykonują staranne tej inwestycji,
Pani Wójt stwierdza, że nadzoruje tę inwestycję gmina i sprawdzi jakość tych prac.
Radna Powiatu Stanisława Majek stwierdza, że Pani Wójt otrzymała projekt statutu sołeckiego Łochowa od sołtysa dnia 2 czerwca br. więc argumenty Radcy Prawnego nie mają pokrycia w rzeczywistości. Uważa, że było wystarczająco dużo czasu aby przygotować projekt uchwały.
-          uważa, że sposób organizacji Sołtysiady był nie prawidłowy, ponieważ część sołectw nie została poinformowana na czas i nie zdążyła się przygotować do tej imprezy.
Radny Jacek Grzywacz dziękuje Pani Kierownik GOPS za upominki wykonane przez podopiecznych WTZ Dąb a które zostały wręczone członkom delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Elbmarsch.
-          zwraca uwagę, że nadal nic się nie dzieje w kwestii przekazania terenu pod budowę kącika integracyjnego w Łochowicach. Obawia się, że nie uda się wykorzystać środków sołeckich na cel w tym roku,
-          pyta czy zostały już podjęte przez Wójta Gminy jakieś konkretne działania zmierzające do przekazania samochodu dla OSP Łochowo, który w prezencie chcą przekazać im strażacy z Elbmarsch. Samochód jest sprawny technicznie i czeka na załatwienie formalności,
-          pyta co z długiem ZWiUK wobec MWiK, czy został już spłacony,
Radny Jacek Stojke stwierdza, że na wiosnę zgłaszał wyrwę na rogu ulicy Rumiankowej i Bydgoskiej w Zielonce i do tej pory nie została ona załatana,
-          wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zakazania ruchu samochodów ciężarowych ulicą bydgoska w Zielonce koło szkoły. Stwierdza, że jest alternatywny objazd ulicami Uroczysko w Prądkach do ulicy Gilowej w Zielonce.
Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że zwracała się do Urzędu Gminy o oznakowanie ograniczeniem prędkości do 50 km/h i tonażu drogi dojazdowej do Trzcińca. Stwierdza, że otrzymała odmowną odpowiedź w tej sprawie ze starostwa powiatowego.
Sołtys Ciela Mieczysław Wieczorek pyta co może zrobić gmina aby przygotować objazd względem obwodnicy Bydgoszczy w Cielu tak aby ruch tam nie był zakorkowany gdy zdarzy się jakiś wypadek. Stwierdza, że Tiry, które niedawno szukały objazdu poniszczyły drogi tak, że nie można ich przejechać nawet konno.
- zwraca uwagę, żeby pisma przekazywane sołtysom do rozwieszenia były przekazywane razem, ponieważ często kiedy sołtys wróci z rozwieszania ogłoszeń na tablicach musi jechać rozwieszać nowe, które w między czasie przywieziono z Urzędu Gminy.
Radna Gabriela Żernicka pyta dlaczego ulotki o konsultacjach otrzymali w Trzcińcu tylko mieszkańcy bloku.
Pani Wójt stwierdza, że ulotki rozprowadzono za pośrednictwem poczty i roznosili je sołtysi.
Pani Zofia Dondajewska pyta czy Wójt Gminy możne spowodować zmianę godzin otwarcia poczty w Łochowie tak aby była ona otwarta dłużej po południu do 18:00 lub w sobotę do południa, ponieważ mieszkańcy nie mają możliwości np. wysłać lub odebrać przesyłek a w sobotę poczta jest zamknięta.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy będzie rozbudowany monitoring w Łochowie ze środków tzw. „kapslowych”, ponieważ w Białych Błotach w szkole jest monitoring i ochrona fizyczna.
 
Ad. 10
Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:
-          sołtysiada kosztowała około 1 000 złotych i ocenia imprezę pozytywnie, ze względu na sportową rywalizację sołectw, która promują zdrowszy typ spędzania wolnego czasu niż typowy festyn,
-          stwierdza, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie przewiduje w najbliższym czasie na modernizację skrzyżowania drogi krajowej z drogą na Miedzyń a gmina na to nie przeznaczy,
-          skrzynie z piaskiem do posypywania chodników są tematem kontrowersyjnym, ponieważ mieszkańcy z nich na ogół nie korzystają. Można rozważyć przeniesienie do Trzcińca skrzyń z innych sołectw,
-          stwierdza, że nie było środków w budżecie na bieżące utrzymanie dróg i tablice z nazwami ulic, ale dziś zostały one zwiększone i oznakowanie ulic będzie realizowane choć nie w tak szerokim zakresie jaki postulował sołtys Łochowa,
-          jest przygotowywany przetarg na budowę lamp na terenie gminy. Nie ma jeszcze pozwoleń na budowę, ale będą podjęte starania na rzecz budowy punktów oświetleniowych zgodnie z planem na ten rok,
-          ostatni etap kanalizacji za obwodnicą obejmuje na przyszły rok Kruszyn Krajeński a część Białych Błot, która tam leży musi być objęta odrębnym planem,
-          ruch na ulicy Berberysowej jest jednokierunkowy, ponieważ takie są wymogi bezpieczeństwa ze względu na bliską odległość od sygnalizacji świetlnej,
-          stwierdza, że wykonanie budżetu za I półrocze na poziomie 12% wynika z długich procedur otrzymywania pozwoleń i sporządzania projektów. Bydgoszcz ma realizację budżetu na inwestycje za I półrocze 10,2%. W I półroczu w gminie Białe Błota wykonano wszystkie inwestycje, których dokumentacja była gotowa.
-          budowa pieszojezdni na ulicy Guliwera w Białych Błotach oraz budowa sieci gazowej rusza w najbliższy poniedziałek a wykonawca twierdzi, że możliwe jest ukończenie tej inwestycji w tym roku,
-          przetarg na adaptację pomieszczeń na mieszkania socjalne w Murowańcu został unieważniony  a nowy będzie rozstrzygnięty w przyszłym tygodniu,
-          śmieci po remoncie w Cielu zostaną uprzątnięte,
Odpowiedź Radnemu Stanisławowi Marks na piśmie.
Pani Wójt odpowiadając na zapytania stwierdziła, że:
-          nie zmieniła zdania w sprawie przekazania działki na ośrodek zdrowia w Łochowie, ale potrzeba czasu aby wszystko formalnie przygotować, ponieważ jest to działki gminna,
-          informacja o wysokości środków sołeckich zostanie przekazana sołtysom na początku października,
Zastępca Wójta odpowiadając na zapytania stwierdził, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego czeka z wydaniem decyzji, ponieważ było złożone przez Stowarzyszenie z Łochowa doniesienie do prokuratury w sprawie składania przez Zastępcę Wójta fałszywych oświadczeń.
Sekretarz Gminy odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdziła, że:
-          do Pani Kreji zostało skierowane pismo, w którym wyjaśniono czego dotyczył zwrot środków o którym mówi protokół kontroli Urzędu Wojewódzkiego i czego dotyczyła decyzja którą wydała i podpisała imiennie Sekretarz Gminy. Stwierdza, że pozostała część zapytań jest dla niej niezrozumiała i jeśli Pani Kreja sformułuje pytanie na piśmie i złoży je do protokołu to otrzyma pisemną odpowiedź.
Przewodniczący obrad stwierdza, że dokonuje wstępnej weryfikacji oświadczeń majątkowych, ale nie ma wpływu na treści w nich zawarte. Szczegółowego sprawdzenia dokonuje Urząd Skarbowy.
Radny Jerzy Kasprzak informuje Pani Kreję, że nadal posiada 100 akcji TPSA.
Dyrektor WOK w Łochowie nie rozumie skąd zarzut braku możliwości współpracy skoro ostatnia jego rozmowa z Panią Kreją odbyła się w czerwcu. W tej rozmowie zapewnił ją, że w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych WOK jest otwarty na współpracę, ale od tej pory Pani Kreja ani jej Stowarzyszenie nie zwracało się do WOK o współpracę w jakiejkolwiek sprawie.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że Dyrektor WOK myli pojęcia, ponieważ ona mówi o organizacji imprez a korzyść z organizacji imprez wspólnie ze Stowarzyszeniem byłaby obopólna. Uważa, że współpraca zależy tylko od dobrej woli Dyrektora WOK, ponieważ nie ma on takiego obowiązku. Dyrektor WOK w Łochowie stwierdza, że w każdej chwili Stowarzyszenie może się włączyć do organizacji imprez. Dotychczas nie zgłoszono takiej chęci.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że Dyrektor WOK nie wykazuje dobrej woli aby współpracować ze Stowarzyszeniem, ponieważ stwierdził, że nie ma takiego obowiązku.
Dyrektor WOK w Łochowie stwierdza, że sprawa zwolnienia przez niego pracownika jest sprawą przykrą, ale konsultował ją z Państwową Inspekcją Pracy a powodem było ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych przez tego pracownika.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że skoro Dyrektor WOK zarzuca pracownikowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych to powinien zapoznać się kodeksem pracy.
Zastępca Wójta odpowiadając na zapytania stwierdził, że chciałby zainwestować w Łochowie i wybudować 20 elektrowni wiatrowych.
Pani Wójt odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdziła, że:
-          skierowała pismo do Dyrekcji Poczty w sprawie zmiany godzin otwarcia urzędu pocztowego w Łochowie, ale nie dało to rezultatu ze względu na zbyt małą obsadę pracowników poczty na terenie gminy,
-          stanowisko koordynatora ds. sportu jest stanowiskiem nowym obsadzonym na pół etatu i na razie ustala się możliwości jego działania,
-          objazd w Cielu byłby możliwy prawdopodobnie po przebudowie obwodnicy w wybudowanie równoległej drogi dojazdowej,
-          są podjęte działania mające na celu sprowadzenie samochodu dla OSP Łochowo, realizacja nastąpi po wyborach parlamentarnych i prezydenckich,
-          naprawa asfaltu w Zielonce jest przyjęta do realizacji a możliwość objazdu zostanie rozpatrzona,
Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że otrzymał pismo od Zastępcy Wójta, w którym jest stwierdzenie, że równanie dróg w na terenie Gminy odbywa się w miarę potrzeb i pyta jak są oceniane te potrzeby.
Prezes ZWiUK odpowiadając na interpelacje i zapytania stwierdził, że ZWiUK obecnie jest na etapie negocjowania zasad spłaty pożyczki od MWiK.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że dowiedział się, że wpłynęły pieniądze z nieprawnie pobranych diet przez członków Rady Nadzorczej i uważa, że te pieniądze powinny być przeznaczone na spłatę tej pożyczki.
Prezes ZWiUK stwierdza, że udzieli odpowiedzi na piśmie. Radna Gabriela Żernicka pyta kiedy będą równane drogi w Trzcińcu.
Zastępca Wójta odpowiada, że musi być odpowiednia aura, ale pewnie jesienią.
Radna Gabriela Żernicka pyta kiedy będzie realizowana budowa oświetlenia na ulicy Jemiołowej w Trzcińcu. Zastępca Wójta stwierdza, że budowa oświetlenia jest wykonywana sukcesywnie tam gdzie udaje się skompletować pełną dokumentację.
Radna Wanda Górna stwierdza, że dokonała analizy demograficznej wzrostu liczby uczniów w Łochowie. Uważa, że przewidywany wzrost liczby uczniów w Łochowie był powodem umieszczenia w wieloletnim planie inwestycyjnym rozbudowy szkoły w Łochowie w latach 2006-2007. Stwierdza, że osobiście nalegała, żeby dokumentację projektową rozbudowy sporządzić jeszcze w tym roku i według jej wiedzy jest to możliwe. Uważa, że budowa sali gimnastycznej w Białych Błotach jest konieczna ze względu na wzrost liczby godzin W-F w szkołach i bardzo dużą ciasnotę na dotychczasowej sali wspólnej dla gimnazjum i szkoły podstawowej. Przypomina, że skutecznie interweniowała u Pani Wójt w sprawie remontu podług w szkole dwa lata temu a sprawy Łochowa są jej szczególnie bliskie.
Radny Jerzy Kasprzak wyjaśnił, że nie ma żadnej rezerwy ani nadwyżki budżetowej, bo jest deficyt budżetowy. Przypomniał, że gmina w 2003 i 2004 spłacała zobowiązania finansowe zaciągnięte przez poprzedni Zarząd Gminy a dopiero obecny rok i kolejne lata pozwolą Gminie na podjęcie większych zadań inwestycyjnych. Uważa, że rozwiązaniem rozbudowy szkoły jest system budownictwa segmentowego.
Radny Stanisław Marks stwierdza, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania z poprzedniej sesji. Przypomina, że pytał o miejsca wyznaczone na składowanie niebezpiecznych odpadów i nie otrzymał odpowiedzi.
-          pyta o bezprawnie pobrane przez członków Rady Nadzorczej ZBiUK, czy zawarto jakieś porozumienie w tej sprawie i przypomina, że diety te pochodziły z publicznych pieniędzy,
-          stwierdza, że otrzymał pismo od  zwolnionego pracownika WOK w Łochowie, w którym stwierdza on że Radna Wanda Górna do której zwrócił się o mediację nie znalazła czasu aby się z nim spotkać a jej syn wykonywał zdjęcia podczas piątkowej imprezy w WOK.
Radna Wanda Górna stwierdza, że zapoznała się ze sprawą i uważa, że Dyrektor miał prawo do podjęcia decyzji o zwolnieniu a jeśli chodzi o jej syna, to on od sześciu lat wykonuje zdjęcia za własne pieniądze z różnych imprez w Łochowie.
Zastępca Wójta stwierdza, że w opracowaniu jest projekt rozwiązania składowania materiałów niebezpiecznych.
  Ad. 11 Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół  z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Przewodniczący obrad  stwierdził, że porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XXXI Sesji Rady Gminy Białe Błota.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 13 stron.                                                                                                        
                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Rakoczy                            Henryk Sykut                            Bronisław Balcerowski
Podinspektor                                                           
 
 

metryczka


Wytworzył: RG (10 października 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (4 stycznia 2006, 09:55:16)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:28:24)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3875