Protokół XXXIII sesji 17.11.2005

 
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2005
 
z XXXIII Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 17 listopada 2005 roku, od godziny 12:00 do 20:00, która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 14 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radny Tomasz Pilch
Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy
 
Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Uchwalenie porządku obrad.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz przekazanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych
6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych
7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
8.        Podjęcie uchwał:
1)       w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota
2)       w sprawie Statutu Sołectwa Ciele
3)       w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński
4)       w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon
5)       w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec
6)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Ciele)
7)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Przyłęki)
8)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Ciele)
9)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Łochowo)
10)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Zielonka)
11)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Białe Błota)
12)    w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
13)    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
14)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
15)    w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
16)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Łochowo)
17)    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
18)    w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9.  Zapytania i wolne wnioski.
10.  Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Białe Błota oraz XXXII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Zakończenie obrad XXXIII Sesji.                                                                                                                                     
 
Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Prowadzący obrady stwierdził obecność 8-u radnych czyli quorum. Nieobecni byli z powodów osobistych Radni Henryk Sykut i Leszek Wątorski
 
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Tomasza Pilcha, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 12 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radnego Tomasza Pilcha na sekretarza obrad.
 
Ad. 4  Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Radna Gabriela Żernicka wnioskuje o wycofanie z porządku obrad projektu w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Bartosz Lau wyjaśnił, że skarga,  na którą powołuje się Pani Wójt uzasadniając projekt uchwały w sprawie wyłączenia go od rozpatrywania przez Komisję Rewizyjną, była rozpatrywana trzy miesiące przed kampanią wyborczą. Zwraca uwagę, że nie można wyłączyć kogoś od rozpatrywania skargi wstecz a obecnie nie ma nowych skarg Pana Tadeusza Grzeszczaka. Zaznacza, że wnioskowane przez Wójta wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczy hipotetycznych skarg w przyszłości. Uważa, że uzasadnienie projektu tej uchwały zawiera wiele przekłamań i manipulacji faktami. Komentując uzasadnienie, w którym napisano, że Komisja nie wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy w sprawie skarg stwierdza, że Pani Wójt wiedziała, że Komisja rozpatruje skargi, ponieważ przysyłała na posiedzenia Komisji Panią Sekretarz lub ówczesnego Zastępcę Wójta. Wniosek o jego wykluczenie z rozpatrywania skarg Pana Tadeusza Grzeszczaka uważa za bezzasadny.
Pani Wójt stwierdza, że wyłączenie Radnego Bartosza Lau Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z rozpatrywania skarg Pana Tadeusza Grzeszczaka jest zasadne ponieważ był Radny Bartosz Lau był promowany w prywatnym biuletynie Pana Tadeusza Grzeszczaka z września 2005 r. jako kandydat do sejmu RP i zachodzi podejrzenie o stronniczość, ponieważ Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Radnego Bartosza Lau wbrew przepisom obowiązującego prawa uznała skargę za zasadną.
Pani Sekretarz poinformowała, że procedura rozpatrywania skarg Pana Tadeusza Grzeszczaka przez Komisję Rewizyjną nie została zakończona, ponieważ Rada Gminy nie podjęła uchwał w tej sprawie.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnej Gabrieli Żernickiej o wycofanie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 2 głosami za, 5 przeciw i  6 wstrzymującymi się odrzuciła wniosek.
Skarbnik Gminy wnioskuje o zmianę w porządku obrad polegającą na przesunięciu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na początek punktu 8. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek.
Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII Sesji po zmianach. Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXIII Sesji.
  Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu oraz przekazał informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych.
 
Ad. 6 Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z analizą oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7   Radna Gabriela Żernicka odczytała swoje interpelacje, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu i poprosiła o odpowiedzi na piśmie.
Radny Zenon Paplaczyk wnioskuje, aby poprawić kontakt mieszkańców Białych Błot z dzielnicowym, ponieważ wielu mieszkańców zgłasza brak poczucia bezpieczeństwa wynikający z małej widoczności Policji,
–         wnioskuje o podjęcie działań mających na celu zwiększenie frekwencji mieszkańców na sesjach Rady Gminy i zebraniach wiejskich,
Radny Stanisław Marks pyta komu podlega kanalizacja deszczowa
-          prosi o przedstawienie sprawozdania ile GOPS wydał biletów MZK w ramach pomocy dla osób po 65 roku życia, które utraciły prawo do darmowych przejazdów autobusami MZK
-          prosi aby odpowiedzi na interpelacje dotyczyły treści interpelacji, ponieważ otrzymał odpowiedź na interpelację, której nie zgłaszał.
Radny Jacek Grzywacz dziękuje Pani Beacie Przyborskiej Kierownikowi GOPS za pamięć o darczyńcach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Składa jej i pracownikom GOPS życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
-          przypomina o zawieszeniu dwóch tablic z nazwą ulicy Zajęcza w Łochowicach,
-          pyta jak jest zaawansowana budowa oświetlenia na terenie gminy,
-          pyta na jakim etapie jest prywatyzacja ośrodka zdrowia w Łochowie,
-          pyta jak są zaawansowane projekty świetlic wiejskich w Łochowicach i Lisim Ogonie,
-          pyta kiedy zostanie usunięty zakaz ruchu na ścieżce rowerowej w Łochowie,
-          przypomina, w imieniu pani Lemańskiej, że Pani Wójt obiecała jej drewno na opał a do tej pory go nie otrzymała,
-          poinformował o pozyskaniu przez OSP Łochowo samochodu strażackiego z zaprzyjaźnionej gminy Elbmarsch i zaprezentował zdjęcia z przekazania go przez stronę niemiecką.
Radny Stanisław Marks zgłasza, że mieszkańcy Przyłęk proszą o oświetlenie skrzyżowania w centrum miejscowości
-          prosi o podjęcie działań zapewniających dojazd do Przyłęk w godzinach wieczornych
 
 
  Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie.
Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXIII Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 1 grudnia 2005 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie projekty uchwały.
Radny Bartosz Lau pyta z czego wynika zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 71004.
- pyta jaki jest związek pomiędzy realizacją ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych a zakupem zestawów komputerowych w rozdziale 85212.
Skarbnik Gminy wyjaśnia, że wymieniony przez radnego Bartosza Lau związek wynika konieczności realizacji wymogów ustawowych według wskazań Wojewody.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej wyjaśnia, że zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 71004 wynika z rozstrzygniętego już zapytania o cenę ich przygotowania.
Radny Jacek Bonalski pyta z czego wynika zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 756.
Skarbnik Gminy wyjaśnia, że koszty w tym dziale były niższe od zaplanowanych.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
13:25 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
13:45 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota
Pracownik ds. obsługi Rady Gminy zgłasza autopoprawkę w projekcie uchwały polegającą na poprawieniu błędów pisarskich w projektach uchwał w sprawie Statutów sołectw.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.
 
13:55 Radny Leszek Wątorski przyszedł na sesję.
14:10 Przewodniczący obrad wznawia obrady. Stwierdza obecność 14 Radnych czyli quorum.
 
Radna Gabriela Żernicka wnioskuje o odstąpienie od czytania w całości projektów uchwał w sprawie statutów sołeckich, ponieważ były one omówione na Komisjach i są znane Radnym. Wnioskuje, żeby czytać tylko uzasadnienia projektów uchwał
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym  12 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła wniosek.
Radna Wanda Górna przedstawiła wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej aby nadać § 9 w projektach uchwał w sprawie statutów sołeckich następujące brzmienie:
   „§ 9.1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym  celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego  zebrania.
2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 zdanie drugie.”
Radna Gabriela Żernicka uważa, że jest nie powinno się wprowadzać zmian w treści statutów, które były już konsultowane z mieszkańcami.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że skoro projekty statutów sołeckich zostały zaakceptowane przez mieszkańców to on nie będzie już ingerował w ich treść.
Radny Jerzy Kasprzak uważa, że proponowany zapis uszczegóławia zasady wyznaczania przewodniczącego wiejskiego zebrania wyborczego.
Radny Bartosz Lau pyta kto będzie liczył głosy podczas wyboru Przewodniczącego zebrania wiejskiego.
Pani Wójt odpowiada, że Wójt.
Radna Powiatu Maria Płotkowska zgłasza propozycję, aby zamiast sformułowania „Wójt wyznacza” zapisać „Wójt proponuje”.
Radny Tomasz Pilch przedstawił stanowisko Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, aby pozostawić projekty statutów sołeckich bez zmian.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Rada Gminy w głosowaniu jawnym  8 głosami za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęła wniosek.
Radny Stanisław Marks pyta czy Pani Wójt ma zamiar występować o opinie zebrań wiejskich. Wnioskuje o zmianę z treści projektów uchwał polegającą na dopisaniu po słowach „na wniosek Rady” w § 4 ust. 5 słów „lub Wójta”. Uważa, że również Wójt powinien zasięgać opinii zebrań wiejskich.
Pani Wójt stwierdza, że konsultuje z mieszkańcami najważniejsze sprawy dla ich sołectw oraz że te konsultacje wymagają z zapisów ustawowych.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Stanisława Marksa. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały Statutu Sołectwa Ciele
Przewodniczący obrad zgłasza wniosek o poprawienie w uzasadnieniu pozostałych projektów statutów sołeckich słowa „on” na „one” oraz zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę.
Przewodniczący obrad zgłasza wniosek o zmianę z treści pozostałych projektów uchwał polegającą na dopisaniu po słowach „na wniosek Rady” w § 4 ust. 5 słów „lub Wójta”. oraz zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-                      uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Murowaniec
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Ciele)
Przewodniczący obrad zgłasza poprawkę aby zmienić w projekcie uchwały w uzasadnieniu skrót „wym.” na „wymienionego”. Zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Przyłęki)
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Ciele)
Radny Jacek Bonalski pyta czy osoba fizyczna, która zbywa te grunty była ujęta w harmonogramie wykupu.
Pani Wójt odpowiada, że osoba ta nie jest ujęta w kolejce wykupu, ponieważ jest to inna forma nabycia gruntu. Grunt nie jest przejmowany przez Gminę za odszkodowaniem, ale kupowany.
Radny Tomasz Pilch zgłasza wniosek Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy o wycofanie z porządku obrad projektu tej uchwały do czasu wyjaśnienia przez w/w Komisję problemu zgłoszonego jej przez mieszkańca Ciela.
Pani Wójt zgłasza formalny wniosek o wycofanie projektu tej uchwały z porządku obrad.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęli wniosek.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Łochowo)
Przewodniczący obrad zgłasza poprawkę aby zmienić w projekcie uchwały w uzasadnieniu skrót „wym.” na „wymienionego”. Zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę.
Radny Jacek Bonalski zwraca Pani Wójt uwagę, że przejmowanie przez Gminę tak znacznej ilości gruntów pod drogi może spowodować wzrost wniosków mieszkańców o ich utwardzanie.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Zielonka)
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (Białe Błota)
Przewodniczący obrad zgłasza poprawkę aby zmienić w projekcie uchwały w uzasadnieniu skrót „wym.” na „wymienionego”. Zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę.
Radny Leszek Wątorski uważa, że projekt tej uchwały należy wycofać, a właściciele tego gruntu powinni czekać na swoją kolej zgodnie z harmonogramem.
Radny Stanisław Marks uważa, że należy trzymać się planu wykupu gruntów przyjętego przez Radę Gminy. Uważa, że nie ma uzasadnienia dla wykupu tego gruntu poza kolejnością.
Radny Tomasz Pilch stwierdza, że Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska uznała, że uzasadnienie projektu tej uchwały jest bardzo naciągane i należy przestrzegać planu wykupu.
Pani Wójt stwierdza, że są pieniądze w budżecie na wykup gruntów poza kolejnością i należy sukcesywnie porządkować sprawy własności gruntów tam gdzie nadarza się okazja.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 5 głosami wstrzymującymi się i 9 głosami przeciw odrzucili uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Radna Gabriela Żernicka zwraca uwagę, że należy wyjaśnić czy nieruchomość jest zabudowana czy nie.
Pani Wójt stwierdza, że działka ta nie jest zabudowana.
Radny Stanisław Marks stwierdza, że należy skończyć z wieczystymi dzierżawami. Uważa, że można sprzedać ten grunt w drodze przetargu.
Radny Bartosz Lau uważa, że GS powinien poinformować Radę Gminy jeśli chciałby na tym gruncie dokonać jakiejś inwestycji a jeśli nie ma takich planów to nie widzi powodu dlaczego Gmina miała oddać ten grunt GS.
Radny Tomasz Pilch uważa, że może kupić ten grunt w drodze przetargu.
Przewodniczący obrad po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawiciela Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 3 głosami za, 8 głosami przeciw i 3 wstrzymującymi się odrzucili uchwałę.
 
15:25 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
15:40 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Radna Wanda Górna stwierdziła, że dr Piotrowska z ośrodka zdrowia w Łochowie zwróciła się do władz gminy z propozycją utworzenia w Łochowie praktyki lekarza rodzinnego. Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia w Białych Błotach dr Jabłońska wyraziła zgodę. Sprawa została omówiona na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 31 maja 2005 roku. Uważa, że utworzenie praktyki lekarskiej w Łochowie w znaczący sposób poprawi opiekę zdrowotną mieszkańców. Dr Piotrowska chce wybudować w Łochowie ośrodek zdrowia z własnych środków, lecz gmina musi stworzyć jak najlepsze warunki dla powstania tej inwestycji a omawiany projekt uchwały dotyczy właśnie tej sprawy. Zwraca uwagę, że obecny budynek ośrodka zdrowia nie spełnia warunków sanitarnych i wkrótce zostanie zamknięty. Apeluje do Rady o przyjęcie tej uchwały, ponieważ leży ona w interesie mieszkańców Łochowa.
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że Rada Gminy przed chwilą odrzuciła jedną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. Uważa, że forma wieczystej dzierżawy nie jest dobrą formą zbywania nieruchomości. Stwierdza, że w Łochowie powstanie nowego ośrodka zdrowia jest koniecznością, ponieważ obecny budynek przychodni od dawna nie nadaje się do użytku. Zaznacza, że dotychczasowe władze nic nie robiły w sprawie poprawienia warunków opieki zdrowotnej w Łochowie. Stwierdza, że nie wiadomo jaka będzie nowa, niepubliczna  przychodnia zdrowia w Łochowie i nie wiadomo kiedy ona powstanie. Zwraca uwagę, że liczba ludności w Łochowie i okolicznych miejscowościach szybko wzrasta a mieszkańcy nie mogą czekać a zapewnienie im opieki zdrowotnej jest zadaniem gminy. Uważa, że Wójt Gminy powinien natychmiast podjąć działania zmierzające do wybudowania w Łochowie budynku przychodni, tak aby można go było następnie wydzierżawić lekarzom i mieć wpływ na to co się dzieje w całym budynku. Jego zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie zabezpieczające opiekę zdrowotną mieszkańców w przyszłości.
Pani Wójt stwierdza, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zdecydowanie naciskała na Wójta o podjęcie prawnie możliwych działań, aby dr Piotrowska mogła wybudować przychodnię w Łochowie i stąd projekt tej uchwały.
Radny Zenon Paplaczyk stwierdza, że obecny budynek przychodni w Łochowie jest w stanie nie nadającym się do dalszej obsługi mieszkańców tej miejscowości. Zgadza się, że opieka zdrowotna jest zadaniem gminy, ale potrzeb mieszkańców jest tak wiele, że należy wykorzystać każdą nadarzającą się możliwość, aby zdjąć z gminy ciężar realizacji chociaż części jej zadań. Zwraca uwagę, że oddanie gruntu odbędzie się w drodze przetargu nieograniczonego, więc nie można stwierdzić, że to dr Piotrowska go wygra. W przetargu zaznacza się przeznaczenie tego gruntu i zobowiązuje się do wybudowania na wydzierżawionej działce przychodni. Uważa, że należy skorzystać z okazji, która doprowadzi do powstania w Łochowie nowej przychodni zdrowia, ponieważ obecnie działająca może być w każdej chwili zamknięta ze względów sanitarno-technicznych.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że od trzech lat zgłaszał problem ośrodka zdrowia w Łochowie aż wreszcie znaleziono sposób na przekazanie gruntu pod budowę tej przychodni. Uważa, że jest to dobre wyjście, pod warunkiem, że Wójt zabezpieczy interes mieszkańców przez takie zasady przekazania tego gruntu, żeby rzeczywiście służył on mieszkańcom również w przyszłości.
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że nigdy nie twierdził, że należy blokować inicjatywy w zakresie niepublicznej służby zdrowia, wprost przeciwnie należy je wspierać. Uważa jedynie, że nie powinno się oddawać gruntu w wieczystą dzierżawę, ale jeżeli prawo na to pozwala należy sprzedać ten grunt tak aby był on własnością.
Pani Wójt stwierdza, że właśnie dzierżawa wieczysta jest formą, która pozwala zabezpieczyć przeznaczenie tego gruntu pod przychodnię.
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że zgodnie z prawem, można wybudować duży budynek, w którym początkowo będzie się mieścić przychodnia, a po kilku latach w całym budynku pozostawić tylko jeden gabinet lekarski żeby warunek świadczenia opieki zdrowotnej był spełniony.
Radna Wanda Górna stwierdziła, że może być to jeden pokój, ponieważ musi on spełniać określone wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, który zabezpiecza się aby na danym terenie była ciągła opieka zdrowotna.
Radny Leszek Wątorski proponuje ogłosić przetarg na sprzedaż gruntu pod ośrodek w Łochowie.
Radna Powiatu Maria Płotkowska stwierdza, że nie należy utrudniać prywatnej inicjatywy skoro gmina od dawna planowała umieścić w tym miejscu ośrodek zdrowia. Uważa, że  obowiązkiem Wójta jest zabezpieczenie w umowie przeznaczenia gruntu pod przychodnię zdrowia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
- uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
Sekretarz Gminy zgłasza autopoprawki w projekcie uchwały polegające na poprawieniu błędów pisarskich w projekcie uchwały oraz w uzasadnieniu.
Sekretarz Gminy zgłasza wniosek Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska o dopisanie w § 4 punktu 12 w brzmieniu „ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła 13 głosami za i 1 wstrzymującym się autopoprawki oraz w/w wniosek.
Radny Bartosz Lau dziwi się że projekt tej uchwały nazywa się programem współpracy, ponieważ z tego co się dowiedział na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, został on oparty na konflikcie. O ile mu wiadomo tylko jedno stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach na temat tego programu. Sekretarz Gminy sporządził pismo 25 października, zostało one doręczone 27 października a termin wnoszenia uwag został ustalony na 4 listopada 2005 roku. Biorąc pod uwagę święto 1 listopada termin konsultacji był bardzo ograniczony. Ponadto wnioski jedynego stowarzyszenia, które wniosło uwagi do programu zostały arbitralnie odrzucone przez Sekretarza Gminy. W odręcznych notatkach na piśmie stowarzyszenia wnoszącego uwagi, Sekretarz Gminy żąda uzasadnienia wniesienia do projektu programu zapisu o upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Uważa, że taki zapis nie wymaga uzasadnienia tym bardziej, że nowy rząd tworzy program edukacji obywatelskiej. Stwierdza, że w uzasadnieniu projektu uchwały znajduje się zapis, że uwzględnienie propozycji stowarzyszenia stanowiłoby istotne naruszenie prawa, ponieważ jest to powielenie zapisu ustawowego. W jego ocenie jest to uchybienie a określanie tego istotnym naruszeniem prawa uważa za przesadzone.
Radny Stanisław Marks uważa, że stowarzyszeniom dano zbyt mało czasu na wzięcie udziału w konsultacjach w sprawie programu współpracy. Stwierdza, że część stowarzyszeń ze względów statutowych nie mogło się wypowiedzieć w sprawie tej uchwały, ponieważ nie były w stanie zebrać w tak krótkim czasie swoich członków. Pyta czy w projekcie budżetu gminy na 2006 rok zapisano środki na sport kwalifikowany oraz czy będą osobne ogłoszenia na konkursy ofert na realizację działań związanych z turystyką, rekreacją itp. czy też będzie ogłoszony jeden wspólny konkurs na  realizację tych zadań.
Radny Bartosz Lau stwierdza, że w uzasadnieniu jest zapis, że w sprawie programu wypowiedziało się dwanaście stowarzyszeń i pyta czy mógłby poznać formę w jakiej się one wypowiedziały.
Radny Leszek Wątorski pyta czy są środki w budżecie na nowe stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i czy zakres działań tego stanowiska nie pokrywa się z zakresem pracy koordynatora ds. sportu.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że w uzasadnieniu jest napisane, że w konsultacjach wzięło udział  dwanaście stowarzyszeń, z czego jedenaście nie wniosło uwag a uwagi jednego, które je wniosło, w większej części zostały uznane za niemerytoryczne. Pyta w jakiej części zostały one uznane za merytoryczne.
Sekretarz Gminy odpowiada, że merytoryczne zmiany polegały na umieszczeniu trzech punktów czyli zmiany w rozdziale trzecim obszary współpracy, w rozdziale piątym zasady współpracy i w rozdziale szóstym wprowadzenie zagadnień priorytetowych w punkcie pierwszym;
-          stanowisko ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi nie jest nowym stanowiskiem, a obowiązki te ma w swoim zakresie Pani Izabela Szczesik-Zobek a pod jej nieobecność zajmuje się tym Pan Ryszard Gołąb;
-          przedstawiciele stowarzyszeń odbierali osobiście zawiadomienia o skierowaniu pod konsultacje projektu i wówczas pytali w jakiej formie mają to zrobić. Jeśli nie zgłaszali uwag nie musieli odpowiadać pisemnie;
-          z orzecznictwa wynika, że powielanie treści ustaw stanowi istotne naruszenie prawa.
Pani Wójt odpowiada, że na sport jest w budżecie gminy na 2006 rok jest 150 tysięcy złotych, które będą rozdzielone w drodze konkursów.
Radny Stanisław Marks powtarza pytania czy w projekcie budżetu gminy na 2006 rok zapisano środki na sport kwalifikowany oraz czy będą osobne ogłoszenia na konkursy ofert na realizację działań związanych z turystyką, rekreacją itp. czy też będzie ogłoszony jeden wspólny konkurs na  realizację tych zadań.
Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę, że pieniądze zapisane w budżecie na sport nie będą mogły być przeznaczone np. na inwestycje.
Pani Wójt powtarza odpowiedź na pytanie Radnego Stanisława Marksa, że na sport jest w budżecie gminy na 2006 rok jest 150 tysięcy złotych, które będą rozdzielone w drodze konkursów, które będą rozpisane po uchwaleniu uchwały budżetowej.
Radny Stanisław Marks pyta ile pieniędzy jest przewidzianych na sport kwalifikowany w budżecie gminy na 2006 rok i czy będą oddzielnie ogłoszone konkursy ofert na taką działalność. 
Pani Wójt stwierdza, że ustawa dopuszcza możliwość dofinansowania sportu kwalifikowanego, ale tego nie nakazuje.
Radny Bartosz Lau powtarza pytania czy Wójt uważa za właściwy sposób przeprowadzenia konsultacji kiedy daje się siedem dni w okresie świątecznym stowarzyszeniom na wniesienie uwag;
-          pyta czy wymaga uzasadnienia uwaga o wprowadzeniu do projektu programu zapisu o upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
-          uważa za niefortunny zapis w uzasadnieniu, który można zrozumieć, że stowarzyszenia wypowiedziały się przez nie wypowiedzenie się.
Sekretarz Gminy odpowiada, że część stowarzyszeń nie wypowiedziało się w ogóle, część nie wniosła uwag a jedno stowarzyszenie wniosło uwagi.
Radny Bartosz Lau powtarza pytania:
-          pyta czy Sekretarz Gminy uważa za właściwy sposób przeprowadzenia tych konsultacji i czy tak powinna wyglądać współpraca władz gminy z organizacjami pozarządowymi;
-          pyta czy wymaga uzasadnienia uwaga o wprowadzeniu do projektu programu zapisu o upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
Sekretarz Gminy odpowiada, że tak. Zaznacza, że jeśli w ciągu roku jakieś stowarzyszenie zwróci się z prośbą o współpracę w jakiejś dziedzinie to nic nie stoi na przeszkodzie aby taką współpracę podjąć.
Pani Wójt stwierdza, że zapisy umieszczone w programie współpracy dotyczą dziedzin, w których istnieje współpraca pomiędzy stowarzyszeniami a samorządem.
Radny Bartosz Lau stwierdza, że program dotyczy przyszłej współpracy a nie przeszłej.
Pani Marzanna Kreja stwierdza, że podane w uzasadnieniu uwagi zostały zgłoszone przez nią jako prezesa stowarzyszenia aby pokazać jak kształtowała się współpraca pomiędzy stowarzyszeniem „Przymierze dla Gminy Białe Błota” a władzami gminy w 2005 roku. Pyta Sekretarza Gminy co rozumie pod słowem „konsultacja”, ponieważ dla niej nie jest to tylko wypowiedzenie się na „tak” lub „nie”, ale konsultacje polegają na tym, że tworzy się zespół roboczy, który wypracowuje pewne sprawy. Wnioskuje o wykreślenie zapisu z projektu uchwały mówiącego o konsultacjach, ponieważ z jej stowarzyszeniem nikt konsultacji nie przeprowadzał. Stwierdza, że w tej gminie w ogóle nie współpracuje się z organizacjami pozarządowymi. Ważnym punktem współpracy, którego brakuje w programie jest kultura. Uważa, że w ogóle nie trzeba podejmować uchwały w sprawie współpracy, ponieważ powiela ona w trzech punktach zapisy ustawowe i zgodnie z twierdzeniem Sekretarza narusza prawo. Uważa, że ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich jest w tej gminie zadaniem podstawowym.
Sekretarz Gminy zaprasza Panią Marzannę Kreję do pracownika merytorycznego, który zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, czyli obecnie do Pana Gołąba a od 14 grudnia 2005 roku do Pani Szczesik, aby wypracować zasady współpracy w miejscu, które jest ku temu właściwe.
Radny Stanisław Marks stwierdza, że ta uchwała musi zostać przyjęta, ponieważ jest już za późno na zmiany a Spójnia i inne kluby muszą dostać pieniądze. Uważa, że projekt uchwały powinien być przeanalizowany dużo wcześniej na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 1 przeciw oraz  3 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
17:15 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
17:30 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Przewodniczący obrad zgłasza autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej polegającą na dopisaniu słów „Zdaniem Wójta cytuję” przed dotychczasową treścią.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad autopoprawką. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 1 przeciw oraz  3 wstrzymującymi się przyjęli autopoprawkę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Przewodniczącego Rady Gminy do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz wniosek Wójta o wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego Bartosza Lau z rozpatrywania skarg Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta ze względu na podejrzenie o stronniczość Radnego Bartosza Lau w ich rozpatrywaniu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź Radnego Bartosza Lau na wyżej odczytane pismo, w którym uznaje on wniosek Wójta za całkowicie bezzasadny i mający na celu dezorganizację prac Komisji Rewizyjnej.
Radna Gabriela Żernicka przytacza tekst na temat Radnego Bartosza Lau w Głosie Białych Błot i pyta czy wyraził on zgodę na publikację tego artykułu.
Radny Bartosz Lau stwierdza, że rzeczywiście w Głosie Białych Błot, ponad dwa lata temu, bez jego zgody, ukazał się artykuł promujący jego pozytywny wizerunek za co dziękuje Pani Wójt.
Radny Bartosz Lau pyta Radcę Prawnego czy jest możliwe wyłączenie go od rozpatrywania hipotetycznych skarg w przyszłości a jeśli tak czy jest to wyłącznie dożywotnio. Stwierdza, że zaproponowano mu, że jeśli się odetnie od Pana Tadeusza Grzeszczaka to wówczas powstanie uchwała, która może go przywrócić do rozpatrywania tej skargi.  Wyłączenie obowiązuje na czas kadencji i do chwili uchylenia takiej uchwały.
Radca Prawny stwierdza, że jeśli powstanie podejrzenie o stosunek stronniczości to na podstawie statutu Gminy Białe Błota istnieje możliwość wyłączenia członka Komisji od prac tejże Komisji w zakresie w jakim zachodzi stronniczość, również w przyszłości.
Radny Stanisław Marks pyta Radnego Lau kto mu powiedział, że jeśli się odetnie od Pana Tadeusza Grzeszczaka to wówczas powstanie uchwała, która może go przywrócić do rozpatrywania skarg. 
Radny Bartosz Lau stwierdza, że tłumaczenie Radcy Prawnego było takie, że istnieje możliwość podjęcia uchwały odwrotnej jeśli się w jakiś sposób odetnie od Pana Tadeusza Grzeszczaka, ale nie wie jaki miałyby być to sposób.
Radca Prawny stwierdza, że uchylenie uchwały o wyłączeniu z prac Komisji może nastąpić gdy ustanie podejrzenie o stronniczość.
Radny Stanisław Marks pyta Przewodniczącego Rady jak długo pisał projekt tej uchwały. Pyta Przewodniczącego jak sobie wyobraża funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej w sytuacji gdy Pan Tadeusz Grzeszczak będzie składał skargi a Komisja Rewizyjna będzie pracować w dwuosobowym składzie z wyłączonym Przewodniczącym. Pyta czy Przewodniczący nie zastanawiał się nad wymienieniem składu Komisji, tak aby ona mogła pracować po podjęciu tej uchwały.
- stwierdza, że skoro Radny Bartosz Lau był reklamowany w Głosie Białych Błota przez Wójta za pieniądze samorządu to też może zachodzić podejrzenie o stronniczość wobec Wójta.
Przewodniczący obrad stwierdza, że wszyscy Radni powinni być strażnikami procedur i skoro wpłynął wniosek od Wójta Gminy o wyłączenie z prac Komisji Rewizyjnej Radnego Bartosza Lau to jako Przewodniczący Rady musiał on postąpić zgodnie z procedurą i przygotować projekt uchwały w tej sprawie i przedstawić go Radzie Gminy celem rozstrzygnięcia w drodze głosowania. Rada musi zdecydować czy uchwałę przyjąć czy odrzucić. Stwierdza, że pisanie uchwały nie trwało długo, ale uważa, że dołożył wszelkich starań, aby zachować właściwą procedurę. Stwierdza, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po wyłączeniu z rozpatrywania skarg Pana Tadeusza Grzeszczaka nadal będzie organizował prace tejże Komisji i będzie brał udział we wszystkich innych jej pracach. Nie twierdzi, że Radny Bartosz Lau jest stronniczy, ale że może zachodzić podejrzenie o stronniczość.
Radny Stanisław Marks pyta Przewodniczącego czy na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dokumentów jest on przekonany, że ta uchwała jest konieczna i nie ma innego rozwiązania.
Przewodniczący obrad stwierdza, że jest przekonany co właściwości decyzji o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przedstawieniu jej Radzie Gminy.
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że Pani Wójt wyrażała się swego czasu o Panu Grzeszczaku w samych superlatywach a następnie nastąpił jakiś zgrzyt. Pyta Panią Wójt czy wniosek o wyłącznie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od rozpatrywania skarg nie jest próbą wciągnięcia Rady Gminy w jakąś gierkę.
Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę Przewodniczącemu Rady, że to on powinien wprowadzać projekty uchwał w sprawie rozpatrywania skarg pod obrady Rady Gminy a nie Komisja Rewizyjna. Uważa, że wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uniemożliwi prace tej Komisji, ponieważ nie będzie ona mogła nawet się zebrać na posiedzeniu. Stwierdza, że członka można z Komisji wykluczyć i zmienić jej skład.
Przewodniczący obrad przytacza opinię prawników na temat przygotowywania przez Komisję Rewizyjną projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że Komisja Rewizyjna może podejmować rozstrzygnięcia co do zasadności skarg zwykłą większością głosów. Jeśli skargę złoży Pan Tadeusz Grzeszczak to Radny Bartosz Lau nie może tej skargi rozpatrywać. W przypadku gdy pozostali członkowie Komisji Radny Wątorski i Radny Sykut mają inne zdania, skarga nie może zostać rozpatrzona i Komisja nie może wypełnić swojego statutowego obowiązku. Nie wyobraża sobie takiej pracy Komisji Rewizyjnej.
Radna Gabriela Żernicka wnioskuje o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały.
Pan Tadeusz Grzeszczak zwraca uwagę, że w skardze do Wojewody zawarł prośbę aby to nie Rada Gminy Białe Błota rozpatrywała jego skargi ze względu na stronniczość Przewodniczącego Rady Gminy. Uważa, że gdyby Przewodniczącego Rady przeczytał to pismo to by się nie odważył wprowadzać pod obrady Rady projektu uchwały o tak szkalującym uzasadnieniu.
Pani Wójt stwierdza, że rzeczywiście Pan Tadeusz Grzeszczak wydawał się jej osobą uczciwą dla której dobro gminy jest bezcenne, ale Radny Stanisław Marks kierując do niej pismo o odwołanie Pana Tadeusza Grzeszczaka z przewodniczenia Radzie Nadzorczej ZWiUK pierwszy zwrócił jej uwagę na jego prawdziwy charakter.
Radny Stanisław Marks potwierdza, że złożył taki wniosek razem z Radnym Jerzym Kasprzakiem i potwierdza, że były ku temu powody.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 4 głosami za, 4 przeciw oraz 6 wstrzymującymi się nie przyjęli uchwały.
 
18:10 Wójt Gminy opuszcza salę obrad celem udania się na Forum Wójtów w Solcu Kujawskim   Ad. 9 Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka przestrzega przed kierowcami z terenu powiatu nakielskiego przejeżdżającymi przez Łochowo bez zachowania należytej ostrożności;
-          pyta jakie działania będą podjęte w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Łochowa. Uważa, że objęcie monitoringiem całej wsi dało by pozytywne rezulataty i podsuwa ten pomysł ku rozwadze;
-          Pyta jakie jest zaawansowanie wykonania brakujacych  tablic z nazwami ulic oraz oświetlenia na terenie Łochowa;
-          wnioskuje o systematyczne czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej.
 
18:20 radny Jacek Bonalski opuszcza salę obrad z powodów osobistych.
 
Radna Gabriela Żernicka pyta co dalej w temacie lokalizacji stacji nadawczych telekomunikacji na terenie sołectwa Trzciniec.
-          przypomina o budowie chodnika na ulicy Łabędziej w Trzcińcu;
-          zwraca uwagę, że studzienki kanalizacyjne w ulicy Sarniej i Łabędziej wymagają oczyszczenia.
Pan Tadeusz Grzeszczak stwierdza, że na niektórych tablicach sołeckich jest brak informacji o sesji i dlatego tak mało ludzi przychodzi na sesje;
-          pyta jakie działania Wójt podejmuje  w celu realizacji uchwały Rady Gminy dotyczącej połączenia ZWiUK i MWiK;
-          pyta czy podjęto działania zmierzające do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzania ścieków z gminnej oczyszczalni.
Pani Marzanna Kreja pyta czy Radnym jest znana odpowiedź WSA w sprawie zagospodarowania przestrzennego.
-          pyta czy Wójt Gminy pamięta, że przed wyborami był promowany w gazetce Pana Marksa.
-          pyta dlaczego Wójt nie złożyła wniosku o opiniowanie absolutorium
-          pyta z czego Sekretarz Gminy wywodzi twierdzenie, że jest funkcjonariuszem publicznym
Sołtys Murowańca Józef Masternak zgłasza, że na posesjach za kanałem w Murowańcu brak wody pitnej.
- zgłasza, że przy ulicy Sokoła w Murowańcu jest niezbędne wycięcie drzew.
Pani Zofia Dondajewska przypomina o konieczności równania dróg gruntowych przed zimą.
Pani Wójt stwierdza, że nadzoruje tę inwestycję gmina i sprawdzi jakość tych prac.
Radna Powiatu Stanisława Majek stwierdza, że Pani Wójt otrzymała projekt statutu sołeckiego Łochowa od sołtysa dnia 2 czerwca br. więc argumenty Radcy Prawnego nie mają pokrycia w rzeczywistości. Uważa, że było wystarczająco dużo czasu aby przygotować projekt uchwały.
-          uważa, że sposób organizacji Sołtysiady był nie prawidłowy, ponieważ część sołectw nie została poinformowana na czas i nie zdążyła się przygotować do tej imprezy.
Radny Jacek Grzywacz pyta jak są zaawansowane prace nad planami zagospodarowania przestrzennego
-          pyta dlaczego na bieżącej sesji nie ma uchwał w sprawie statutów Łochowa, Łochowic i Trzcińca
-          pyta co się dzieje z zakupem szkolnego autobusu
-          pyta czy na kościele w Białych Błotach przybyło nadajników telefonii komórkowej i jaka była procedura ich montażu.
 
Ad. 10
Pracownicy merytoryczni obecni na sesji udzieli odpowiedzi na zapytania. Odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania Wójt udzieli na piśmie.
 
Ad. 11 Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy 12 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła protokół  z XXXI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej XXXII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Rada Gminy 12 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła protokół  z XXXII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad  stwierdził, że porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 15 tron.                                                                                                        
                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Rakoczy                           Tomasz Pilch                            Bronisław Balcerowski
Podinspektor                                                           
 
 
 

metryczka


Wytworzył: RG (30 listopada 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (4 stycznia 2006, 09:58:56)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:36:49)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2168