protokol XXXIV sesji 1-2.12.2005

 
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2005
 
z XXXIV Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 1 grudnia 2005 roku, od godziny 12:00 do 19:00 oraz 2 grudnia 2005 roku od godziny 16:00 do 16:30 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 15 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz obrad: Radny Bartosz Lau
Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy
 
Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
1.        Otwarcie sesji i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Uchwalenie porządku obrad.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
8.        Podjęcie uchwał:
1)       w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
3)       w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
4)       w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru w roku 2006
5)       w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2006 rok oraz poboru tego podatku
6)       w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2006 r. oraz poboru tego podatku
7)       w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
8)       w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 9.  Zapytania i wolne wnioski.
10.  Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Zakończenie obrad XXXIV Sesji.                       
 
Ad. 1-2 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Prowadzący obrady stwierdził obecność 13-tu radnych czyli quorum. Nieobecni byli z powodów osobistych Radni Ewa Kiełczyńska i Jacek Bonalski
 
Ad. 3 Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Bartosza Lau, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 12 głosami za i 1 wstrzymującym się wybrali Radnego Bartosza Lau na sekretarza obrad.
12:10 do obrad sesji dołączyła Radna Ewa Kiełczyńska
Ad. 4  Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Białe Błota.
12:15 do obrad sesji dołączyła Radny Jacek Bonalski
Prowadzący obrady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIV Sesji. Rada Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXIV Sesji.
  Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 
Ad. 6 Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
Ad. 7   Radny Bartosz Lau pyta jaką wizję odprowadzania ścieków i rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Białe Błota ma Wójt.
Radny Leszek Wątorski pyta czy w tym roku będzie wykonany chodnik na ulicy Czystej w Białych Błotach;
- pyta kiedy zostały rozpoczęte rozmowy na temat prywatyzacji Ośrodka Zdrowia w Łochowie, dlaczego te informacje nie docierały do Rady Gminy. Uważa, że ktoś kryje dokumenty bo są różne protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z 31  maja 2005.
Radna Gabriela Żernicka pyta czy w projekcie przyszłorocznego budżetu Gminy jest zapis o modernizacji skrzyżowania z drogą na Miedzyń. 
Radny Zenon Paplaczyk pyta czy termin wykonania projektu kompleksu sportowego w Białych Błotach będzie gotowy do końca 2005 roku.
Radny Jacek Grzywacz pyta kiedy będzie do wglądu projekt nowej szkoły w Łochowie oraz projekty świetlic wiejskich w Łochowicach i Lisim Ogonie
-          stwierdza, że firma, która wygrała przetarg na budowę szkoły w Łochowie miała uzyskać pozwolenie na budowę w 2005 roku i pyta czy chodzi o to co miała wykonać Kierownik Irena Kaldzińska.
-          zwraca uwagę, że chodnik kładziony obecnie koło Ośrodka Kultury w Łochowie trzeba będzie poprawić, bo jest on robiony krzywo.
-          wnioskuje do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie czyja to wina i czy są to działania celowe, które powodują tak długie ciągnięcie się sprawy rozbudowy szkoły w Łochowie.
-          wnioskuje do Komisji Rewizyjnej o zbadanie przetargów ogłaszanych przez Gminę, które wygrał Pan Milik
-          wnioskuje do Wójta o ponowne przeanalizowanie projektu budżetu na 2006 rok.
Radny Jacek Stojke pyta czy ktoś kontroluje temperaturę w budynkach oświatowych przy wzroście temperatury na zewnątrz.
Radny Henryk Sykut wnioskuje o rozpoznanie tematu kosztów i możliwości znakowania psów za pomocą czipów.
- pyta czy można wesprzeć działania ZWiUK w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków .
Radny Stanisław Marks pyta czy jest możliwość zorganizowania  wydawania posiłków dla dzieci w szkołach z Zielonce i Przyłękach.
 
Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie.
Rada Gminy podjęła uchwały w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXIV Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 1 i 2 grudnia 2005 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
Radny Stanisław Marks wnioskuje o pozostawienie dotychczasowej wysokości inkaso dla sołtysów w wysokości 4%.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 6 głosami za, 4  przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęli wniosek
 
13:00 Przewodniczący obrad ogłasza przerwę.
13:15 Przewodniczący obrad wznawia obrady.
 
Przewodniczący obrad wnioskuje o przeniesienie głosowania nad tą uchwałą jako ostatniego  12 punktu porządku obrad ze względu na czas potrzebny dla dokonania niezbędnych przeliczeń wynikających z przyjętego wniosku
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli wniosek
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Radny Henryk Sykut uważa, że stawki tego podatku nie powinny wzrastać ze względu na rosnące ceny paliw, które są bardzo dokuczliwe dla prowadzących działalność gospodarczą.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym imiennym 14 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 13 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru w roku 2006
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-                      uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2006 rok oraz poboru tego podatku
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2006 r. oraz poboru tego podatku
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 14 głosami za i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 10 głosami za, 1 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt:
-          uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 9 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę.
  Ad. 9 Pani Marzanna Kreja wnioskuje do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej o rozważenie zmiany Przewodniczącego Komisji.
Pan Tadeusz Grzeszczak pyta jaką rolę w tej gminie pełni Pan Milik członek rady Nadzorczej ZWiUK i właściciel firmy PUMAK
-          pyta czy firma HYDROMAX wykonuje usługi na rzecz Gminy
-          pyta czy został rozstrzygnięty przetarg  na odprowadzanie wód pościekowych, jak daleko jest wykonanie tego przetargu, czy wykonawca otrzymał wynagrodzenie lub odszkodowanie i dlaczego w BIP nie ma informacji na temat tego przetargu.
Pan Ryszard Piechociński pyta czy nastąpiły jakieś działania w sprawie funduszy europejskich i czy gmina coś z tego ma.
 
Ad. 10
Pracownicy merytoryczni obecni na sesji udzieli odpowiedzi na zapytania. Odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania Wójt udzieli na piśmie.
 
Ad. 11 Radny Staniław Marks wnioskuje o nie przyjmowanie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy ze względu na brak możliwości wnoszenia do niego poprawek.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem. Rada Gminy 8 głosami za 6 przeciw przyjęła wniosek.
 
Przewodniczący ogłasza przerwę w obradach do dnia 2 grudnia 2005 roku do godz. 16:00
 
2 grudnia 2005 godz. 16:00
Przewodniczący obrad wznawia obrady. Stwierdza obecność 13 radnych czyli quorum.
 
 
 
 
Ad. 12
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru po zmianach. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym 9 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się  przyjęli uchwałę.
 
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera stron.                                                                                                         
                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Rakoczy                             Bartosz Lau                             Bronisław Balcerowski
Podinspektor                                                          

metryczka


Wytworzył: RG (23 grudnia 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (4 stycznia 2006, 10:21:09)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:37:45)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1737