Protokół XXXVII sesji 12.02.2006r

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2005

 

z nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 16 lutego 2006 roku, od godziny 15:00 do 16:30, która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 15 Radnych.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący obrad: Radny Bronisław Balcerowski – Przewodniczący Rady Gminy.

Sekretarz obrad: Radny Leszek Wątorski

Protokolant Sesji:  podinspektor Jacek Rakoczy

 

Spoza Rady udział wzięli:   Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Mariola Wybrańska – Sekretarz Gminy, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Edyta Ksobiak – Radca Prawny, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji nadzwyczajnej i powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Wybór sekretarza obrad.

4.        Uchwalenie porządku obrad.

5.        Dyskusja nad projektem uchwały.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006.

7.        Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Zakończenie obrad sesji nadzwyczajnej.

 

Ad. 1-2

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Radny Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta Gminy.

Prowadzący obrady stwierdził obecność 15-tu radnych czyli quorum.

 

Ad. 3

Na Sekretarza obrad zaproponowano Radnego Leszka Wątorskiego, który wyraził zgodę. Radni w głosowaniu jawnym wybrali 14 głosami za i 1 wstrzymującym się Radnego Leszka Wątorskiego na sekretarza obrad.

 

Ad. 4 

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski przedstawił  proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Białe Błota. Odczytał wniosek Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że jest to sesja, w której porządku nie ma interpelacji, zapytań i wolnych wniosków. Stwierdza, że zgodnie ze Statutem Gminy porządek obrad sesji musi zawierać taki punkt. Uważa, że mieszkańcy muszą mieć możliwość zabrania głosu w sprawach bieżących nie związanych bezpośrednio z projektami uchwał.

Prowadzący obrady stwierdza, że w przypadku sesji nadzwyczajnej dla zmiany porządku obrad dołączonego do wniosku o zwołanie takiej sesji konieczna jest zgoda wnioskodawcy czyli Wójta.

Radny Bartosz Lau stwierdza, że Wójt powinien przygotowując porządek obrad uwzględnić zapisy Statutu Gminy.

Radny Jacek Grzywacz uważa, że w porządku obrad powinien być punkt zapytania, ponieważ jego brak ogranicza np. sołtysom możliwość uczestniczenia w sesji.

Pani Wójt jako wnioskodawca sesji nadzwyczajnej nie wyraża zgody na zmianę porządku obrad.

Radny Leszek Wątorski zwraca uwagę, że w Statucie Gminy nie wzmianki o sesjach nadzwyczajnych.

Prowadzący obrady stwierdza, że o sesjach nadzwyczajnych stanowi Ustawa o Samorządzie Gminnym.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVII Sesji. Rada Gminy 10 głosami za, 1 przeciw i 4 wstrzymującymi się przyjęła porządek obrad XXXVII Sesji.

 

Ad. 5

Inspektor Izabela Szczesik-Zobek wyjaśniła, że zmiany w budżecie dotyczą dołączenia do niego jednego załącznika zgodnie zaleceniem Urzędu Marszałkowskiego, tak aby budżet spełniał wymogi pozyskania funduszy z UE.

Skarbnik Gminy omówiła projekt  uchwały wraz z uzasadnieniem.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że dzisiejsza sesja jest dowodem na to, że budżet na 2006 rok nie został dobrze przygotowany i błędem było jego uchwalenie kształcie proponowanym przez Wójta. Uważa, że dla dobra gminy jednak ta uchwała musi być przyjęta.

Radny Jacek Grzywacz pyta dlaczego do projektu uchwały nie ma pisma z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzupełnienia wniosków o dofinansowanie budowy ulicy Guliwera oraz kanalizacji w Kruszynie Krajeńskim. Pyta również o rekomendację firmy przygotowującej te wnioski.

Pani Wójt stwierdza, że dokumenty dotyczące wniosków i rekomendacje są w Urzędzie Gminy.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwał w sprawie.

Rada Gminy podjęła uchwałę w głosowaniu imiennym, którego przebieg ilustruje Lista głosowania imiennego Radnych na XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 16 lutego 2006 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt:

-          uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni w głosowaniu jawnym, imiennym jednogłośnie przyjęli uchwałę.

 

Ad. 7

Przewodniczący obrad zwraca uwagę, żeby składać uwagi do protokołu na piśmie.

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że on nie może składać uwag do protokołu, którego nie ma. Informuje, że złożył w tej sprawie notatkę, której Przewodniczący nie przekazał Radzie Gminy.

Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Białe Błota oraz Rada Gminy 11 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi się   przyjęła protokół z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Gminy Białe Błota został wyczerpany i  zamyka obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 2 strony.                                                                                                         

                                                                                                      Przewodniczący obrad

Protokołował:                            Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Rakoczy                     Radny Leszek Wątorski                  Bronisław Balcerowski

podinspektor                                                       

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (29 stycznia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2006, 09:18:56)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 14:40:45)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1745