Protokół III sesji 20.12.2006

Wyłożono do wglądu 20.12.2006 r.
 
PROTOKÓŁ Nr III/2006
 
z III Sesji V kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku, od godziny 12:00 do 15:00 która odbyła się w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. Obecnych było 13 Radnych.
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Prowadzący obrady: Radny Marek Sampławski
Przewodniczący Rady Gminy: Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Radny Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant Sesji: Mieszko Siemiński
 
Spoza Rady udział wzięli: Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Edyta Ksobiak  Radca Prawny, Pani Lucyna Krasulak – Skarbnik Gminy, Pani Bożena Woźniak – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów, Pan Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Pan Wojciech Rutkowski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu gminy, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji i powitanie.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.        Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.
8.        Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania.
9.        Podjęcie uchwał:
1)       w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok oraz poboru tego podatku,
2)       w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
3)       w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru,
4)       w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2007 rok oraz poboru tego podatku,
5)       w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru,
6)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
7)       w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Białe Błota,
8)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
10.     Wolne wnioski i zapytania.
11.     Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
12.     Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
13.     Zakończenie obrad III Sesji V Kadencji.
 
  Ad. 1. Otwarcia III Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski. który przywitał wszystkich obecnych gości.
 
Ad. 2. Przewodniczący RG: Stwierdził obecność na sesji 13 radnych – quorum, więc radni byli  władni podejmować uchwały. Nieobecna była Radna Gabriela Żernicka i Radny Edmund Łączny.
 
Ad. 3.
Przewodniczący RG: Złożył wniosek o powołanie na to stanowisko Radnego Bronisława Balcerowskiego. Po przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośnie wniosek został zatwierdzony.
 
Ad. 4.
Przewodniczący RG: Omówił na wstępie zagadnienie dotyczące poprawki do zmian
w budżecie gminy na 2006 r. Poinformował Radę o wniosku złożonym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawdzenia przez ową komisję sytuacji związaną z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Przekazana została także informacja o tym, iż w punkcie 10 porządku obrad, będzie podejmowana uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, na co Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.
Zarządzone zostało głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad, które zakończyło się wynikiem: 14 głosów za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5.
Przewodniczący RG: Przedstawił kilka faktów z okresu między sesjami tj. od dnia 5 grudnia 2006 r. Do najważniejszych zaliczył: udział w różnych spotkaniach ( 50 lecie pożycia małżeńskiego),  zajmowanie się sprawami przychodzącej korespondencji, informacja o piśmie  złożonym przez Radną Gabriele Żernicką w sprawie zwolnienia jej z pracy, informacja dotycząca projektu Sejmowego o funduszu celowym ( większe pieniądze do rozporządzania przez sołtysów), wniosek o powołaniu młodzieżowej rady gminy, informacje wstępne na temat uchwał.
 
Ad. 6.
Wójt Gminy Białe Błota: Przedstawiła sprawozdania z okresu między sesjami tj. od dnia
5 grudnia 2006 r. Najważniejsze fakty to : wykonywanie uchwał, realizacja planu rozwoju lokalnego, przygotowanie wniosków unijnych, czynny udział na różnych spotkaniach oraz posiedzeniach komisji m.in. Budżetu i Finansów, zajmowanie się sprawą powołania młodzieżowej rady gminy (odnośnie wniosku pana Piotra Pilcha ) .
 
Ad.7
Przewodniczący RG: Udzielił głosu Radnym. Kolejno Radni kierowali interpelacje
i zapytania w stronę Wójt Gminy Błota, a do najistotniejszych zaliczyć możemy : 
·          sprawa wytwórni mas bitumicznych ( Radny J. Walczyński )
·          gazyfikacja gminy Białe Błota – jak wygląda promowanie tej inwestycji wśród mieszkańców ? ( Radny B. Lau )
·          linie telekomunikacyjne – czy będzie zamiana na linie ziemne? ( Radny B. Lau )
·          finansowanie oświaty w Gminie Białe Błota – dlaczego brak funduszy? ( Radny A. Kieroński)
·          pojemniki na odpady – czy będzie większa ilość? ( Radny J. Walczyński)
·          promieniowanie anten sieci komórkowych – oddziaływanie na środowisko (  Radna M. Wolszytńska )
·          oświetlenie sołectwa Ciele – kiedy zapalą się wszystkie lampy? ( Radny H. Sykut )
·          gruzowisko na obok ulicy centralnej – kiedy będzie uprzątnięte? ( Radna
M. Wolszytńska )
·          inwestycja dotycząca zbiornika retencyjnego – kiedy będzie realizacja ? (Radny
J. Walczyński)
·          oświetlenia cmentarza gminnego ( Radny Z. Moroz )
·          realizacja projektu sali w Łochowie – kiedy realizacja ? jak długo są ważne projekty ? ( Radna L. Grzywacz )
 
 
Ad. 8.
Wójt Gminy Białe Błota: Kolejno odpowiadała na poszczególne zapytania, a do istotniejszych faktów można zaliczyć:
·          zbiorniki retencyjne w Cielu – są ujęte w budżecie na przyszły rok budżetowy
·          wytwórnia mas bitumicznych – postępowanie jest w toku – złożone pismo do Urzędu Gminy w sprawie wyznaczenia innej trasy przejazdu samochodów ciężarowych przewożących materiały. ( szczeg. J. Czekajewski )
·          pojemniki na odpady – pieniądze są zaplanowane w budżecie,  ilość pojemników
w naszej Gminie będzie zwiększana systematycznie.
·          gazyfikacja gminy (promocja) – w czasopiśmie naszej gminy, z samej inicjatywy inwestora, z kredytów skorzystała jedna rodzina , informacje o tych kredytach były przekazywane na zebraniach wiejskich.
·          linie telekomunikacyjne naziemne – TP S. A. złożyła wnioski do Urzędu o wskazanie miejsc do realizacji projektów linii rozdzielczych, realizacja planu jest na etapie pozwoleń na budowę, prawdopodobna realizacja w Przyłękach, Łochowie, brak wskazań na Białe Błota, technologia wykonania – prawdopodobnie światłowody. 
( szczeg. J. Czekajewski )
·          finansowanie oświaty – zmiany w budżecie przewidują zwiększenie o 35 000 – zł, przeznaczone na utrzymanie oświaty. Kierownik GZEAS-u złożył dodatkowe wyjaśnienia potwierdzające konieczność zwiększenia środków finansowych na oświatę w naszej gminie. Wnioski takowe zostały złożone do Urzędu 11 grudnia 2006r.
·          anteny sieci komórkowych – jest możliwość uzyskania informacji o typie zastosowanych anten i ich oddziaływaniu na środowisko w Urzędzie Gminy Białe Błota. ( szczeg. J. Czekajewski )
·          gruzowisko przy ulicy Centralnej – uprzątnięte zostanie po zrealizowaniu inwestycji.
·          oświetlenie w gminie – energetyka zapewniła, że do świąt lampy się zapalą, umowa podpisana z energetyką przewiduje 2 terminy realizacji – do 90 lub 120 dni. ( szczeg. W. Rutkowski )
·          inwestycja sali w Łochowie – projekty będą ważne 2 lata, termin realizacji tego projektu przewidziany jest na lata 2008-2009
 
Przewodniczący RG: Zarządził przerwę trwającą od 1250 do 1300
 
Ad. 9.
Przewodniczący RG: Zarządził głosowanie na poszczególnymi uchwałami. Ten etap obrad poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Ad. 9.1 Głosowanie nad tą uchwałą zakończyło się wynikiem 13 głosów za – została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9.2 Głosowanie nad tą uchwałą zakończyło się wynikiem 13 głosów za – została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9.3 Głosowanie nad tą uchwałą zakończyło się wynikiem 12 głosów za oraz 1 głos przeciw. Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.
Ad. 9.4 Głosowanie nad tą uchwałą zakończyło się wynikiem 13 głosów za – została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9.5 Głosowanie nad tą uchwałą zakończyło się wynikiem 13 głosów za – została podjęta jednogłośnie. Komisja Budżetu i Finansów wniosła poprawki do projektu uchwały. Poprawki dotyczą stawek podatkowych w § 1 p. 1)  pp. c)  z wysokości stawki 0,19 zł na 0,18 zł. Druga zmiana dotyczy  § 1 p.2)  pp. b)  z wysokości stawki 16,50 zł na 16,30 zł .
Ad. 9.6 Głosowanie nad tą uchwałą zakończyło się wynikiem 13 głosów za – została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9.7 Głosowanie nad tą uchwałą zakończyło się wynikiem 13 głosów za – została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9.8
Skarbnik Gminy Białe Błota: Dokonała szczegółowej analizy wniesionych poprawek. Wyjaśniła na czym polegają zmiany i jakich działów finansowych dotyczą.
Głosowanie nad tą uchwałą zakończyło się wynikiem 13 głosów za – została podjęta jednogłośnie.
.
Ad. 10 i Ad. 11
Przewodniczący RG: Ten punk został poświęcony sprawom wyboru Przewodniczących Komisji oraz doboru członków Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa
i Środowiska. Poinformował Radnych o przyszłościowym projekcie który miał by podzielić komisje na mniejsze ze względu na temat i ilość osób uczestniczących. Przekazana została także informacja o prawdopodobnym powołaniu komisji statutowej. Kolejna informacja dotyczyła – przepływu informacji między Gminą, a mieszkańcami, przewodniczący dał do zrozumienia, że takie działania są wyrazem demokracji , dlatego problem ten będzie rozwiązywany w przyszłości.
W dalszej części obrad toczyły się rozmowy odnośnie sytuacji patowej co do składu Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Głos w tej sprawie zabrali Radny Bronisław Balcerowski, Radny Bartosz Lau, Radny Zbigniew Moroz, Maria Wolsztyńska i Lidia Grzywacz.
 
Przewodniczący RG: Zarządził przerwę od 1340 do 1400 .
Przewodniczący RG: Po przerwie, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  wybrała przewodniczącego, którym został Radny Patryk Thiede.
Przewodniczący RG: Wnioskował o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad punktu w którym Radni będą głosować nad uchwałą zmieniającą skład osobowy członków Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Wniosek ten został przegłosowany w stosunku głosów: 8 za i 5 przeciw.
Przewodniczący RG: Poprosił o kandydatury odnośnie – członkostwa w Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Wiceprzewodniczący RG Bartosz Lau: Wyraził wolę udziału w  w/w komisji.  
Przewodniczący RG poprosił o przegłosowanie zmiany w porządku obrad – związanej
z przygotowaniem uchwały zmieniającej skład osobowy członków Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Radni przegłosowali jednogłośnie tenże wniosek
i przewodniczący przeszedł do 12 punktu obrad – Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad. 12. Przewodniczący RG: Zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad II Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota. Radni przyjęli protokół jednogłośnie.
 
Ad. 10 i Ad. 11
Przewodniczący RG: Powrócił do tego punktu by udzielić głosu mieszkańcom gminy. Jeden
z mieszkańców  złożył wniosek dotyczący inwestycji gazu w naszej gminie. Głównym problemem jaki został poruszony w tej tematyce był wpływ gazu na środowisko Kolejnym problemem wynikającym z wniosku jest problem informacji które mają docierać do mieszkańców Gminy. Informacje mają uświadamiać mieszkańcom Gminy – dlaczego właśnie inwestycja w gaz jest tak ważna, jak wygląda oddziaływanie na środowisko gazu
w porównaniu z innymi źródłami energii tj. węgiel, drzewo, ropa.
Drugi wniosek złożony został przez Pana Bąkowskiego odnośnie polepszenia nagłośnienia na sesji.
Kolejna osoba to sołtys Ciela Mieczysław Wieczorek. Poruszył temat stanu dróg w sołectwach. Głównym problemem jest poprawienie stanu drogi która została zniszczona po firmie wodociągowej kładącej elementy rur itp., a także czy realizowany jest plan ( obiecany przez Wójt Gminy Biały Błota) odnośnie polepszania wszystkich dróg w naszej Gminie.
 
Wójt Gminy Białe Błota: Poinformowała, że do końca tygodnia zniszczona droga zostanie naprawiona.
 
Przewodniczący RG: Kolejna kwestia jaka została poruszona na obradach to – przesyłanie informacji na temat najbliższych sesji. Dwóch sołtysów wnioskowało o powrót do wcześniejszej metody ( przesyłanie materiałów radnym oraz sołtysom), gdyż to pozwala  im sumiennie wykonywać obowiązki i utrzymywać dobre relacje z mieszkańcami Gminy.
Przewodniczący zadecydował, aby powrócić do wcześniejszej metody (czyli przygotowywania kopii projektów uchwał także dla sołtysów).
 
Przewodniczący RG: Kolejna sprawa to wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Edmunda Łącznego na który rada ma wydać decyzję odnośnie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kompleksowej kontroli w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych.... Nawiązując do tego wniosku – głos zabrał Radny Henryk Sykut
 
Radny Henryk Sykut: Pytał o to jak Gmina będzie się rozliczać z kosztów związanych z tym ,że w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej będą brali udział eksperci z określonych dziedzin posiadający fachową wiedze ? Bo pieniądze w budżecie na ten cel nie są przewidziane.
 
 
 
Przewodniczący RG: Wyjaśnił iż, bez zgody Rady i Wójta takich zobowiązań nie można zaciągać. Do decyzji zostały wprowadzone uwagi Radnego Henryka Sykuta odnośnie że:
·          działania komisji w tym zakresie nie mogą generować dodatkowych kosztów
·          wstępne informacje z działań komisji zostaną przedstawione na kolejnej sesji tj. 28.12.2006 r. Kompletne sprawozdanie ma zostać przedstawione radzie nie później niż 31 stycznia 2007 r.
Przewodniczący RG: Zarządził głosowanie zgodnie ze wcześniejszymi uzgodnieniami z Radą. Głosowanie nad uchwałą zmieniającą skład osobowy członków Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zakończyło się wynikiem : 8 głosów za, i 5 głosów przeciw. Wniosek został uchwalony zwykłą większością głosów.
Przewodniczący RG: Zarządził przerwę od godziny 1435 do 1445.
 
Po przerwie obrady opuścili : Radny Bronisław Balcerowski, Radna Lidia Grzywacz, oraz Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
 
Przewodniczący RG: Został poinformowany o wyborze Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. W przerwie w/w komisja wybrała na Przewodniczącego - Radnego Janusza Walczyńskiego – w głosowaniu 9 osobowego składu komisji. Stosunek głosów: 5 głosów za i 4 głosy przeciw.
 
Przewodniczący RG: Poinformował jeszcze raz wszystkich radnych o składaniu oświadczeń majątkowych oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków, wstępnych i zstępnych – na terenie Gminy Białe Błota.
 
Ad. 13.
Przewodniczący RG: Oficjalnie zakończył obrady III Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota. Podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zaprosił na kolejną IV sesję Rady Gminy  (28.12.2006 r.)
 
 
Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 6 strony.                                                                                              
                                                                                                      
 Protokół spisał:                          Sekretarz obrad:                          Przewodniczący obrad:
Mieszko Siemiński                 Bronisław Balcerowski                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                         Marek Sampławski
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: BRG (21 grudnia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (5 stycznia 2007, 08:48:18)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 listopada 2010, 12:43:19)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1355