Protokół z XI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, z dnia 27 września 2007r.

 Wyłożono do wglądu 06.08.2007r.  PROTOKÓŁ Nr XI/2007 z XI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 26 lipca 2007 roku,
w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 13:00 do 17:30
Sesję prowadził:
- Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
6.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
7.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
9.        Sołtysi
10.     Mieszkańcy gminy
11.     Zaproszeni goście
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad IX, X Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
6.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7.        Podjęcie uchwał:
 
1. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej zmiany granic gminy Białe Błota i   stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Białe Błota;
2. w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy Białe Błota   wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XI/129/07 z 26 kwietnia 2007r.
3. apel Rady Gminy Białe Błota;
4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r
 
8.  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych
9.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
12. Zakończenie obrad XI Sesji V Kadencji.Ad. 1. Otwarcie sesji i powitanie.  
Otwarcia XI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski wypowiadając słowa cyt.: „Otwieram XI sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, więc radni byli władni podejmować uchwały.
Nieobecny na sesji był Radny Patryk Thiede i Radny Andrzej Kieroński.
 
Ad.2. Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 13 za, przy 13 obecnych radnych.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Przewodniczący RG oddał głos Wójtowi Gminy Białe Błota.
Wójt Gminy wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Gmina bowiem zamierza przystąpić do Regionalnego Programu Budowy Sieci Internetowej cyt.: „Informatyk był na spotkaniu przedstawicieli Gmin Powiatu Bydgoskiego i nie tylko, bo Gminy z całego Województwa do tego programu się włączają [...] Związane jest to z pojawieniem się możliwości dofinansowania ze środków unijnych.” W związku z powyższym jest potrzeba podjęcia uchwał intencyjnych w tej sprawie.
Przewodniczący RG odczytał tytuły projektów uchwał tj. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „ Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa” oraz w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „ Zwiększenie dostępności do sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gmin i powiatów”
Radni 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych przyjęli do porządku obrad  w/w projekty uchwał.
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały związanego ze. zgłoszeniem do Prokuratury spraw tzw. „ściekowych” i dot. unijnych dofinansowań tj. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy i radcy prawnego urzędu pani Edyty Ksobiak do podejmowania czynności w postępowaniach przygotowawczych toczących się na skutek zawiadomienia Rady Gminy.
Radni 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych przyjęli do porządku obrad  w/w projekt uchwały
Przewodniczący RG zaproponował, aby projekty uchwał pani Wójt zostały ujęte w porządku obrad jako podpunkt 7.5. i 7.6., a projekt dot. upoważnienia jako podpunkt 7.7. 
 
Wszystkie zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez Radnych, stosunkiem głosów 13 za, przy 13 obecnych radnych.
 
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad IX i X Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 19 czerwca 2007r. i z X Sesji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 11 lipca 2007r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, przyjęli protokoły z IX i X Sesji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG poinformował, że w porządku obrad nie ma uchwały w sprawie pism przychodzących do rady, ponieważ nowy statut ureguluję tę sprawę, a po drugie wpłynęło pismo do Rady Gminy od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, który zwrócił uwagę, że taki projekt uchwały jest zbędny. Wiceprzewodniczący RG odpisał Wojewodzie na w/w pismo.
W okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Białe Błota wpłynęły następujące pisma:
-          od Sekretarza Gminy przekazujące protokół z posiedzenia zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
-          od Wójta Gminy informujące Radę Gminy o skardze p. Perczyńskiego na Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie oraz pismo do J. Damskiego Dyrektora WOK ( sprawę przekazano Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej);
-          odpowiedź na pismo dot. skargi pani Kutnej ( sprawę przekazano Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej);
-          od p. Jacka Grzywacz dot. wybudowanej ścieżki rowerowej ( sprawę przekazano Komisji Rewizyjnej);
-          z Prokuratury informujące o umorzeniu dochodzenia;
-          od Wójta Gmny do Redaktora Naczelnego Głosu Białych Błot p. Donarskiego odnośnie wydawania pisma, z którego wynika, że Wójt Gminy chce wprowadzić cenzurę;
-          od Wojewody dot. wspomnianych pism wpływających do Rady Gminy Białe Błota między sesjami;
-          od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej skierowane do Wójta Gminy, informujące,  że  w związku z kontrola w Klubie Sportowym w Łochowie wykryto wiele nieprawidłowości i wobec czego wystąpiono z wnioskiem o wstrzymanie dotacji;
-          notatka z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. ulicy Guliwera;
-          od Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy dot. zaopiniowania uchwały nr XII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warminskiego w Bydgoszczy, polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej (sprawę przekazano Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej);
-          od Dyrektora Gminnej Przychodni w Białych Błotach dot. zgody na przystąpienie do Fundacji (sprawę przekazano Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej);
-          od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Łochowie dot. remontu szkoły(sprawę przekazano Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów);
-          od Zastępcy Wójta dokumenty dot. kanalizacji i wodociągów;
-          do Przewodniczącego Rady skierowane przez Radcę Prawnego dot. reprezentacji Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
Przewodniczący RG udzielił również odpowiedzi na pisma Sołtysa Dariusza Żabczyńskiego.
 
Ad.6. Informacje Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt Gminy Białe Błota przedstawiła sprawozdanie z okresu między sesjami. Najważniejsze działania podejmowane przez Wójta to: zajmowanie się inwestycjami zapisanymi w budżecie na 2007r.;działania związane pozyskiwaniem funduszy unijnych na lata 2007-2013; sprawy związane ze zmianą granic i sondażem, spotkania z Wójtem z Sicienka, sprawy związane z PRL; spotkanie z panem Wolskim z Sanitransu, firma miała problemy techniczne i nie odbierała śmieci od mieszkańców, jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie zostanie cofnięta koncesja na odbiór śmieci; spotkanie z Wójtami i Starostą w Osielsku w sprawie sieci internetowej; trwa akcja „wakacje 2007, sportowo, znaczy zdrowo”, której organizatorem przy pomocy Urzędu Gminy jest GOPS. Na obecnym turnusie tj. od 16.07. – 27.07. odpoczywa 90 dzieci, w 7 grupach w 6 bazach. Zajęcia prowadzą przygotowani wychowawcy i opiekunowie. Ponadto w godzinach miedzy 14-17 w Białych Błotach i w Łochowie czynne są sale gimnastyczna. Część pieniędzy na wakacje pozyskano  z wpłat z koncesji ze sprzedaży alkoholi oraz z Ministerstwa Sportu.
 
Ad.7.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli dotyczącej zmiany granic gminy Białe Błota i   stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały
Radny Edmund Łączny zachęcił do przyjęcia w/w uchwały, ponieważ już w 2000r. toczyły się na ten temat rozmowy pomiędzy ówczesnym Zarządem Gminy Białe Błota, a panią Wiceprezydent G. Ciemniak. Wówczas był ten sam problem, co teraz, a mianowicie budowa obwodnicy odciążającej ulicę Nakielską. Dodał również cyt.: „żeby Miasto Bydgoszcz nie myślało, że mieszkańcy Gminy Białe Błota i jego przedstawiciele nie patrzą i są bezduszni, a uznają wyższe racje Miasta, przy jednoczesnym pilnowaniu własnego interesu.” Na koniec swoją wypowiedź skierował do radnych z klubu „ Prawa i Uczciwość”, zaznaczając, że  często głosują inaczej niż pozostali radni i poprosił aby tym razem przyłączyli się do większości.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli dotyczącej zmiany granic gminy Białe Błota i   stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Białe Błota.
 
Ad.7.2. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy Białe Błota   wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XI/129/07 z 26 kwietnia 2007r.
 
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy Białe Błota   wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XI/129/07 z 26 kwietnia 2007r.
 
Ad.7.3. Podjęcie apelu Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał apel ( załącznik nr 1 do Protokołu)
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli apel.  
Ad.7.4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy ta subwencja oświatowa, to subwencja ogólna?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że te zwiększenia subwencji oświatowej są przeznaczone na określony cel. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa i otrzymała dofinansowanie na remont sali gimnastycznej przy szkole w Białych Błotach i na wyposażenie nowo oddanych obiektów.
Radny Bartosz Lau powiedział, że w poprzedniej kadencji RIO przyznało rację Wójtowi Gminy, że subwencja oświatowa może być wydawana na obojętnie jaki cel związany z oświatą, bo jest to subwencja ogólna.
Wójt Gminy wyjaśniła, że nie może, wydawać tych środków na obojętnie jaki cel, gdyż nie jest to zgodne ze złożonym wnioskiem cyt. : „ takie otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa, że jest to przeznaczone na doposażenie nowo wybudowanych obiektów oświatowych i 49 000 zł na remonty obiektów oświatowych. Pisaliśmy o 250 000 zł, a dostaliśmy 49 000 zł. Natomiast dostaliśmy całe pieniążki na doposażenie nowo wybudowanych obiektów i to będzie podlegać kontroli.” Z tych pieniędzy będzie trzeba się rozliczyć w Ministerstwie.
Radny Bartosz Lau zapytał, czy to jest tylko w tym przypadku, bo taki był złożony wniosek?
Wójt Gminy odpowiedziała, że tak, gdyż w innym przypadku Rada Gminy decyduje na co będą przeznaczone środki.
 
Radny Edmund Łączny zapytał  jaki jest cel zmiany nazwy zadania?
Wójt Gminy wyjaśniła, że to nie jest zmiana nazwy zadania, jest to bowiem nazwa inwestycji, która wynika z projektu. Obecnie nie ma programu „ Blisko Boisko”, ponieważ nie otrzymaliśmy z Ministerstwa dofinansowania na ten cel więc byłoby to wydatkowanie pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem W przyszłym roku ponownie złożymy wniosek o dofinansowanie i wówczas pojawi się  program „ Blisko Boisko” Teraz te środki co są, zostaną przeznaczone m.in. na przeniesienie szamba i wyrównanie ziemi, żeby było można cyt. : „ chociażby na tzw. klepisku korzystać do jesieni przyszłego roku z boiska.”
Radny Edmund Łączny zapytał, czy to oznacza, że na to nowe zadanie nie będą pozyskiwane środki?, ponieważ uzyskał informację od pracowników Gminy, że będą składane nowe wnioski i dlatego jest zmiana nazwy zadania.
Wójt Gminy wyjaśniła, że była szansa na pozyskanie środków z tzw. „ Odnowy wsi”, ale na ten program było trzeba najpierw wyłożyć 600 000zł z budżetu gminy, a radni na poprzedniej sesji nie wyrazili na to zgody. Dodała również, że jeżeli pojawi się jakiś program to Gmina na pewno z niego skorzysta.
Radny Edmund Łączny zapytał, czy w tym roku Gmina będzie występowała jeszcze o jakieś dofinansowanie w sprawie boiska?
Wójt Gminy odpowiedziała, że jeżeli pojawi się jakiś program z którego będzie można skorzystać to Gmina wystąpi z takim wnioskiem.
Radny Edmund Łączny zapytał skąd będą wzięte środki, jeżeli pojawi się jakiś program i będzie trzeba włożyć wkład własny.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w niektórych programach można pozyskać nawet 70% środków, a wkładem własnym może być np. praca wolontariuszy.
Radny Edmund Łączny powiedział, że Gmina nie będzie miała żadnych środków.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w budżecie jest obecnie 50 000 zł.
Radny Edmund Łączny powiedział, że to 50 000 zł, ma być już przeznaczone na jakiś cel.
Wójt Gminy odpowiedziała, że można te środki zamrozić, ale według jej opinii lepiej wykorzystać tą kwotę i śledzić na bieżąco w internecie i w mediach, czy nie pojawią się jakieś programy. ( cyt.: „to co musimy zrobić, to i tak będzie potrzebne na przyszły rok”) Wójt Gminy dodała, że jeżeli będzie potrzeba, pojawi się jakiś program to zwróci się do radnych o przesunięcia w budżecie. Dodała również, iż w przypadku „Odnowy wsi” było trzeba wyłożyć 100% i dopiero otrzymywało się zwrot, a z kolei w przypadku „ Blisko Boisko” wystarczyło mieć wkład własny nawet w formie niepieniężnej
 
Radny Edmund Łączny poprosił, aby formułować w taki sposób uchwały, aby były bardziej czytelne i zrozumiałe.
Wójt Gminy poprosiła, aby wskazać co jest niezrozumiałe.
Przewodniczący RG poprosił, żeby jeżeli w załączniku nr 1 jest napisane subwencja ogólna z budżetu, to wówczas to samo wpisać..., i tu w słowo Przewodniczącemu weszła Skarbnik Gminy wyjaśniając, że w przypadku budżetu obowiązuje klasyfikacja budżetowa. W przypadku subwencji oświatowej Ministerstwo wskazuje w jakim rozdziale należy przyjąć i gdzie wykorzystać środki. Przewodniczący powiedział, ze mu chodzi tylko o to, żeby w uzasadnieniu było napisane również subwencja ogólna.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że rozdział w klasyfikacji budżetowej nazywa się „część oświatowa subwencji ogólnej.”
Przewodniczący RG zapytał  czy  tytuł zadania dot. boiska jest taki jak w załączniku nr 3a.
Skarbnik Gminy powiedziała, że w załączniku nr 3a jest nazwa  po ewentualnych zmianach.
Radny Edmund Łączny powiedział cyt. : „ w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zmniejsza się o 150 000 zł wydatki na budowę boiska do piłki nożnej, gdzie takiego zadania w budżecie na ma[...] Dopiero w następnym punkcie się wyjaśnia, że to będzie wymienione i to o to chodzi [...] żeby to było czytelne i zrozumiale.”
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że radni nie wiedzieli, że można było pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska przy kwocie 600 000zł. Zwróciła się do Wójta o informowanie o przedsięwzięciach Urzędu Gminy.
Wójt Gminy odpowiedziała, że informowała na spotkaniu w Łochowie i prawdopodobnie na sesji, że jak nie będzie tej kwoty, to nie będzie można skorzystać z programu „ Odnowa wsi” cyt.: „ Tam szanse nie były duże, ponieważ było tylko 1 200 000 zł i miały być przeznaczone na budowę świetlic, miejsc kultury, ale także i boisk.”
Radny Bartosz Lau powiedział, że on słyszał, że była szansa na pozyskanie środków z         „ Odnowy wsi”, ale nie przy kwocie 600 000 zł, a 200. 000 i że Gmina nie  będzie czekać i najlepiej wyłożyć  600 000 zł żeby boisko było zbudowane od razu.
 
Przewodniczący RG zarządził przerwę od 14:20 – 14:35
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
Przewodniczący RG powiedział, że nie słyszał o kwestii 1,5 mln zł i poprosił Zastępcę Wójta żeby powiedział coś na ten temat.
Zastępca Wójta Gminy powiedział, że 1,5 mln. zł. jest niezbędne w budżecie na rok 2008, celem wydatkowania ich w następujący sposób: wartość planowanej inwestycji tj. wykonanie kanalizacji Łochowo – Łochowice - Lisi Ogon będzie według szacunków kosztować około    30 mln zł. Dodał, że trzeba jak najszybciej przystąpić do sporządzenia projektu, by  uzupełnić wniosek złożony przez Gminę i Starostwo do funduszy unijnych. Trzeba wykonać projekt kanalizacji, a 1,5 mln zł będzie kosztować dokumentacja  Koszt samej mapy wysokościowej wyniesie 200 000 zł. We wrześniu będzie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca i przystąpimy do realizacji projektu.
Radny Edmund Łączny zapytał jakie będą szanse na uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli tam nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Zastępca Wójta Gminy powiedział, że miejscowy plan zagospodarowania terenu będzie obowiązywał do końca roku. Jest to duże przedsięwzięcie i problemy na pewno będą cyt.: „ możliwość lokalizowania przepompowni, tutaj będzie największy problem.”
Radna Lidia Grzywacz spytała o remont starej szkoły.
Wójt Gminy odpowiedziała, że w zeszłym roku nie robiono nic w sprawie starej szkoły, ponieważ budowano nową szkołę w Łochowie cyt.: m.in. żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Jeżeli jest prawdą to co pani mówi, to przeniesiemy dzieci, mamy nowy budynek, a co do przeznaczenia tej starej szkoły, pomyślimy co tam można zrobić. Nie może być tak, że dzieci siedzą i im tynk na głowę leci[...] Nie ma tego w budżecie, ponieważ warto pisać do Ministerstwa Edukacji, po to żeby pozyskać środki. Na przyszły rok złożymy kolejne wnioski o dofinansowanie kolejnych remontów m.in. tej szkoły. Trzeba z dyrektorem porozmawiać, jeżeli tynk leci na głowę to dzieci się przeniesie do nowej szkoły.”
Przewodniczący RG powiedział, że skoro buduje się nową szkołę, to po co stara. Dodał również, że na budowę kanalizacji będzie trzeba przeznaczyć 12 mln zł przez 4 lata z budżetu gminy cyt.: „ ogromny wysiłek, dla części Gminy”. W imieniu Radnych powiedział, że Radni na pewno się będą starać, żeby nie tylko te trzy sołectwa  cyt. : „ czuły satysfakcję”.
 
Ad.7.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą                    „Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa”
 
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
Radny Janusz Walczyński spytał, jakie są  przewidywane dotacje w ramach RPO i jaki jest udział własny Gminy w tym programie?
Marek Jakubowski – Informatyk – wyjaśnił, że wkład własny Urzędu Gminy będzie wynosił 15%, a dofinansowanie 85%. Dodał również, że Gmina stara się o środki kluczowe, które są zagwarantowane i będzie je można pozyskać poza konkursem, z racji tego, że porozumienie gminne ma charakter ponadregionalny. Na dzień dzisiejszy nie wpłynęło wiele projektów i środki na ten cel są niewykorzystane.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała czy już wiadomo coś więcej o tej budowie cyfrowego Urzędu i lokalizacji anten?
Marek Jakubowski – Informatyk – odpowiedział, że ta technologia nie wymaga specjalnej zgody, bo nie są to anteny GSM, gdzie promieniowanie jest znacznie większe. Jest to technologia nie wymagająca zezwoleń. Jeżeli chodzi o projekt masztu, to on dopiero będzie powstawał. Będzie firma na terenie Gminy, która zbada możliwości postawienia takiej sieci. Dodał, że Gmina nie sugeruje, że to będą tylko maszty, ponieważ musi być po prostu jak największa przepustowość i tam gdzie będzie możliwość będą budowane światłowody. A tam gdzie będą tzw. „ białe plamy” to zakłada się ich pokrycie sygnałem radiowym. Będzie można zbudować tzw. infomaty, czyli dostęp do urzędu prze 24h., komputerowy obieg dokumentów.
Przewodniczący RG zachęcił Radnych do  głosowania za w/w projektem uchwały.
Marek Jakubowski – Informatyk – na koniec dodał, że jeżeli Gmina nie przystąpi do tego projektu, to  będzie musiała ze swoich środków dostosować Urząd do ustawy o informatyzacji państwa. Planowany koszt inwestycji to 2,5 mln zł, z czego 15% pokrywa Gmina, czas realizacji to 3 lata
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa”
 
 Ad.7.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności do sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gmin i powiatów”
 
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „ Zwiększenie dostępności do sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gmin i powiatów”
 
Ad.7.7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy i radcy prawnego urzędu pani Edyty Ksobiak do podejmowania czynności w postępowaniach przygotowawczych toczących się na skutek zawiadomienia Rady Gminy.
 
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały.
Edyta Ksobiak – Radca Prawny – powiedziała, że jest dyskusyjne, czy Rada Gminy może być reprezentowana przed Prokuraturą, czy sądami, gdyż nie posiada osobowości prawnej cyt. „ a tutaj występuje w postępowaniu karnym jako pokrzywdzony, pokrzywdzonym jest osoba, której dobra zostały naruszone lub zagrożone i wtedy można nie mieć osobowości prawnej. Czy dobro Rady zostało naruszone? Można zaryzykować i podjąć uchwałę.” Z kolei jeżeli chodzi o dostęp do akt RIO, czy Prokuratury, w przypadku gdy sprawa dotyczy organów samorządu, to taka informacja jest jawna na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy i radcy prawnego urzędu pani Edyty Ksobiak do podejmowania czynności w postępowaniach przygotowawczych toczących się na skutek zawiadomienia Rady Gminy.
 
 
Ad.8.  Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 
Przewodniczący RG poinformował, że Radni od tej sesji będą częściej korzystać z pomocy Radcy Prawnego.
 
Radny Edmund Łączny powiedział, że zgodnie z ustaleniami proceduralnymi w naszej Gminie wszelkie informacje udzielane przez Urzędników mogą być czynione tylko za zgodą Wójta lub Sekretarz Gminy. W przedostatniej Gazecie Powiat została podana nieprawda na jego temat i dlatego zwrócił się do Wójta Gminy i Pani Sekretarz o podanie nazwisk urzędników, którzy udzielili fałszywych informacji. Wyjaśnił, że nazwiska są mu potrzebne, do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Przedstawił w skrócie wyżej wspomniany artykuł  cyt. : „ Zarząd na czele którego stał Edmund Ł. ( czyli Łączny ) umorzył spółce, której udziałowcem był Zygmunt K. ( czyli Kobylski, to jest nieprawda bo nie był udziałowcem) tytułem odsetek prawie 48 000 zł ( taka rzecz była, ale to ze względu na to, że nie można było znaleźć tego kto miał płacić, a nie dotyczyło to Kobylskiego) Ponadto odstąpiono od sprawy o spłatę przez tą samą spółkę 30 000 zł ( to jest wierutne kłamstwo, pani Wójt i pani Skarbnik doskonale o tym wiedzą, że te pieniądze nie zostały umorzone i takie bzdury się pisze o byłym Wójcie i obecnym Radnym, a urzędnicy o tym informują pana Redaktora) a jakby było za mało Kobylski otrzymał od ówczesnego zarządu z gminy nagrodę w wysokości 16 000 zł. Tylko na interesie z tą spółką Gmina miała stracić według szacunku Urzędników nawet 80 000 zł ( tej nagrody nie otrzymał i wie o tym pani Wójt).”
Po  drugie powiedział, że 13.01.2007r. skierował pismo do Wójta Gminy, na które do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi. Odczytał treść pisma ( załącznik nr 2 do Protokołu)
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że : - na ostatniej sesji pytała o śmietniki przy Polo Markecie i w dalszym ciągu nie ma zmiany. W ostatnią niedzielę wokół śmietników znajdowało się kilkanaście skrzynek po pomidorach, winogronach i bananach. Ci co wydzierżawiają ten teren, zostawiają tam swoje skrzynki. Zapytała czy nie można coś z tym zrobić?;
-          na ostatnia interpelację otrzymała częściową odpowiedź, że sprawa progu między ulicą Cukrową, a Szubińską będzie rozpatrzona, ale nie otrzymała odpowiedzi, co z progiem na łuku ulicy Czerskiej i Centralnej. Jest to bowiem miejsce, gdzie samochody nabierają nadmierną prędkość.
-          01.08.2007r. odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie anten. Pani Sołtys powinna otrzymać informację na ten temat, żeby mogła poinformować o tym mieszkańców.
 
Radny Henryk Sykut spytał:
-          czy Wójt Gminy przewiduje przegląd oznakowania dróg? poinformował, że otrzymał wiele zgłoszeń od mieszkańców, że drogi w ogóle nie są oznakowane. pojawiają się na nich ciężkie samochody, które je niszczą. Zaproponował, żeby te drogi oznakować obciążeniem dopuszczalnym np. do 4 ton na jednej osi i ograniczyć prędkość;
-          czy mamy na terenie naszej gminy takie punkty, że posesje są zalewane podczas deszczu? jeżeli jest takie zgłoszenie to powinno się coś z tym robić np. studzienki, podnieś lub wyprofilować teren;
-          zgłosił, także że w Zielonce przy ulicy Orzechowej, na rogu z firmą Helvita jest lampa, która została odwrócona i kręci się podczas wiatru.
 
Radna Gabriela Żernicka skierowała pytanie do pana Barczaka dotyczące czystości wód w Trzcińcu. Powiedziała, że martwi ją stan czystości wody i mieszkańcy maja po prostu dodatkową wodę do podlewania ogródka. Zaapelowała, do p. Barczaka żeby mieszkańcy Trzcińca mogli pić czystą wodę i zawnioskowała o wybudowanie osobnego ujęcia wody albo chociaż zabezpieczyć mieszkańców w filtry, bo za tą wodę się płaci. Dodała, że nowe ujecie w Cielu nic nie zmieniło.
 
Radna Lidia Grzywacz powiedziała, że przy ulicy Jodłowej i Jałowcowej w Łochowie wylewają studzienki i mieszkańcy  pytają się kiedy ta sprawa zostanie załatwiona.
 
Ad.9 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
 
-Radnemu Edmundowi Łącznemu
Wójt Gminy powiedziała że:
-          po pierwsze Pan Łączny ma generalnie problem z Gazetą Powiat i tę sprawę musi wyjaśnić bezpośrednio z Redaktorem Naczelnym, on odpowiada za to co pisze ( jest prawo prasowe). Wójt wyjaśniła, że nie czytała, tego artykułu i nie udzielała żadnych informacji  i nie sądzi, żeby któryś z pracowników to uczynił. Wójt Gminy wyraziła zdanie, że może pan Jacek Gratkowski wziął akt oskarżenia, który wpłynął do sądu;
-          po drugie nie dostał Pan odpowiedzi na pismo w sprawie PRL, ponieważ PRL był omawiany na kilku spotkaniach. Pewne rzeczy zostały zmodyfikowane. Wiemy, że PRL został przygotowany w związku z faktem, iż Gmina otrzymała pieniądze na kanalizację i będzie trzeba pewne rzeczy w PRL zweryfikować.
-Radnej Marii Wolsztyńskiej
Wójt Gminy  w sprawie śmietników przy Polo Markecie odpowiedziała, że ta sprawa była analizowana i postanowiono je zostawić, bo jeżeli  usunie się śmietniki to w tym miejscu będą gromadzić się śmieci. Ponadto osoby, które korzystają z tego targowiska zostały pouczone i mają do dyspozycji śmietnik. Również policja została poinformowana, żeby monitorować ten teren.
Zastępca Wójta Gminy w sprawie progów wyjaśnił, że ulica Czerska jest ulicą często uczęszczaną. Gmina jest w trakcie przygotowywania do zlecenia nowej organizacji ruchu i wówczas podejmie się decyzje odnośnie progu, ale raczej to będzie decyzja negatywna, ponieważ tam znajdują się już 3 progi spowalniające.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że tam bardzo szybko jeżdżą samochody i potem cyt.: „ lądują na płocie”.
Zastępca Wójta Gminy powiedział, że jest projektowana ulica Czerska, Kruszyńska i Słoneczna i fachowcy  wypowiedzą się, czy można wprowadzić próg, czy nie. Wniosków o progi spowalniające jest bardzo dużo.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała o przewróconą lampę?
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że sprawa została zgłoszona do energetyki.
Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – w sprawie rozprawy wyjaśnił, że jeżeli jest organizowana rozprawa administracyjna w zakresie postępowania dot. uwarunkowań środowiskowych, to jest to ogłaszane, w innych przypadkach nie ma takiego obowiązku.
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że jest to rozprawa dot. anten.
Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej – zobowiązał się sprawdzić, czy nie było ogłoszenia.
 
- Radnemu Henrykowi Sykutowi i Radnej Lidii Grzywacz
Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił w sprawie oznakowania dróg i tym samym ograniczenie możliwości poruszania się samochodów ciężarowych, że jest to ciężki temat, ponieważ cała Gmina jest jednym placem budowy.
Radny Henryk Sykut  wyjaśnił, że on nie miał na myśli przypadków placów budowy.
Zastępca Wójta Gminy poprosił o uzupełnienie interpelacji i wskazanie punktów gdzie ma być ograniczenie tonażu.
Jeżeli chodzi o zalewanie posesji to sprawa została przekazana ZWiUK i zostaną wykonane studzienki chłonne na przełomie VIII/IX 2007r..
W sprawie lampy Zastępca Wójta zobowiązał się sprawdzić to miejsce.
 
-Radnej Gabrieli Żernickiej
K. Barczak –  Prezes ZWiUK – poinformował, że w sprawie ujęcia wody jest telefon stacjonarny, który często nie działa, ale nie z przyczyn ZWiUK tylko z winy linii telefonicznych. Spytał Radną Gabriela Żernicką czy nadal woda w Trzcińcu jest brudna?
Radna Gabriela Żernicka odpowiedziała, że nie i tylko był taki okres.
K. Barczak –  Prezes ZWiUK – wyjaśnił, że przyczyną zabrudzenia było zatrzymanie wody. ZWiUK nie rozważa utworzenia w Trzcińcu odrębnego ujęcia, ewentualnie powstanie zbiornika retencyjnego.
Radna Gabriela Żernicka poprosiła o podanie oficjalnie numerów telefonów do ZWiUK, które będą aktywne. Dodała, że problem wody porusza od dawna i jej jakość się nie poprawiła. Powiedziała, że oczekuje od Urzędu propozycji rozwiązania.
K. Barczak –  Prezes ZWiUK – powiedział, że sprawa wody jest rozwiązana. Radnej Lidii Grzywacz odpowiedział, że studzienki w Łochowie będą zrobione w sierpniu.
 
Radny Edmund Łączny powiedział, że on pytał Wójta Gminy, który z urzędników udzielał informacji, a jeżeli nikt cyt.: „ to po co tyle wypowiedzi, że Łączny ma problem z Gazetą. Problem z Gazetą ma Gmina. Bo ta Gazeta nie mówi o byłym Wójcie co mówi, ja to zaznaczyłem. [...] ale jeżeli bierze w tym udział Urząd i urzędnicy, to już nie jest sprawa tylko Łącznego, a sprawa Urzędu.” Dodał, że na czele Urzędu stoi Wójt Gminy i w związku z procedurą zakazu udzielania informacji przez pracowników bez zgody przełożonego, powinien wiedzieć co mówią urzędnicy.
Po drugie cyt.: „ Pani Wójt mówi: Ufam, że się uda pozyskać radnych dla moich zamierzeń programowych. Jeżeli Pani mówi o programach, to ja się nie pytam o PRL. PRL jest oparty na programie.”
Przewodniczący RG zaproponował, żeby Wójt Gminy zastanowiła się nad rzecznikiem prasowym.
Wójt Gminy wyjaśniła, że powołanie rzecznika nie ma sensu, ponieważ informacji udziela tylko Wójt, a urzędnicy maja zakaz udzielania odpowiedzi mediom bez zgody Wójta, Zastępcy Wójta lub Sekretarza. Jedynie w przypadkach, gdy Wójt nie posiada pełnej wiedzy w danym zakresie, zgodę na udzielenie odpowiedzi otrzymuje merytoryczny pracownik.
Radny Edmund Łączny powiedział, że Gazeta Powiat kłamie o Urzędzie.
Przewodniczący RG powiedział, że dopóki ktoś z radnych nie wytoczy sprawy Powiatowi, to będziemy mieć niejasne sytuacje. Dodał, że Gazeta Powiat czuje się bezkarna
Wójt Gminy wyjaśniła, że cyt.: „ to nie tylko Powiat, ale każda prasa. Najczęściej jest tak, że moja wypowiedź, dobrze jeżeli jest tylko przekręcona, ale jeżeli jest sens zmieniony to sytuacja jest chora. Była taka sytuacja w gabinecie Wójta, kiedy spotkali się mieszkańcy Przyłęk. W prasie – „Gazecie Pomorskiej” ukazała się notatka na ten temat, moje uznanie dla manipulacji. Z mediami się nie wygra, trzeba z nimi współpracować i udzielać informacji, a jeżeli skłamią podać do sądu. Ja w czasie referendum za odwołaniem Wójta wygrałam kilka spraw sądowych. Do dzisiaj niektórzy nieuregulowali swoich nawiązek. Sprawiedliwość w sądzie jest,. także panu Łącznemu też polecam, jeżeli czuje, że jest skrzywdzony iść do sądu i walczyć o swoje.”
Ad.10 Wolne wnioski i zapytania.
 
Sołtys Dariusz Żabczyński zapytał:
-          o termin realizacji ulicy Bocznej na odcinku między Tęczową, a Szuwarową. Ta droga istnieje tylko na mapie, a w rzeczywistości jest nieprzejezdna i zarośnięta trawą. Ludzie, którzy się budują nie mają dojazdu do własnej posesji i są zmuszeni do korzystania z działki prywatnej, a cierpliwość właściciela się kończy;
-          czy Urząd Gminy przewiduje jakieś środki finansowe na opryski komarów w Przyłękach? Po ostatnich opryskach było mniej komarów.
 
Mieszkaniec T. Grzeszczak powiedział, że cyt.: „ Najbardziej jestem rady wypowiedzi pani Wójt dot. przeinaczeń prasowych. Na łamach tego samego czasopisma pani Wójt oświadcza m.in., że od początku wiedziała że taki będzie finał dochodzenia. Skąd pani wiedziała, że taki będzie finał sprawy? Czy to prawda, że RIO oczyściło Panią z zarzutów? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakiego to proszku oczyszczającego RIO użyło, na który to powołuje się Prokuratura.[...] Chciałem zapytać Przewodniczącego, czy wiadomo Panu, w jaki sposób RIO oczyściło Panią z zarzutów, czy przyszła decyzja z RIO. [...] Kwestia kanalizacji jest na tyle ważną kwestią, że może się okazać, że za rok pani Wójt będzie żałowała dzisiejszej sytuacji. To są pieniądze podwójnie wydane, raz na budowę oczyszczalni, a teraz się wydaje się na to żeby ja zamknąć” 
Zwrócił się także do Radnego Bartosza Lau informując, że obserwuje jego postępowanie w sprawie gruntów i poprosił o odpowiedź dlaczego jako jedyne głosował przeciw tej uchwale.
Spytał również Zastępcę Wójta co ze skoszeniem trawy na poboczach i ze znakami w Trzcińcu. Kiedy to będzie zrobione?
 
 
 Sołtys Andrzej Szmytka :
- do prezesa ZWiUK – poruszył kwestię targowiska w Łochowie. Poinformował, że w poprzedniej kadencji zapłacił ponad 15 000 opłaty targowej i taką opłatę w tym roku również uiści dlatego zwrócił się o zainstalowanie wody do mycia rąk dla osób sprzedających na tym targowisku. Poprosił o odpowiedź i szybką realizację.
- do Zastępcy Wójta:
-          powiedział, że złożył zapotrzebowanie na wykonanie tablic z nazwami ulic       ( 127 sztuk i 98 słupków). Poprosił o zbliżony termin ich realizacji, gdyż ma wiele sygnałów od mieszkańców, z pytaniami jak długo mają jeszcze czekać;
-          poprosił o ponowne równanie dróg, gdyż drogi po kilkukrotnych opadach wyglądają źle;
-          powiedział, że jest dokument techniczny na wykonanie progów przy ulicy Dębowej. Zwrócił się o informację, kiedy będzie realizowana ta inwestycja (brakuje jeszcze 6 progów);
-          poprosił o przyspieszenie realizacji budowy studzienek chłonnych, tych które były omawiane, a także zatoki przystankowej. Wniósł o karaniu przez policję w przypadku stawiania w niesłusznym miejscu pojazdów. Dodał na koniec, że tragicznie wygląda sprawa wody, która zalewa miejsca na przejściach dla pieszych.
 
Roman Kowalewski – Radny Powiatu – poinformował, że Starosta Bydgoski w związku z wypadkiem do którego doszło 21.07.2007r. w Zielonce, wystąpił z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o poszerzenie obwodnicy w miejscach zjazdowych do poszczególnych miejscowości. Z kolei do wojewody wystąpił o ograniczenie prędkości miedzy Stryszkiem, a Białymi Błotami do 70 km/h.
 
Radny Edmund Łączny zgłosił formalny wniosek ( zał. nr 3 do protokołu).
 
Radny Zbigniew Moroz :
-          poprosił o zajęcie się sprawą lampy przy kaplicy cmentarnej, gdyż nie świeci. ( ta w stronę kaplicy);
-          zapytał w jaki sposób jest rozprowadzany „Głos Białych Błot”, bo on jeszcze nie otrzymał egzemplarza.
 
Radna Gabriela Żernicka poinformowała pana Grzeszczaka, że otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie znaków, wycięcia drzew i wykoszenia trawy. I tak sprawa znaków jest w toku, drzewa zostały wycięte, a w sprawie wykoszenia trawy zostało złożone pismo z ponowieniem prośby.
 
Ad.11 Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 
Sołtysowi Dariuszowi Żabczyńskiemu
Jan Czekajewski – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej –w sprawie ulicy Bocznej wyjaśnił, że na IX Sesji Rady Gminy Białe Błota, radni podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu. Taka droga musi być ujęta w planie dopiero będzie można wydzielić drogę i nastąpi to będzie gdzieś w czerwcu przyszłego roku.
Sołtys Dariusz Żabczyński wyjaśnił, że przy tej drodze ludzie już mieszkają i jak to jest możliwe, że otrzymali oni pozwolenie na budowę, jak tam nie ma drogi.
Wójt Gminy wyjaśniła, że w sprawie oprysków przeciw komarom negatywną opinię wyraziła Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, uzasadniając swoje stanowisko faktem iż jest to kosztowny zabieg i jak już to należy go przeprowadzić we wszystkich sołectwach, a na to Gminę nie stać.
 
Mieszkańcowi Tadeuszowi Grzeszczakowi
Wójt Gminy powiedziała, że cieszy się z umorzenia postępowania i była pewna iż Prokuratura umorzy sprawę, bo byłam przekonana, że działałam zgodnie z prawem. Jeżeli zdarzyłoby się, że prawo zostałoby złamane to tylko przez nieuwagę i nieświadomość cyt.: „ufam, że do tej pory mi się to nie zdarzyło, bo nauczona doświadczeniami mojego poprzednika pana Łącznego wiem jak przymknięcie oka na pewne sprawy może się skończyć.”
W sprawie dróg, wyjaśniła że to była interpelacja Radnej G. Żernickiej cyt.: „ tego samego dnia po sesji rozmawiałam z M. Staszczykiem,  członkiem Zarządu (droga jest powiatowa). Przejechał tą drogę powiatową z Ciela do Trzcińca i mówił, że tak jak zna przepisy, a zna bo jest szefem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, wszystkie znaki, które być powinny funkcjonują natomiast i tak zgłosiliśmy pismo do powiatu  o wykoszenie i postawienie znaków. Dostaliśmy od nich pismo, że wszystkie znaki, które powinny być funkcjonują. Tylko został zamówiony znak białe tablice Trzciniec, bo tego rzeczywiście brakuje. [...] Mieliśmy też informację, że zostały wykoszone pobocza. Pani sołtys mówi, że nie zostały więc trzeba to sprawdzić.”
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że w sprawie białych tablic informujących o miejscowości Trzciniec została poinformowana, że zostały zamówione. Poruszyła jednak jeszcze kwestię nie przestrzegania przez kierowców znaków ograniczających tonaż i prędkość. Dodała również, że na gminnej drodze, jadąc od Zielonki, przy pierwszym zakręcie przy świetlicy wiejskiej powinien być znak informujący o zakręcie.
Wójt Gminy powiedziała, że zanotowała sobie tą informację.
 
Radnemu Edmundowi Łącznemu
Wójt Gminy powiedziała, że to jest kolejny donos na nią i zna sprawę i  w związku z tym jest spokojna.
 
Radnemu Zbigniewowi Moroz
Wójt Gminy wyjaśniła, że Gazeta Głos Białych Błota została zlecona do kolportażu Poczcie Polskiej, która odmówiła rozniesienia gazetki i w związku z tym podpisano umowę z inną firmą.
Sekretarz Gminy powiedziała, że firma miała roznieść gazetką w ciągu 7 dni od podpisania umowy, która została zawarte w poprzedni czwartek.
 
Mieszkańcowi Tadeuszowi Grzeszczakowi
Mieszkaniec Tadeusz Grzeszczak powiedział, że on się nie pytał pani Wójt jak się czuje, tylko skąd wiedziała jaki jest finał dochodzenia i z jakiego aktu wynika fakt że RIO uniewinniło Wójta Gminy. Poprosił o konkretną odpowiedź.
Wójt Gminy powiedziała, że Rada Gminy doniosła, że Wójt Gminy przy budowie kolektora popełniła przestępstwo. Cyt.: „ Prokurator uznał, że Wójt Gminy nie popełniła przestępstwa. A skąd wiedziałam, że tak się stanie? Bo była przekonana, że działam zgodnie  z prawem” A jeżeli chodzi o informację z RIO,. to zostało przysłane jedynie pismo informujące, że RIO nie będzie zajmowało się tą sprawą, bo leży ona w gestii Prokuratury.
Radny Bartosz Lau powiedział, że jest przeciwny jakimkolwiek kompromisom w sprawie granic i dlatego głosował przeciw.
Przewodniczący RG powiedział, że otrzymał od Wiceprezesa RIO pismo o podobnej treści jak powiedziała pani Wójt. RIO poinformowało także, że nie czuje się kompetentne w tej sprawie.
 
Przewodniczący RG zaproponował skierowanie wniosku Radnego Edmunda Łącznego do Komisji Rewizyjnej.
Radni 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się , 3 głosami przeciw przekazali wniosek do Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący RG poinformował na koniec swojej wypowiedzi, że chciałby aby sesje Rady Gminy Białe Błota odbywały w ostatni czwartek każdego miesiąca. Powiedział także, iż w miesiącu sierpniu nie planuje zwołania żadnej sesji.
 
Sołtysowi Andrzejowi Szmytce
Zastępca Wójta Gminy powiedział, że sprawy które przedstawił Sołtys z Łochowa są realizowane. W razie jakiś wątpliwości poprosił o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy.
 
Ad.12 Zakończenie obrad XI Sesji V Kadencji
 
Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady XI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 14 stron.
 
Protokół spisała:                     Sekretarz obrad:                        Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison               Bronisław Balcerowski                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Marek Sampławski
 
 
 
  zalacznik nr 1 (17kB) pdf
załącznik nr 2 (564kB) pdf
załącznik nr 3 (489kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 sierpnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (9 października 2007, 10:05:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 października 2007, 11:43:57)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872