Protokół z XVI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

PROTOKÓŁ Nr XVI/2008 z XVI Nadzwyczajnej Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 30 stycznia 2008r., w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała od godziny 16:00 do 16:30
Sesję prowadził: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Gabriela Żernicka
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak
6.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
7.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
8.        Sołtysi
9.        Mieszkańcy gminy
10.     Zaproszeni goście
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad.
3.        Podjęcie uchwał:
1.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.;
2.        w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na wykonanie mapy zasadniczej w systemie numerycznym dla Gminy Białe Błota oraz wykonanie mapy do celów projektowych w systemie numerycznym terenów zurbanizowanych obrębów: Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice;
3.        w sprawie „ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Białe Błota”.
4. Zakończenie obrad XVI sesji V kadencji.
 
Ad. 1. Otwarcie sesji i powitanie oraz stwierdzenie quorum. Otwarcia XVI Sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota Bartosz Lau wypowiadając słowa cyt. : „Otwieram XVI  Nadzwyczajną sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota”.  Przywitał wszystkich obecnych gości.
Wiceprzewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji  13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, więc radni byli władni podejmować uchwały.
Na sesji nieobecny był Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Marek Sampławski oraz Radny Andrzej Kieroński.
Ad.2. Wybór sekretarza obrad.
Wiceprzewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radną Gabrielę Żernicką.
Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 13 za,  przy 13 obecnych radnych.
 
Ad.3.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Wiceprzewodniczący RG zwrócił się do Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian w budżecie na 2008r.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie i zgłosiła autopoprawkę na str. 2 w tabeli dotyczącej wydatków budżetu Gminy na 2008r. w kolumnie 9 zamiast „815 892 zł” powinno być „990 000 zł.”
Radny Edmund Łączny powiedział, że po ostatniej sesji wynikało, że pozostało 100 000 zł w budżecie. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że to zostanie ujęte w zmianach do budżetu na następnej sesji.
Radny Henryk Sykut zapytał, czy ta mapa numeryczna będzie aktualizowana i kto ja będzie wykonywał?
Zastępca Wójta powiedział, że pomysł map zrodził się przy wykonywaniu projektu kanalizacji  Łochowa- Łochowice-Lisi Ogon. Elementem każdego projektu jest wykonanie mapy. Koszt takiej mapy jest duży i wynosi około 160 tyś zł cyt.: „ postanowiliśmy z Panią Wójt od razu zlecić wykonanie mapy, z jednoczesnym opracowaniem mapy numerycznej dla całej Gminy.” Powiat wyłoni wykonawcę w drodze przetargu. W I etapie zostanie wykonana mapa dla Łochowa, Łochowic i Lisiego Ogona, a następnie do końca roku mapa numeryczna dla całej Gminy. Wszelkie zmiany na terenie będą nanoszone przez Starostę. Szacunkowa kwota map to około 300 000 zł, z czego pozostałą  część zobowiązało się wyłożyć Starostwo. Radni jednomyślnie przyjęli autopoprawkę przedstawioną przez Skarbnika Gminy.
 
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Ad.3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na wykonanie mapy zasadniczej w systemie numerycznym dla Gminy Białe Błota oraz wykonanie mapy do celów projektowych w systemie numerycznym terenów zurbanizowanych obrębów: Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice.
 
Wiceprzewodniczący RG odczytał projekt uchwały i zgłosił poprawkę w §1 zamiast „Bydgoskiem”, powinno być „Bydgoskiemu”.
Radni jednomyślnie przyjęli poprawkę.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na wykonanie mapy zasadniczej w systemie numerycznym dla Gminy Białe Błota oraz wykonanie mapy do celów projektowych w systemie numerycznym terenów zurbanizowanych obrębów: Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice.
 
Ad.3.2. Podjęcie uchwały w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Białe Błota”.
 
Wiceprzewodniczący RG zwrócił się do Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały.
Wójt Gminy oddała głos Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej.
Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, że plan został zrobiony na wniosek dwóch właścicieli terenów po byłych zakładach Belma, którzy zgłosili konieczność wykonania planu  ze względu na swoje potrzeby inwestycyjne. Plan obejmuje tereny po byłych zakładach Belma. W zasadzie powielono funkcje, które były w starym planie. Tam była działalność produkcyjna, a tutaj wprowadzono działalność produkcyjno-usługową. Plan poszerzono o niektóre tereny niezainwestowane.
Kierownik pokazał tereny objęte planem na mapie i dodał, że są to tereny leśne i wymagały zgody Ministra Środowiska na wyłączenie. Tę zgodę uzyskaliśmy.
Radny Edmund Łączny zapytał, czy plan jest zgodny ze studium uwarunkowań.
Kierownik Jan Czekajewski powiedział, że tak i poinformował radnych, że na sali jest projektant tego planu.
Radni nie mieli żadnych pytań do projektanta.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, podjęli uchwałę
w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Białe Błota”.
 
4 Zakończenie obrad XVI Sesji V Kadencji.
 
Wiceprzewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i oficjalnie zakończył obrady              XVI  Nadzwyczajnej  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 3 strony.
 
Protokół spisała:                      Sekretarz obrad:                  Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison                   Gabriela Żernicka        Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                                            Bartosz Lau
 
 
  lista głosowania imiennego (355kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (4 lutego 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (20 lutego 2008, 09:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1244