XXI Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

PROTOKÓŁ Nr XXI/2008 z XXI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 29 maja 2008 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 12:30 do 19:15
Sesję prowadził:
Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.        Radni Rady Gminy Białe Błota
2.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota– Jan Jaworski
4.        Sekretarz Gminy Białe Błota Anna Rywak
5.        Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak
6.        Radca Prawny Edyta Ksobiak
7.        Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
8.        Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
9.        Sołtysi
10.     Mieszkańcy gminy
11.     Zaproszeni goście
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.        Otwarcie sesji , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.        Wybór sekretarza obrad.
3.        Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.        Przyjęcie protokołu z obrad  XX  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.        Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.        Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.        Informacja Prezesa ZWiUK  o zaopatrzeniu Gminy Białe Błota w wodę.
9.        Podjęcie uchwał;
 
1.        zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach;
2.        zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Białych Błotach;
3.        w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota;
4.        uchylającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
5.        w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Białych Błotach;
6.        w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota;
7.        zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek  prowadzonych przez szkoły w Gminie Białe Błota;
8.        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.;
9.        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.;
10.     zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010;
11.     w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele;
12.     w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota;
13.     w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
14.     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.;
15.     w sprawie sposobu realizowania zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Białe Błota jako zadania własnego gminy;
16.     w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota co do zakresu czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta;
17.     w sprawie zawiadomienia organu nadzoru o naruszeniu ustawy;
18.     w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”;
19.     zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”;
20.     w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „Głos Białych Błot”;
21.     w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Kazimierza Strokosz, Pana Stanisława Strokosz, Pani Jadwigi Strawińskiej- Kulczyk oraz Pana Leszka Kulczyk
 
10.Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
11.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XXI Sesji V Kadencji. 
Ad.1 Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 13, radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały.
Na sesji nieobecny był Radny Patryk Thiede i Radna Gabriela Żernicka.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 13 za, przy 13 obecnych radnych.
 
Przewodniczący RG poinformował zebranych na sesji, iż w życie weszła uchwała nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Wójt Gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w związku z wnioskiem Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad jako pkt 9.1.
Radni 9 głosami za, przy 4 głosach przeciw przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
 
Radny Edmund Łączny złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Sosnowej w Łochowie.
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad jako pkt 9.2.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako                             pkt 9.3. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
 
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad  XX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XX Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 24 kwietnia 2008r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych, przyjęli protokół  XX  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach Rady Gminy  w okresie międzysesyjnym. Poinformował także o pismach, które wpłynęły w tym okresie do Rady Gminy
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
a)Komisja Budżetu i Finansów
Radny Henryk Sykut jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
b)Komisja Rewizyjna
Radny Edmund Łączny jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Radna Maria Wolsztyńska w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Patryka Thiede przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt Gminy poinformowała o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Ad.8 Informacja Prezesa ZWiUK  o zaopatrzeniu Gminy Białe Błota w wodę.
 
Prezesa ZWiUK przedstawił informację na temat wody na terenie Gminy Białe Błota.
 
Ad.9 Podjęcie uchwał.
 
Ad. 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami za, przy 4 głosach przeciw, przy 13 obecnych radnych  podjęli uchwałę Nr XXI/223/2008 Rady Gminy Białe Błota w sprawie  udzielenia pomocy finansowej.
 
Ad. 9.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Sosnowej w Łochowie.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? Głos w dyskusji zabrał Radny Bartosz Lau i Radny Edmund Łączny. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, 1 głosie przeciw, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/224/2008 Rady Gminy Białe Błota w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Sosnowej w Łochowie.
 
Ad. 9.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zgłosił poprawkę w uzasadnieniu zamiast „ w uchwale nr VI/49/2007r.” powinno być „ w uchwale nr VI/43/2007r.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
Przewodniczący RG  zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? Głos w dyskusji zabrał Radny Bronisław Balcerowski, Radca Prawny, Przewodniczący RG, Wójt Gminy, Radna Wanda Górna, Radna Maria Wolsztyńska, Radna Lidia Grzywacz i Radny Bartosz Lau. Po zakończeniu dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący odczytał poprawki do uchwały zaproponowane przez Radcę Prawnego tj.:
·          w § 1 ust. 1 lit.  a zamiast „ w ust. 1 pkt 2 wyrazy trzy osoby zastępuje się wyrazami cztery osoby”  powinno być „ w §3 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie cztery osoby proponowane przez Radę Gminy.”
Radni 9 głosami za, przy 4 głosach przeciw przyjęli zaproponowaną poprawkę.
·          w § 1 ust. 1 lit.  b zamiast :
       „b) dodaje się ust. 4 pkt 1 w brzmieniu:
       4.1. w przypadku nieobecności Redaktora Naczelnego, wskazuje on osobę odpowiedzialną za przygotowanie materiałów do druku, spośród osób wchodzących w skład Kolegium Redakcyjnego.
          c) dodaje się ust. 4 pkt 2 w brzmieniu:
      4.2. Redaktor Naczelny za pełnioną funkcję otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy.”
powinno być:
„b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7  w brzmieniu:
       6. w przypadku nieobecności Redaktora Naczelnego, wskazuje on osobę odpowiedzialną za przygotowanie materiałów do druku, spośród osób wchodzących w skład Kolegium Redakcyjnego.
      7. Redaktor Naczelny za pełnioną funkcję otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy.”
Radni 9 głosami za, przy 4 głosach przeciw przyjęli zaproponowaną poprawkę.
·          w §1 ust.2 zamiast: „ w § 8 ust. 2 wyrazy 4 członków zastępuje się wyrazami 5 członków” powinno być „w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie 2. Akceptacja następuje na posiedzeniu Kolegium przy obecności minimum 5 członków.”
Radni 9 głosami za, przy 4 głosach przeciw przyjęli zaproponowaną poprawkę.
·          zmiana numeracji na pierwszej stronie zamiast litera a, b, c powinno być ust. 1,2,3 itd.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę..
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu wszystkich poprawek poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami za, przy 4 głosach przeciw, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/225/2008 Rady Gminy Białe Błota w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/226/2008 Rady Gminy Białe zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
 
Ad. 9.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie założenia gimnazjum w Białych Błotach
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/227/2008 zmieniającą uchwalę w sprawie założenia gimnazjum w Białych Błotach.
 
Ad. 9.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/228/2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota.
 
Ad. 9.7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/229/2008 uchylającą uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
Ad. 9.8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Białych Błotach.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały?
Kierownik GZEAS zgłosił poprawki do projektu uchwały:
·          w §1 zamiast „ białe Błota” powinno być „ Białe Błota”;
·          w §8 zamiast „ Nadaje się Szkole Statut” powinno być „ Nadaje się Przedszkolu Statut”.
·          §9 otrzymuje brzmienie „ Traci moc uchwała nr XVIII/131/96 z dnia 10 grudnia 1996r. o zmianie Statutu Gminnego Przedszkola w Białych Błotach”, a  § 10 otrzymuje brzmienie dotychczasowego § 9.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane poprawki.
Przewodniczący RG po przegłosowaniu wszystkich poprawek poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/230/2008 w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Białych Błotach.
 
Ad. 9.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/231/2008 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota.
 
Ad. 9.10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek  prowadzonych przez szkoły w Gminie Białe Błota
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/232/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek  prowadzonych przez szkoły w Gminie Białe Błota.
 
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 14:40-15:00
 
Ad. 9.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/233/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
 
Ad. 9.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/234/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
 
Ad. 9.13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? Głos w dyskusji zabrał Radny Andrzej Kieroński, Prezes ZWiUK, Wójt Gminy, Radny Bronisław Balcerowski, Radna Lidia Grzywacz i Radny Janusz Walczyński. Po zakończeniu dyskusji nad projektem uchwały Prezes ZWiUK zgłosił poprawki tj.:
·          w §1 ust.3 pkt 1 w tabelce wykreślenie ulicy Centralnej 25;
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
·          w §1 ust.3 pkt 7 w tabelce w punkcie dot. ul. Szosa Nakielska 33 zamiast „wymiana stolarki okiennej 15%” wpisuje się „ budowa szamba”.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu wszystkich poprawek poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/235/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010.
 
Ad. 9.14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? Kierownik Referatu Ochrony Środowiska zgłosiła poprawkę w uzasadnieniu zamiast „ 03.08.2008r.” powinno być „03.08.2007r.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawki poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/236/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
 
Ad. 9.15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? Radny Zbigniew Moroz zgłosił w imieniu klubu radnych Wiejskiej Inicjatywy Obywatelskiej propozycje miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota tj. wynagrodzenie zasadnicze - 4.200 zł, dodatek funkcyjny w wysokości – 1.500 zł., dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku funkcyjnego. Wobec braku innych propozycji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/237/2008 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
 
Ad. 9.16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę
Nr XXI/238/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
 
Ad. 9.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Przewodniczący RG poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian w budżecie gminy na 2008r. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Po dyskusji nad uchwałą, w której głos zabrali  Przewodniczący RG, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Radny Henryk Sykut, Radny Bartosz Lau, Radca Prawny i sołtys Maria Płotkowska, Skarbnik Gminy zaproponowała poprawki do uchwały tj.:
·          w Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień przeznaczyć kwotę                   8 446, 00 na dotację dla Miasta Bydgoszczy za osoby nietrzeźwe przyjęte do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy.
Radni 9 głosami za, przy 4 głosach przeciw przyjęli zaproponowaną poprawkę.
·          dodać na końcu uchwały objaśnienie: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wydatki:
-          zmniejsza się o 10 000,00 zł zadanie pn. rekultywacja gruntów gminnych;
-          zmniejsza się o 4 000,00 zł zadanie pn. analizy interwencyjne, awarie, badanie stanu środowiska;
-          przeznacza się kwotę 14 000, 00 zł na realizację zadania pn. „ Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną poprawkę.
·          wykreślić z uzasadnienia na str. 10  w rozdziale drogi publiczne gminne zdanie :              „zadanie zostaje wprowadzone na wniosek Rady  Sołeckiej i Radnych Łochowa.”
Radni 11 głosami przeciw, przy 2 głosach za, nie  przyjęli zaproponowanej poprawki.
·          Radny Janusz Walczyński zaproponował zmienić  zapis „zadanie zostaje wprowadzone na wniosek Rady  Sołeckiej i Radnych Łochowa.” na zapis „zadanie zostaje wprowadzone na wniosek Radnych Gminy Białe Błota.”
Radni 11 głosami za, przy 2 głosach przeciw,  przyjęli zaproponowaną poprawkę.
·          w § 2 pkt 2 zwiększa się o kwotę dot. wydatków tj. zamiast  „1. 156,000 zł.” będzie 1.164 988 zł.” i zmniejsza się wydatki o 1. 119, 266, a także również rezerwa ogólna zamiast „82,820 zł” będzie 74.374 zł.”
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane poprawki.
 
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawek poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/239/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 
Ad. 9.18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu realizowania zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Białe Błota jako zadania własnego gminy.
 
Przewodniczący RG zwrócił się do radnych z pytaniem o możliwość nie czytania uzasadnienia. Wobec braku sprzeciwu odstąpił od czytania uzasadnienia projektu uchwały. W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/240/2008 w sprawie sposobu realizowania zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminie Białe Błota jako zadania własnego gminy.
 
Ad. 9.19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota co do zakresu czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały.
Wójt Gminy zgłosiła propozycje zmiany uzasadnienia w części dot. akceptacji urlopów i wystąpiła z wnioskiem, aby wykreślić zapis podwładny pracownik akceptuje np. urlopy dla przełożonego tj. Wójta.
Przewodniczący RG wobec powyższego zaproponował poprawkę w uzasadnieniu tj. zamiast „ W przypadku Wójta zachodzi sytuacja, że podwładny pracownik akceptuje np. urlopy dla przełożonego tj. Wójta, czy też zatwierdza rozliczenia delegacji dla przełożonego tj. Wójta”,  powinno być „ W przypadku Wójta zachodzi sytuacja, że podwładny pracownik zatwierdza rozliczenia delegacji dla przełożonego tj. Wójta, a wniosków urlopowych nikt nie zatwierdza”
Po dyskusji nad uchwałą, w której głos zabrali Radny Bartosz Lau, Wójt Gminy, Przewodniczący RG i Radca Prawny, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz ze zmianą zaproponowaną przez Przewodniczącego RG.
 
Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami za, przy 5 głosach przeciw, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/241/2008 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota co do zakresu czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta.
 
Ad. 9.20. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia organu nadzoru o naruszeniu ustawy.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zgłosił poprawki tj:
·          w uzasadnieniu zamiast „ W przypadku Wójta zachodzi sytuacja, że podwładny pracownik akceptuje np. urlopy dla przełożonego tj. Wójta, czy też zatwierdza rozliczenia delegacji dla przełożonego tj. Wójta”,  powinno być „ W przypadku Wójta zachodzi sytuacja, że podwładny pracownik zatwierdza rozliczenia delegacji dla przełożonego tj. Wójta, a wniosków urlopowych nikt nie zatwierdza”;
·          w podstawie prawnej dodać § 41 Statutu Gminy Białe Błota (uchwała nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 67, poz. 1116) Na wniosek Radcy Prawnego zamiast §41 powinien być §44.
Radni 10 głosami za, przy 2 głosach przeciw,  przyjęli zaproponowane poprawki.
 
Przewodniczący RG w związku z brakiem innych uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 8 głosami za, przy 5 głosach przeciw, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/242/2008 w sprawie zawiadomienia organu nadzoru o naruszeniu ustawy.
 
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 16:30-17:00.
 
Ad. 9.21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”
 
Przewodniczący RG poprosił poszczególnych kandydatów do Kolegium Redakcyjnego o zaprezentowanie się. Jako pierwsza zaprezentowała się kandydatka Wójta Gminy Pani Marzanna Kreja. Po krótkiej prezentacji głos został udzielony radnym, którzy mieli prawo zadawać pytania Pani Marzannie Kreji. Swoje pytania kandydatowi zadali Radny Henryk Sykut, Radna Maria Wolsztyńska, Przewodniczący RG. Kolejna kandydatka z ramienia Wójta Gminy  Pani Izabela Papuga nie mogła przybyć na sesję i jej kandydaturę przedstawiła Wójt Gminy. Trzecią osobą do Kolegium Redakcyjnego był Pan Wojciech Chociszewski wytypowany przez Radę Gminy. Po krótkiej prezentacji tak jak to miało miejsce w przypadku Pani Kreji radni mieli prawo zadać pytania kandydatowi. Swoje pytania Panu Chociszewskiemu zadali Radna Maria Wolsztyńska, Wójt Gminy, Radny Bronisław Balcerowski, Radny Andrzej Kieroński.
 
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 17:45-18:00
 
Przewodniczący RG  złożył wniosek o przesunięcie trzech uchwał dot. Kolegium redakcyjnego na następna sesję.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę w porządku obrad.
 
Ad. 9.21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Kazimierza Strokosz, Pana Stanisława Strokosz, Pani Jadwigi Strawińskiej- Kulczyk oraz Pana Leszka Kulczyk.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 13 głosami za, przy 13 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXI/243/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Kazimierza Strokosz, Pana Stanisława Strokosz, Pani Jadwigi Strawińskiej- Kulczyk oraz Pana Leszka Kulczyk.
 
Przewodniczący RG oddał głos Wiceprzewodniczącemu RG.
 
Ad.10 Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
 
Radny Janusz Walczyński powiedział, że na podstawie artykułu w Gazecie Powiat można wnioskować, że Prefabet otrzyma zgodę na wytwórnię mas bitumicznych i zapytał Wójta Gminy jakie kroki podjął w tej sprawie.
Radny Zbigniew Moroz powiedział, że Wójt Gminy obiecała na poprzedniej sesji, że zakupi dla Ośrodka Zdrowia w Białych Błotach unit, a tak się nie stało.
Radna Maria Wolsztyńska złożyła następujące zapytania:
-          w sprawie konkursu ofert dot. sportu kwalifikowanego zapytała dlaczego jeszcze nie jest rozstrzygnięty?;
-          zapytała czy był przetarg na wykonawstwo murawy na stadionie w Białych Błotach;
-          powiedziała, że na poprzedniej sesji złożyła wniosek  dot. znalezienia osoby winnej za brak nadzoru przy budowie murawy w Białych Błotach;
-          powiedziała, że przy ul. Czerskiej 47  nie ma 4 drzewek, a  przy Czerskiej 37 jest góra piachu;
-          powiedziała, że po przeczytaniu obwieszczenia na tablicy ogłoszeń udała się w celu zapoznania z dokumentacją do Pani Wajchert. W referacie dokumentów nie było mimo, że na zapoznanie z dokumentacja był czas do 06.05.2008r. Dodała, że w celu zapoznania się z dokumentacja w sprawie anten była w referacie 05.06.2008r. Okazało się, że dokumenty zostały przesłane do SKO.
-          powiedziała, że 30.11.2007r. pani Wajchert powinna wywiesić na tablicy ogłoszeń obwieszczenie, które powinno tam wisieć do 21.04.2008r., ale tego obwieszczenia nie było. Dodała, że zapytała panią Wajchert dlaczego tego nie zrobiła, a ona odpowiedziała, że zapomniała.
-          w sprawie tablicy ogłoszeń dodała, że jest na niej za dużo ogłoszeń, a z kolei tablica przed urzędem stoi pusta.
Radna Lidia Grzywacz zapytała, czy są usunięte usterki w Gimnazjum w Łochowie i czy ujawnił się już inwestor przedszkola w Łochowie?
Radny Andrzej Kieroński zapytał:
-          komu zostanie przekazany sprzęt nagłaśniający?
-          kiedy zostaną wypłacone nauczycielom zalegle wynagrodzenia, gdyż uchwała dot. wynagrodzenia nauczycieli i dodatków mieszkaniowych została już opublikowana i  obowiązuje od 1 stycznia 2008r.?
 
Ad 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Wójt Gminy wyjaśniła:
-  Radnemu Januszowi Walczyńskiemu, że postępowanie w sprawie mas bitumicznych cały czas się toczy i dodała, że nie zmieniła stanowiska w sprawie.
- Radnemu Zbigniewowi Moroz odpowiedziała, że sprawa zostanie uregulowana na następnej sesji.
- Radnej Marii Wolsztyńskiej w sprawie komisji konkursowej, że nie została jeszcze powołana, bo musza zostać wybrane dwie osoby spośród radnych i czekała z tym do sesji, aby przegłosować w/w kandydatów do protokołu.
Zastępca Wójta w sprawie murawy wyjaśnił Radnej Marii Wolsztyńskiej, że działania związane z murawą boiska w Białych Błotach zostały wykonane zgodnie z prawem.
Wójt Gminy w sprawie braku nadzoru przy budowie boiska w Białych Błotach wyjaśniła Radnej Marii Wolsztyńskiej, że boisko było budowane czynnikiem społecznym i sprawą zajmie się w wakacje. W sprawie złamanych drzew przy ulicy Czerskiej poinformowała, że zostaną dosadzone. W sprawie ogłoszenia dot. anten powiedziała, że Pani Wajchert zgłosiła, że nie zostało wywieszone i w związku z tym został przywrócony termin. Z kolei w sprawie tablicy ogłoszeń wyjaśniła, że pomyśli co z tym zrobić.
Zastępca Wójta wyjaśnił Radnej Lidii Grzywacz, że usterki które zostały zgłoszone w Gimnazjum w Łochowie w większości zostały usunięte. Dodał, że są pewne wady nie do usunięcia, ale za to wykonawca nie miał zapłacone. Dodał, że po koniec czerwca będzie przegląd budynku i zostanie wyznaczony termin do usunięcia usterek.
Wójt Gminy w sprawie przedszkola wyjaśniła Radnej Lidii Grzywacz, że inwestor  dokupił tereny, procedura związana z projektem cały czas się toczy i dodała, że jest to osoba prywatna i nie można jej zmusić żeby przyszła na komisję. Obiecał, że jak będzie miał projekt to dopiero się spotka z radą. W sprawie sprzętu nagłaśniającego Wójt Gminy wyjaśniła radnemu Andrzejowi Kierońskiemu, że jest on w dyspozycji Urzędu Gminy, a odpowiedzialnym za niego jest Pan Marian Wiśniewski. W sprawie wynagrodzenia nauczycieli, dodała, że dod. motywacyjnego nie można wypłacać wstecz.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że w sprawie sprzętu było uchwalone, że będzie on należał do Gminy i dodał, że dziwi go, że sprzęt dostał GZEAS, bo żeby obsługiwać taki sprzęt to trzeba mieć akustyka, a ośrodek kultury ma takiego akustyka
Wójt Gminy powiedział, że wolą rady było żeby sprzęt należał do Urzędu Gminy. Dodał, że, sprzęt znajduje się w szkole, a kierownikiem GZEAS jest Pan Marian Wiśniewski, a przypisanie sprzętu jednemu z ośrodków kultury mogłoby spowodować konflikt.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował, aby sprzętem zajmowała się jedna osoba.
 
Ad.12 Wolne wnioski i zapytania.
Pan Paweł Zuehlke poruszył dwie kwestie:
-          pierwsza sprawa to brak dojazdu do swojej posesji przy ulicy Pokosowej w Przyłękach  i powiedział że Wójt Gminy zna sprawę od dwóch lat. Dodał także, że aby dojechać do swojej posesji narusza działkę sąsiada. Dodatkowo żadne służby porządkowe nie są w stanie dojechać do jego posesji.
-          druga sprawa to nieotrzymanie od Przewodniczącego RG odpowiedzi na pismo dot. protestu wyborczego. Dodał także, że przez 7 dni pismo skierowane do Pana Przewodniczącego nie zostało mu dostarczone.
Radny Edmund Łączny  podziękował Przewodniczącemu RG za przygotowanie planu pracy rady i dodał, że według niego sprzęt nagłaśniający trafił w dobre ręce.
Sołtys Maria Płotkowska podziękowała za wyrównanie ulic i oczyszczenie  przejścia na ulicy Szubińskiej.
Radny Bartosz Lau pochwalił pana Andrzeja Szmytkę za wyrównanie dróg.
Wójt Gminy zaproponowała, aby radni wskazali 2 osoby do komisji dot. sportu kwalifikowanego.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował Radna Marię Wolsztyńską i Radnego Henryka Sykuta. ( Radny Henryk Sykut wyraził zgodę, a Radna Maria Wolsztyńska nie wyraziła zgody )
Radna Wanda Górna zaproponowała Radnego Bronisława Balcerowskiego, który również nie wyraził zgody.
Padła również propozycja Radnego Edmunda Łącznego, który nie wyraził zgody na udział w pracach komisji dot. sportu kwalifikowanego.
Wójt Gminy zaproponowała Radnego Janusza Walczyńskiego, który wyraził zgodę.
 
Radni 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się wybrali Radnego Henryka Sykuta i Radnego Janusza Walczyńskiego do komisji dot. sportu kwalifikowanego.
 
Pan Tadeusz Grzeszczak nawiązał do jednej z uchwał dot. zobowiązania Wójta do poinformowania opinii publicznej co zrobiła  w kwestii gospodarki wodno-ściekowej. Zapytał jak wyglądają dzisiaj koszty odprowadzania ścieków do Bydgoszczy, jak Pan Prezes radzi sobie z wydatkami, ile powinny dzisiaj kosztować ścieki i ile będą kosztować w przyszłym roku. Powiedział także, że słyszał, że Gmina otrzymała 15% upustu od MWIK.
 
Ad.13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 
Wójt Gminy w sprawie ulicy Pokosowej oddała głos Kierownikowi Mariuszowi Stężewskiemu
Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że nie jest prawdą, że Pan Zuehlke nie ma dojazdu do swojej posesji, nie jest to droga szeroka, ale jest. Droga została zniszczona przez dostawcę gazu, ale zostanie naprawiona. W planach jest także dokonanie wjazdu od ulicy Dymnej. Gmina posiada tylko jeden sprzęt i cyt. „jesteśmy na etapie pilnych naprawiania dróg.”
Inspektor Andrzej Szmytka dodał, że na dzień dzisiejszy zostały wytyczone granice na tej drodze i można tam przejechać autem osobowym i dodał, że do czasu aż się nie zmienią warunki pogodowe nie można zabrać się za poszerzenie tej drogi.
Sekretarz Gminy odpowiedziała Panu Zuehlke, że jego protest został rozpatrzony i protokoły zostały przekazane.
Prezes Barczak odpowiedział Panu Grzeszczakowi, że wodociągi zaproponowały 15% upustu, jednak zakład wystąpi z propozycja niższej ceny. Jeżeli cena wody będzie 3,08 za metr to pieniędzy nie starczy. Dodał, że wraz z władzami Gminy jest umówiony na spotkanie z Prezesem Drzewieckim. Powiedział także, że na tę chwilę nie jest jeszcze znana cena wody.
Pan Paweł Zuehlke zapytał, czy pismo wpłynęło do Pana Przewodniczącego RG, bo od Pana Przewodniczącego RG wie, że nie.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że pismo wpłynęło do Biura Rady. Dodała również, że Pan Zuehlke złożył protest do Wójta, a do Przewodniczącego RG jedynie o nadzór i dlatego Wójt Gminy rozpatruje ten protest.
Pan Paweł Zuehlke w sprawie ulicy Pokosowej powiedział, że  1,5 metra  jeździ po terenie nieruchomości sąsiada.
Pan Tadeusz Grzeszczak w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezesa powiedział, że jest przekonany, że rachunku ekonomicznego nie ma, bo Wójt Gminy odprowadza ścieki, a nie zna ceny  i to jest dowód, że Wójt działa opieszale. Zwrócił się do Przewodniczącego RG, aby kiedy Wójt Gminy zwróci się o dotację w związku z odprowadzaniem ścieków, żeby przypomniał Wójtowi, że powinna udzielić  odpowiedzi do których obliguje uchwała.
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział Panu Zuehlke, że ulica Pokosowa to dłuższa ulica nie tylko odcinek przy posesji Pana Zuehlke.
Wójt Gminy powiedziała w sprawie wody, że cena jest już ustalona dawno, a obecnie walczymy o niższą cenę
 
Ad.14 Zakończenie obrad XXI Sesji V Kadencji.

Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i zakończył obrady XXI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 14 stron.
 
Protokół spisała:                          Sekretarz obrad:                    Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison                    Bronisław Balcerowski      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Marek Sampławski
                                                                                                           
 
lista glosowania imiennego (993kB) pdf  

Zapis dźwiękowy do pobrania pod adresem:
 
 http://bialeblota.eu/nagrania/sesja21maj2008.mp3
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (9 czerwca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lipca 2008, 09:22:01)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 lipca 2008, 13:19:39)
Zmieniono: dodano zapis dzwiękowy sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1513