Protokół XXIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 29 lipca 2008 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Do pobrania w formie pdf
Protokół XXIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 29 lipca 2008 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.pdf (82kB) pdf
 
Wyłożono do wglądu 01.08.2008r.
 
 
 
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2008
 
 
z XXIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, odbytej w dniu 29 lipca 2008 roku, w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
Sesja trwała od godziny 13:00 do 18:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Lau
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
W sesji udział wzięli:
1.      Radni Rady Gminy Białe Błota
2.      Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
3.      Sekretarz Gminy Białe Błota Anna Rywak
4.      Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak
5.      Radca Prawny Edyta Ksobiak
6.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota
7.      Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, zakładów pracy i szkół z terenu Gminy.
8.      Sołtysi
9.      Mieszkańcy gminy
10.  Zaproszeni goście
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie XXIII sesji V Kadencji rady Gminy Białe Błota , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.      Wybór sekretarza obrad.
3.      Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z obrad  XXII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.      Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
- przedstawienie wyników kontroli Klubu Sportowego „ Spójnia” w Białych Błotach
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8.Podjęcie uchwał;
 
1.      w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24.06.2008r. Sygn. akt II S.A./Bd 346/08.
2.      w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. akt II SA./Bd 345/08.
3.      w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.
4.      w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2007 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008r.
5.      w sprawie przyjęcia strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej.
6.      w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”
7.      w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
 
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XXIII Sesji V Kadencji.Ad.1 Otwarcie sesji, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący RG stwierdził obecność na Sesji 15, radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum więc radni byli władni podejmować uchwały.
 
Ad.2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący RG złożył wniosek o powołanie na sekretarza obrad Radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony stosunkiem głosów 14 za, przy 1 głosie przeciw, przy 15 obecnych radnych.
 
Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Przewodniczący RG zaproponował w pkt 5 po przedstawieniu informacji o działaniach w okresie międzysesyjnym przegłosowanie apelu do PKS w sprawie Przyłęk.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
Przewodniczący RG następnie zgłosił propozycje, aby w wolnych wnioskach dopuścić do głosu Redaktora Naczelnego „Głosu Białych Błot” w  celu zapoznania radnych z obecną sytuacją „Głosu Białych Błot”.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował, aby punkcie 8 podpunkty 5,6 i 7 otrzymały numerację 1,2 i3.
Radni 9 glosami za, przy 5 głosach przeciw i 1 glosie wstrzymującym przyjęli w/w zmianę w porządku obrad.
Radni 10 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęli porządek obrad wraz ze zmianami.
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbytej w dniu 26 czerwca 2008r.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami za, przy 15 obecnych radnych, przyjęli protokół  XXII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach Rady Gminy  w okresie międzysesyjnym. Poinformował także o pismach, które wpłynęły w tym okresie do Rady Gminy
 
Ad.6 Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
a)Komisja Budżetu i Finansów
Radny Henryk Sykut jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
b)Komisja Rewizyjna
Radny Edmund Łączny jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym. oraz przedstawił wyniki kontroli Klubu Sportowego              „ Spójnia” w Białych Błotach
 
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Radny Patryka Thiede jako Przewodniczący Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie  międzysesyjnym.
 
Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt Gminy poinformowała o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od 14:15-14:20.
 
Ad.8 Podjęcie uchwał.
 
Ad. 8.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej.
 
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały.
Wójt Gminy zgłosiła  autopoprawkę tj. na str. 15 pod tabelką dopisać następujące zdanie: „ W związku z rozbudową bazy sportowej planuje się utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białych Błotach.” oraz na str. 7 przy Czapli wykreślenie słów „w klubie obecnie trenuje około 80 zawodników”
Radny Patryk Thiede wystąpił z wnioskiem o ponowne skierowanie uchwały do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Głos w dyskusji dodatkowo zabrali: Radna Maria Wolsztyńska, Radny Bronisław Balcerowski, Wójt Gminy i Przewodniczący RG.
Przewodniczący RG  po zakończeniu dyskusji poddał pod głosowanie najdalej idący wniosek o wycofanie uchwały z porządku obrad i skierowanie jej do komisji
Radni 10 głosami za, przy 4 glosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się przyjęli w/w wniosek.
 
Ad. 8.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”.
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. Głos w  dyskusji zabrała Radna Maria Wolsztyńska zgłaszając wniosek o wycofanie kwoty 182 000 zł oraz Radny Bartosz Lau i Wójt Gminy.
 
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od 15:00-15:05.
 
Po przerwie głos w dyskusji zabrali: Radna Lidia Grzywacz, która zgłosiła wniosek o przeniesie tych 182 000 zł na boisko przy szkole oraz Radny Bronisław Bacerowski, Wójt Gminy, Radna Maria Wolsztyńska, Radna Gabriela Żernicka, Sołtys Andrzej Szmytka, przedstawiciel Łochowa Pani Elżbieta Lewandowska, Kierownik Mariusz Stężewski i Radny Andrzej Kieroński.
Przewodniczący RG po zakończeniu dyskusji poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie uchwały z porządku obrad.
Radni 7 głosami za, przy 7 glosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się nie przyjęli w/w wniosku.
Przewodniczący RG poprosił o przeniesienie głosowania nad wnioskiem Radnej Lidii Grzywacz do następnego punktu tj. głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Wobec zgody Radnej poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 7 głosami za, przy 8 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych nie podjęli uchwały w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”.
 
Ad. 8.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w uchwale i zgłosiła autopoprawki:
-dz. 851 Ochrona Zdrowia Rozdz. 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne –  zwiększa się dochody o kwotę 92 006,00 w związku dotacją celową na realizację inwestycji z PFRON na likwidację barier architektonicznych w budynku Przychodni SPZOZ w Białych Błotach.
-Dz.801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80104- Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 315 000, 00 na 2009r. na inwestycję pn.” Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Centralnej w Białych Błotach”
- zwiększa się dochody  o 238 000,00 zł  o wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Głos w dyskusji zabrali Radny Bartosz Lau, Radna Gabriela Żernicka i Kierownik Mariusz Stężewski.
 
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od 15:50-16:10.
 
Dalszy głos w dyskusji zabrali: Radna Gabriela Żernicka, Skarbnik Gminy, Radny Bartosz Lau, Wójt Gminy, Radny Edmund Łączny, Radna Maria Wolsztyńska, Radna Lidia Grzywacz, Radny Henryk Sykut i Kierownik Mariusz Stężewski. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy.
Wszystkie poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z uchwały kwoty 182 000 zł na budowę boiska w Łochowie.
Radni 8 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęli w/w poprawkę.
Przewodniczący RG po przegłosowaniu poprawek poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za, przy 4 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXIII/263/2008 sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
 
Ad. 8.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24.06.2008r. Sygn. akt II S.A./Bd 346/08.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXIII/264/2008 w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24.06.2008r. Sygn. akt II S.A./Bd 346/08.
 
Ad. 8.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. akt II SA./Bd 345/08.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXIII/265/2008 w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. akt II SA./Bd 345/08.
 
Ad. 8.6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zgłosił autopoprawkę w uzasadnieniu zamiast „ rozstrzygnięciach nadzorczych” powinno być „ rozstrzygnięciu nadzorczym”
Radni jednogłośnie przyjęli w/w poprawkę.
Wobec braku dalszych uwag co do projektu uchwały  Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt.
 
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami za, przy 5 głosach przeciw, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr XXIII/266/2008 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.
 
Ad. 8.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2007 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008r.
 
Przewodniczący RG odczytał uzasadnienie uchwały i zapytał , czy ktoś ma jakieś uwagi lub pytania do projektu uchwały. Glos w dyskusji zabrał : Radny Patryk Thiede, Przewodniczący RG i Kierownik GOPS Pani Beata Przyborska. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 
Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami, przy 15 obecnych radnych podjęli uchwałę Nr
XXIII/267/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2007 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008r.
 
Przewodniczący RG przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu RG Bartoszowi Lau.
 
Ad.9  Interpelacje i zapytania radnych.
 
Radna Wanda Górna poruszyła kwestię wyboru Redaktora Naczelnego „Głosu Białych Błot”, gdyż w uchwale w sprawie wydawania gazety jest zapis, że Redaktora Naczelnego wybiera się z pełnego składu kolegium, a w Kolegium Redakcyjnym na dzień dzisiejszy brakuje 1 osoby.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że od początku kadencji walczy z dewastacją i zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych. Wieczorami na placu szkoły jest pełno motorów, a wczoraj dzieci biegały po dachu szkoły. Zapytał jak długo trzeba jeszcze czekać na kamery i kto weźmie odpowiedzialność jak coś się stanie?
Radna Gabriela Żernicka podziękowała za znaki w Trzcińcu i dodała, że na drodze powiatowej znaki są poprawione, ale znak informujący o zbliżaniu się drogi z pierwszeństwem przejazdu  jest mało widoczny i niektórzy kierowcy nie zauważają go.
Następnie zapytała Wójta Gminy jak zareagowała na postanowienie z dnia 12 czerwca 2008r. przekazujące wniosek o interwencję w sprawie hałasu w Trzcińcu.
Radny Edmund Łączny powiedział, że od kilku sesji widzi nową twarz wśród sołtysów i w związku z powyższym zapytał kto to jest?
Następnie zapytał Przewodniczącego RG dlaczego nie dopuścił go do głosu w punkcie 8  podpunkt nr 1.
Ad 10. Odpowiedzi na  interpelacje z poprzedniej sesji.
 
Na poprzedniej sesji nie było złożonej żadnej interpelacji.
 
Ad.11.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 
Wójt Gminy poprosiła Radcę Prawnego o udzielenie odpowiedzi Radnej Wandzie Górnej.
Radca Prawny wyjaśniła, że projekty uchwał w sprawie Głosu Białych Błot zostały przygotowane, gdy nie było jeszcze wniosku, że Kolegium Redakcyjne ma się składać z 6 osób i umknęło to podczas sesji, że w skład Kolegium wchodzi 6, a nie 5 osób. W związku z powyższym trzeba jak najszybciej znaleźć tę szóstą osobę.
Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił Radnemu Andrzejowi Kierońskiemu, że podczas remontu musiał zdjąć kamery. Dodał, że szkoda, że dopiero dzisiaj się dowiaduje, ze dzieci biegały po dachu, bo mógłby wcześniej zareagować. Dodał także, że szkoły pilnują dozorcy, a nie ochroniarze w związku z powyższym nie mogą używać siły, ale maja obowiązek telefonicznego informowania o takich incydentach.
Kierownik Mariusz Stężewski  wyjaśnił Radnej Gabrieli Żernickiej, że projekt organizacji ruchu przygotował powiat i on nie ma obowiązku konsultowania tego z Gminą, chociaż byli o to proszeni. Dodał, że pewnie będzie trzeba zwrócić się do starostwa z pismem, aby postawiono tam znak informujący o zmianie organizacji ruchu.
Kierownik Magdalena Wajchert wyjaśniła Radnej Gabrieli Żernickiej, że pismo o którym wspomniałam zostano przekazane wg właściwości do starosty, gdyż on jest zarządcą drogi.
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła Radnej Wandzie Górnej, że Redaktora Naczelnego wybiera się spośród członków Kolegium, a nie całości Kolegium Redakcyjnego.
Wójt Gminy wyjaśniła Radnemu Edmundowi Łącznemu, że nie było żadnej zmiany wśród sołtysów.
Przewodniczący RG wyjaśnił Radnemu Edmundowi Łącznemu, że nie widział, że podczas dyskusja nad uchwałą chciał zabrać głos i dodał, że w okresie międzysesyjnym nie było żadnych indywidualnych wniosków radnych.
Ad.13 Wolne wnioski i zapytania.
 
Przewodniczący RG oddał głos Redaktorowi Naczelnemu „Głosu Białych Błot” Panu Wojciechowi Chociszewskiemu, który poinformował o działalności pisma.
Sołtys Przyłęk powiedział, ze w lutym 2008r. na zebraniu wiejskim była mowa, że zostanie naprawiona i zrobione oświetlenie na ulicy Dymnej. To oświetlenie jest, ale nie działa. Następnie zwrócił uwagę na ulice Biznesową i poprosił  o postawienie tam znaku z ograniczeniem tonażu, z wyłączeniem pojazdów docelowych. Poruszył także sprawę paintballa i ostatniego wniosku z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Rolnictwa dot. wystosowania pisma do właściciela terenów w celu ich zabezpieczenia. Zapytał kiedy nastąpi przebudowa ulicy Biznesowej i mostu w Przyłękach. Poruszył także kwestie braku wody i sprawę bałaganu przy dzwonach do segregacji śmieci, proponując zrobienie tabliczek o zakazie wyrzucania śmieci nie nadających się do segregacji.
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że otrzymała decyzję z SKO o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Białe Błota w sprawie anten GSM i dodała , że w gminach sąsiednich jest zwyczaj informowania mieszkańców co się dzieje na sąsiednich działkach.
Pani Marzanna Kreja w pierwszej części swojej wypowiedzi odniosła się wyborów członka Kolegium Redakcyjnego i Redaktora Naczelnego „Głosu Białych Błot” i podziękowała tym którzy na nią zagłosowali, a także tym którzy byli przeciw jej kandydaturze. Dodała także, że startowanie w tym konkursie było doskonałym eksperymentem socjologicznym. Wyjaśniła także, ze jej nieobecność na sesji była związana z faktem, aby niektórzy radni mogli podnieść rękę przeciw jej kandydaturze.
            W kolejnej części wypowiedzi  odniosła się do błędów w oświadczeniach majątkowych Radnej Marii Wolsztyńskiej, Radnej Lidii Grzywacz i zapytała Przewodniczącego RG, czy realizuje swoje obowiązki wynikające z ustawy o analizowaniu tych oświadczeń i przedstawianiu sprawozdania w tej materii do 30 października .
Radna Wanda Górna odniosła się do głosowania nad boiskiem i powiedział, ze społeczeństwo zostało podzielone na gorszych i lepszych.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy we wszystkich sołectwach są już place zabaw?
Radna Maria Płotkowska poruszyła sprawę nieczystości przy ulicy Drzewnej i tzw.                     „ ścieżce Marksa”
Radna Gabriela Żernicka zapytała co się dzieje z wodą w Trzcińcu?
 
Ad.13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił sołtysowi z Przyłęk, że w sprawie ulicy Dymnej i Mostowej oświetlenie powinno działać do końca lipca 2008r. Jeżeli chodzi o naprawę ulicy to kruszywa starczyło na 2/3 drogi i firma, która skończy ulicę Biznesową, z tego o zostanie zrobi ulicę Dymną. Jeżeli chodzi o sprawę paintballa to pismo do Pana Ptaka o zabezpieczenie terenu zostało wysłane. Na most w Przyłękach jest projekt, a teraz trzeba jeszcze na niego uzyskać pozwolenie na budowę. Z kolei w sprawie ulicy Zabytkowej były dwa przetargi i nikt się nie zgłosił
Kierownik Magdalena Wajchert wyjaśniła sołtysowi z Przyłęk, iż Sanitrans sprząta te dzwony na zlecenie, a tych punktów jest 56 w gminie i można ewentualnie zrobić naklejki na pojemnikach.
Z kolei Radnej Marii Wolsztyńskiej wyjaśniła, że rzeczywiście SKO uchyliło decyzję  Wójta, ale nie wykazało błędu organu, gdyż zmieniły się przepisy i anteny nie wymagają wydania decyzji.
Prezes ZWiUK wyjaśnił sołtys z Białych Błot, że wyjaśni sprawę. Z kolei w sprawie Trzcińca wyjaśnił Radnej Gabrieli Żernickiej, że problem dzisiaj zostanie rozwiązany.
Wójt Gminy wyjaśniła Radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że nie ma placu zabaw w Kruszynie Krajeńskim, Trzcińcu i Prądkach. W tym roku powstanie taki plac w Kruszynie Krajeński , a w przyszłym roku w pozostałych miejscowościach.
Przewodniczący RG poinformował Panią Marzannę Kreję, iż  w zeszłym roku złożył sprawozdanie dot. oświadczeń majątkowych.
 
Dyskusja na temat oświadczeń majątkowych.
 
Wiceprzewodniczący RG oddał prowadzenie sesji Przewodniczącemu RG.
 
Ad.14 Zakończenie obrad XXIII Sesji V Kadencji.

Przewodniczący RG podziękował za udział w Sesji i zakończył obrady XXIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Protokół zawiera 8 stron.

zapis dzwiękowy do pobrania:

Ngranie dźwiękowe
Protokół spisała:                          Sekretarz obrad:                    Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison                    Bronisław Balcerowski      Przewodniczący Rady Gminy
Marek Sampławski
                                                                                                         
 

metryczka


Wytworzył: łukasz Chmielewski (1 sierpnia 2008)
Opublikował: Marek Jakubowski (13 października 2008, 08:17:17)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (10 sierpnia 2018, 10:10:56)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1286