Nowy system gospodarki odpadami – odpowiedzi na najczęstsze pytania

Nowy system gospodarki odpadami – odpowiedzi na najczęstsze pytania

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Białe Błota nowy system gospodarowania odpadami, który obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r. W nowym systemie gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Poniżej udzielamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Jakie są główne cele wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami?

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz procederu palenia śmieci w domowych kotłowniach.

2. Czy starą umowę na śmieci trzeba wypowiadać?

Każdy właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów, którą ma zawartą z przedsiębiorcą w „starym” systemie, w terminie określonym w umowie. W zależności od firmy okres wypowiedzenia trwa 1 m-c lub 3 m-ce, zatem stara umowa powinna wygasnąć z dniem 30 czerwca 2013 r. Urząd zachęca do wypowiadania umów choć niektóre firmy odbierające odpady komunalne stoją na stanowisku, że umów tych nie trzeba wypowiadać bowiem z datą wejścia w życie nowego systemu, tracą one ważność. Ustawa wprowadzająca nowy system gospodarki odpadami nie posiada jednak takich zapisów, więc jest to sporna kwestia.

3. Czy nowy system obejmie osoby prowadzące działalność gospodarczą (np. zakłady pracy, firmy, przedsiębiorstwa, szkoły, przychodnie, apteki, sklepy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) ?

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, zakłady, instytucje, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie. Jeśli takie umowy są już podpisane to nie trzeba ich wypowiadać, będą one nadal obowiązujące. Gmina Białe Błota nie objęła bowiem nowym systemem nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. W przypadku gdy na nieruchomości zamieszkałej w cześci budynku jest prowadzona drobna działalność gospodarcza właściciel nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych objęty jest nowym systemem, który nadzoruje gmina z kolei na odpady pochodzące z działalności gospodarczej należy posiadać osobną umowę (na tzw. „starych zasadach”) i gromadzić je w oddzielnym pojemniku (nie można ich mieszać z odpadami komunalnymi!!). Usuwanie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej odbywa się wg częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno-porządkowy. Także częstotliwość odbioru będzie uzależniona od specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności. Częściej należy bowiem opróżniać pojemniki z działalności np. spożywczej (przeterminowana żywność), rzadziej w przypadku np. usług prawnych, księgowych itp. Objętość pojemników musi uwzględniać wskaźnik określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Białe Błota tj.

 1. w przypadku selektywnej zbiórki:

 • 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna/tydzień,

 • 15 l na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej/tydzień,

 • 15 l na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub handlowa inna niż spożywcza/tydzień

 1. w przypadku nieselektywnej zbiórki wskaźniki podane w pkt 1 należy przemnożyć przez 2.

4. Jak w nowym systemie będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów komunalnych?

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Białe Błota będzie od mieszkańców odbierać bezpośrednio z terenu nieruchomości następujące frakcje selektywnie zebranych, w workach, odpadów komunalnych:

 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości, odbiór co 28 dni w worku koloru żółtego,

 • szkła oraz opakowania ze szkła - w każdej ilości, odbiór co 28 dni w worku koloru zielonego,

 • odpady zielone - w każdej ilości, odbiór co 14 dni w worku koloru brązowego.

Worki bezpłatnie zostaną dostarczone do mieszkańców przez wyłonionego w drodze przetargu przedsiębiorcę, w terminie do 1 lipca 2013 r. Następnie tyle ile worków właściciel wystawi z odpadami selektywnymi, tyle otrzyma nowych w zamian. Dlatego niedopuszczalne jest wykorzystywanie dostarczonych worków do selektywnej zbiórki na inne cele niż te, do których są przeznaczone.

W przypadku gdy częstotliwość odbioru wyżej wymienionych odpadów komunalnych będzie niewystarczająca, mieszkaniec będzie mógł te odpady dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który na terenie Gminy Białe Błota zacznie funkcjonować po 1 lipca 2013 r., przy ul. Przemysłowej 12 w Białych Błotach.

5. Ile mieszkańcy Gminy Białe Błota zapłacą za śmieci po 1 lipca 2013 r.?

Zgodnie z uchwałą Nr RGK.0007.162.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białe Błota wynoszą odpowiednio:

 • w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny – 14 zł na miesiąc od osoby,

 • w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny – 7 zł na miesiąc od osoby.

Zatem w przypadku przeciętnej rodziny 4 osobowej opłata miesięczna wyniesie 28 zł/miesiąc dla selektywnej zbiórki, 56 zł/miesiąc dla zbiórki nieselektywnej. Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji jest o połowę niższa. Stąd wniosek, że opłaca się segregować odpady. W starym systemie nawet w przypadku gdy 4 osobowa rodzina prowadziła segregację, musiała zapłacić za odbiór śmieci ok. 32 zł i więcej, w zależności od firmy.

6. Co każdy mieszkaniec musi zrobić aby zostać objętym nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada zniesienie obowiązku samodzielnego podpisywania umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami, na odbiór odpadów komunalnych.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie miał jednak obowiązek wypełnić i przekazać do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 31 maja 2013 r. Druki deklaracji wraz z ulotkami informacyjnymi trafią do mieszkańców naszej gminy w pierwszej połowie kwietnia 2013 roku (poprzez wrzutkę do skrzynki przez Pocztę Polską). Ponadto wzory deklaracji są dostępne w Urzędzie oraz można je pobrać na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bialeblota.pl lub www.bip.bialeblota.pl W najbliższym czasie deklaracje będzie także można pobrać oraz oddać u sołtysów.

Właściciel nieruchomości w deklaracji będzie musiał wskazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwaga!! Liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość nie należy mylić z liczbą osób zameldowanych. W deklaracji należy bowiem wskazać liczbę osób fizycznie przebywających na terenie nieruchomości, których zwykłe czynności życiowe wpływają na ilość powstających odpadów komunalnych. Niedopuszczalne jest zaniżanie ilości osób zamieszkałych, bowiem dane te będą weryfikowane przez Urząd.

7. W jaki sposób mieszkańcy Gminy będą mogli się pozbyć innych odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych typu: gruz, odpady wielkogabarytowe ( meble), zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, opony, tekstylia i odzież, opony?

Od 1 lipca 2013 r. będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). przy ul. Przemysłowej 12 w Białych Błotach. Do tego punktu właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota będą mogli nieodpłatnie przywozić do PSZOK:

 • opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony – w ilości 4 szt. na rok z jednego gospodarstwa domowego,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3/rok z jednego gospodarstwa domowego,

 • przeterminowane leki – w każdej ilości,

 • chemikalia – w każdej ilości,

 • baterie i akumulatory – w każdej ilości,

 • sprzęt elektroniczny i elektryczny – w każdej ilości,

 • tekstylia i odzież – w każdej ilości,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,

 • popiół – w każdej ilości.

Transport odpadów do punktu właściciel musi zapewnić we własnym zakresie.

Ponadto odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany od mieszkańców bezpośrednio z terenu nieruchomości podczas ulicznej zbiórki, jaka odbywać się będzie raz w roku.

8. W jaki sposób nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną objęci mieszkańcy bloków oraz innych budynków wielolokalowych, którymi zarządza wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia deklaracji. W imieniu spółdzielców obowiązek ten przechodzi na zarząd spółdzielni, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych na zarządy wspólnot. Dlatego mieszkańcy bloków lub innych budynków wielolokalowych nie będą musieli samodzielnie składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrobi to za nich zarząd wspólnoty/zarząd spółdzielni.

9. Czy mieszkaniec otrzyma od Gminy pojemnik na odpady zmieszane czy musi zaopatrzyć się w niego we własnym zakresie?

Właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemnik na odpady zmieszane (a także w worki do segregacji) zaopatrzy bez żadnych dodatkowych kosztów firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu na wykonawcę usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych. O wyborze firmy mieszkańcy zostaną poinformowani niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu w tej sprawie.

10. W jaki sposób właściciele nieruchomości zamieszkałych mają się pozbywać popiołu pochodzącego z domowych palenisk?

Popiół pochodzący z palenisk domowym jest sporym utrudnieniem dla tej części mieszkańców, którzy posiadają w swych domach do ogrzewania piec na węgiel lub miał. Powstałe ilości popiołu w tych przypadkach są bowiem dość znaczne. Szacuje się, że ze spalenia 1 tony węgla lub miału może powstać, według różnych źródeł, nawet 20 % popiołu. Dopuszcza się, aby na nieruchomościach zamieszkałych budynkami mieszkalnymi, opalanymi tradycyjnymi paliwami (węgiel, miał, koks) wystudzony popiół wrzucać w pojemnik na odpady zmieszane. W przypadku gdy miejsce w pojemniku na odpady zmieszane nie wystarcza, popiół należy we własnym zakresie dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zacznie działać od 1 lipca 2013 r. w Białych Błotach, przy ul. Przemysłowej 12. PSZOK nie pobierze za to żadnych dodatkowych pieniędzy.


Szerszych informacji w tej sprawie uzyskać można pod nr tel. 52 323-90-82 - p. Karolina Gaca, p. Jadwiga Tomaszewska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (5 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Wajchert (5 kwietnia 2013, 11:51:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2181