Gospodarka odpadami - azbest

Gmina Białe Błota już od 2005 r. przystąpiła do realizacji programu usuwania odpadów zawierających azbest. W ramach programu organizujemy bezpłatny odbiór odpadów azbestowych, w tym płyt eternitowych, z posesji indywidualnych. Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12.01.2012 r. został uchwalony “Regulamin bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest finansowanego ze środków budżetu gminy Białe Błota”.

Od 2002 r. obowiązuje w Polsce trzydziestoletni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, program ten jest jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska. Obecnie produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami go zawierającymi są zakazane, a do 2032 r. wszystkie wyroby z azbestem powinny być usunięte, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz 31).

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mają na swojej działce odpady azbestowe, przeznaczone do utylizacji mogą składać wniosek do Urzędu Gminy Białe Błota, w sprawie bezpłatnego odbioru tych odpadów. Druki wniosków do wypełnienia znajdują się w Biurze Obsługi Klienta tut. urzędu lub na stronie internetowej www.bialeblota.pl w zakładce jak załatwić sprawę. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu uprawniającego do dysponowania nieruchomością tj. akt notarialny, bądź wypis z rejestru gruntu. Kolejność realizacji wniosków następuje według daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy.

Jak się przygotować do usuwania azbestu?

Usuwanie azbestu mogą realizować wyłącznie firmy, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem. Przed przystąpieniem do usuwania wyrobów z azbestem, prace należy odpowiednio przygotować i zgłosić właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Należy również sporządzić ewidencję jakościową i ilościową przewidzianych do usunięcia materiałów.

Pakowanie odpadów zawierających azbest

Usunięte z budynków i obiektów budowlanych wyroby zawierające azbest zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych. Sposoby pakowania wyrobów i odpadowych materiałów zawierających azbest uzależnione są od ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one muszą spełniać jednak podstawowy warunek: uniemożliwiać emisję włókien azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania, materiały zawierające azbest powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego składowania. Demontowany materiał należy hermetyzować na miejscu.

Płyty azbestowe należy złożyć na palecie oraz szczelnie owinąć folią, tylko tak przygotowane odpady zostaną odebrane przez tutejszy Urząd Gminy i przekazane do utylizacji. W celu dokładnego przygotowania odpadów należy się zapoznać z Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest finansowanego ze środków budżetu gminy Białe Błota".


Z terenu Gminy Białe Błota dotychczas odebrano wyroby zawierające azbest w ilości:

  • w 2016 r  33,420 Mg
  • w 2015 r. 73,204 Mg
  • w 2014 r. 26,150 Mg
  • w 2013 r. 23,102 Mg
  • w 2012 r. 21,495 Mg
  • w 2011 r. 23,569 Mg
  • w 2010 r. 44,550 Mg
  • w 2009 r. 66.266 Mg.   


metryczka


Wytworzył: Karolina Swoboda (18 lipca 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (18 lipca 2017, 11:19:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493