Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum spedycyjnego - obręb Lisi Ogon, gm. białe Błota"

Białe Błota, dnia 7 sierpnia 2018 r. 
 
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
KOŚ.6220.6.2018
 

 
  
ZAWIADOMIENIE 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: 
  
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gm. Białe Błota” – w rejonie ulic Kurierskiej i Urodzajnej w Lisim Ogonie (na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/124, 54/125, 54/126, 54/127, 54/128, 54/129,  54/130, 54/131, 54/132, 54/133, 54/134, 54/135, 54/136, 54/137, 54/138, 54/139, 54/140,  54/141, 54/142,  54/143,  54/144,  54/145; 54/146,  54/147, 54/148, 54/149,  54/150,  54/151,  54/152,  54/153,  54/154,  54/155,  54/156,  54/157,  54/158,  54/159, 1022 obręb Lisi Ogon). 
  
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy. 

  
Z up. Wójta 
/-/ Anna Zdunek 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (7 sierpnia 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (7 sierpnia 2018, 11:31:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511