INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
 

POSTANOWIENIE


Wójt Gminy Białe Błota działając na podstawie art. 14j § 1 i § 3, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami),
 
postanawia
 

uznać za nieprawidłowe stanowisko wskazane we wniosku złożonym przez XXX   dnia 20 lutego 2009r., (data wpływu do organu 25.02.2009r.) o interpretację  prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie podatnika, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami), podlega cały obszar części lotniczej lotniska, tj. budynki, budowle i grunty.
stwierdzić, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami), zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.  
 
Uzasadnienie
 
 
Podatnik pismem z dnia 20 lutego 2009r., złożył wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tj. zastosowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami), zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, budowli i zajętych pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
 
Stanowisko Spółki:
      Spółka XXX, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług dla przewoźników lotniczych, działalność prowadzona jest na obszarze lotniska o charakterze lotniska użytku publicznego, na którym znajdują się nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz budowlane. Zdaniem Spółki w stosunku do gruntów, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję określającą  granice części lotniczej lotniska.
 
      Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnieniu od podatku od nieruchomości  podlegają budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. W opinii Spółki, przepis ten daje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości nie tylko budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów, ale całego obszaru części lotniczej  lotniska.
 
      Spółka odwołując się do definicji „części lotniczej lotniska” zawartej w art. 2 pkt 6  ustawy  z dnia 3 lipca  2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006r.,  Nr  100, poz.  696 ze  zmianami), „część lotnicza  lotniska to  obszar  trwale  przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz  do związanego z tym  ruchu  statków powietrznych, wraz  z  urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany”. Powyższa definicja wskazuje na fakt, iż część lotniczą lotniska należy rozumieć jako obszar stanowiący nierozerwalną, funkcjonalną całość, gdzie brak jest zasadności wydzielenia poszczególnych części składowych, a rozumowanie takie powinno funkcjonować również na gruncie ustawy podatkowej.  Zadaniem Spółki , sformułowanie „budynki, budowle i zajęte pod nie grunty” należy rozumieć w taki sposób, że chodzi o całość obszaru części lotniczej lotniska tj. grunty, budynki i budowle.
 
      Podatnik wskazuje na definicję budowli, znajdującej się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą „budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.,  Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), do której odwołuje się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, część lotnicza lotniska powinna być pojmowana jako zespół budynków i budowli oraz grunt zajęty pod jej obszar stanowiący całość.
 
      Zdaniem Spółki kolejnym argumentem przemawiającym za uznaniem, iż zwolnieniu podlegać powinien cały obszar części lotniczej lotniska ze względu na niepodzielność tego obszaru jest fakt, że do budowli zaliczana jest również infrastruktura związana z siecią techniczną, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027), jako sieć uzbrojona terenu poprzez którą rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.
Reasumując, ze względu  na poziom skomplikowania infrastruktury technicznej obszaru części lotniska, który powoduje brak możliwości wydzielenia gruntów pod poszczególne budowle i budynki, zwolnieniu  podlegać powinien cały obszar części lotniczej lotniska, do którego dostęp jest kontrolowany.  
 
 
Stanowisko organu podatkowego:
Zdaniem organu podatkowego stanowisko przedstawione przez Spółkę, w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  jest błędne.
Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami) stanowi, że zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, jest to zwolnienie przedmiotowe. Z treści tego zapisu nie wynika, że zwolnieniu podlegają całe grunty leżące w obszarze części lotniczej lotniska.
Zwolnieniu w podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki, budowle i zajęte pod te budowle i budynki grunty a nie całe grunty leżące w części lotniczej lotniska użytku publicznego. Gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić wszystkie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego to w zapisie art. 7 ust. 1 pkt 3 , wymienił by  je po przecinku(,) lub z łącznikiem (i), np: „budynki, budowle, grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego” lub „budynki, budowle i  grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”.
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  1)  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
  2)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3)  użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4)  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państw i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
      
      W myśl przepisów cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 2 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
 1)  grunty;
  2)  budynki lub ich części;
  3)  budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
      Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  1)  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  3)  wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.
 
      Artykuł 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o  podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami), wprowadza  zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.
Zgodnie z zapisami ustępu 1 pkt 3 tegoż artykułu od podatku od nieruchomości wolne są budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
W art. 1a. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zawarta jest definicja budynku i budowli:
  1)  budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  2)  budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje zarówno pojęcia „lotnisko użytku publicznego” jak też pojęcia „obszar części lotniczych lotnisk użytku publicznego”, ale też nie odsyła do przepisów z innej dziedziny prawa.  Zdefiniowanie tych pojęć jest niewątpliwie niezbędne na tle stanu faktycznego sprawy, gdyż wątpliwość dotyczy właśnie opodatkowania budynków, budowli i gruntów pod nimi na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
 
      Wobec braku definicji pojęć, zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, należy sięgnąć do ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 100, poz. 969 ze zmianami), gdzie w art. 2 pkt 6 zawarto definicję części lotniczej lotniska „ obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany”, zaś art. 54 ust. 2  definicję lotniska użytku publicznego „lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości”.
 
      Mając powyższe na względzie zdaniem organu podatkowego wykładnia językowa art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uzupełniona wykładnią systemową wskazuje, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają wszelkie budynki  (np. terminale) i  budowle (drogi startowe, pola manewrowe) wykorzystywane na cele lotnicze oraz grunty zajęte przez te budynki i budowle leżące w części lotniczej lotniska użytku publicznego.
Z uwagi na to, że ustawodawca zwalnia z podatku od nieruchomości jak wskazano w treści postanowienia, budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego,  pozostałe grunty  nie znajdujące się pod budynkami i budowlami na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg. najwyższych stawek.
 
Pouczenie: Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Pasińska (27 maja 2009)
Opublikował: Marek Jakubowski (28 maja 2009, 08:41:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7455