Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota

Znak sprawy: RZP.2710.21.2019.ZP3
  
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
„Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota”.
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000,00 euro, na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986 )
 
 
1.    ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon: 52 323 90 90, faks: 52 323 90 80
e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu
adres strony internetowej: www.bip.bialeblota.pl
 
2.    OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.2710.21.2019.ZP3
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 
3.    TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19/02/2019r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
 
4.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.Przedmiotem zamówienia jest: „Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota”.
4.2. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
4.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4.4.Przewidywana ilość wywozu wód opadowych i roztopowych w okresie 10  miesięcy wynosi 11 000,00 m3. Zakres prac każdorazowo zostanie wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego.
4.5.Wykonawca zapewni dyspozycyjność i będzie zobowiązany przystąpić do wykonywania prac niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie nie przekraczającym 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.
4.6.W celu realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca będzie dysponował specjalistycznym pojazdem do usuwania wód opadowych o pojemności nie mniejszej niż 10 m3 oraz urządzeniem do przepompowywania wody z wężem o długości
min. 100 m.
4.7.Zamówienie będzie realizowane na podstawie jednostkowych zleceń telefonicznych, całodobowo, 7 dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy. Miejscem wywozu i zrzutu wody będą zbiorniki retencyjne znajdujące się na terenie Gminy Białe Błota oraz nieużytki każdorazowo wskazane przez Zamawiającego.
4.8.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w czasie prowadzenia prac.
4.9.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 
5.    SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
5.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: claudia.jesa@bialeblota.eu
5.3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia. W którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o który, mowa w pkt  5.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, który przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej.
5.6.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian. Jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
5.8.Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
       Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od dnia podpisania umowy przez  okres 10 miesięcy.
 
7.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
 
8.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca:
8.1.1.      Nie podlega wykluczeniu,
8.1.2.      Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 3.1. i 3.2.).
 
9.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3.Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy” wraz z wypełnionym „Formularzem cenowym”, przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
9.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.4.1.      Oświadczenie wymagane postanowieniami z pkt 8.1.
9.4.2.      Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
9.4.3.      Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
9.5.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.   
9.7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
9.8.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie uzupełnienie, nadpisanie etc. Powinno być parafowane przez Wykonawcę w  przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9.9.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
 
oraz opisane:
OFERTA
„Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota”.
 
Nie otwierać przed dniem 18.03.2019r. godz. 10:00
 
10.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 18.03.2019r., do godziny 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. O terminie założenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.
10.2. Otwarcie ofert jest jawne.
10.3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
10.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
10.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1.  
 
11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto, określona w formularzu ofertowym.
11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, których wzór stanowi Formularz 2.1.1.
11.3. Formularz cenowy, o którym mowa w pkt. 11.2. należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych
w formularzu.
11.4. Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez wykonawcę do formularza cenowego, w szczególności w treści opisu, szacowanej ilości i jednostki miary skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11.5. Nie podanie przez Wykonawcę w Formularzu cenowym ceny jednostkowej netto dla którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11.6.  Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
11.7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
11.9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
12.  KRYTERIA OCENY OFERT
12.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
12.2.  Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem:
12.3. C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/ cena badanej oferty)*100
12.4.  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
12.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
12.6.  Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
 
13.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
13.2.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
13.3.  Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13.4.  Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
13.4.1.  Wzór formularza ofertowego, wzór formularza cenowego oraz wzory wymaganych oświadczeń,
13.4.2.Projekt umowy.
13.5.Osoba prowadząca sprawę: Michał Sidor, tel. 52 323 90 68, Claudia Jesa, tel. 52 323 90 62.
 
 
Załączniki:
1)      Projekt umowy       Projekt umowy (78kB) word

2)      Formularz ofertowy  Formularz ofertowy (21kB) word

3)      Formularz cenowy (formularz 2.1.1.)  Formularz cenowy (10kB) excel

4)      Wzory oświadczeń (formularze 3.1. i 3.2.)  Wzory oświadczeń (20kB) word

5)       Zmiana treści zapytania ofertowego Zmiana treści zapytania ofertowego (289kB) pdf

 
Odpowiedź na pytanie wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Odpowiedź na pytanie wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (297kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (259kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Claudia Jesa (6 marca 2019)
Opublikował: Claudia Jesa (6 marca 2019, 12:31:43)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (19 marca 2019, 14:49:37)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448