Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części.


Znak sprawy: RZP.2710.81.2019.ZP3

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
„Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części”.

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000,00 euro, na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2018.1986).
 
1.    ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon: 52 323 90 90, faks: 52 323 90 80
e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu
adres strony internetowej: www.bip.bialeblota.pl
 
2.    OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.2710.81.2019.ZP3
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 
3.    TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29/03/2019r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
 
4.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1:
Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Mroźnej/ Lipowej na terenie działki nr 543/4- obręb Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota,
Rozbudowa placu zabaw przy GCK na terenie dz. nr 214/28- obręb Łochowo w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota,
Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej przy ul. Spokojnej 3 na terenie dz.nr 114/11- obręb Łochowice w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota.
Część 2:
Rozbudowa placu zabaw oraz budowa altany na placu sołeckim na terenie dz.nr 263/5- w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota.
4.2.Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „zamówieniem”.
4.3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia opisanych w pkt. 4.1. Nie przewiduje się ograniczenia liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu wykonawcy.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.5. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
4.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4.7.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy, jej załącznikach, opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej, SST) oraz kosztorysach ofertowych, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
 
5.    SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA

5.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: claudia.jesa@bialeblota.eu
5.3.Wniosek o wyjaśnienie należy złożyć Zamawiającemu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o który, mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.4.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej.
5.5.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
5.7.Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
       Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.
7.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
1)   doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na montażu urządzeń zabawowych lub siłowni zewnętrznej.
Przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym że wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wszystkich wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie
 
8.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W  CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
  8.1.1.      Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
  8.1.2.      Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  8.1.3.      Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego, formularz 3.3) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
8.2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularzy 3.1., 3.2 i 3.3).
 
9.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z pkt. 4.1.
9.3. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy" przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.
9.4.W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć opis produktu. Zamawiający wymaga aby ww. opis był zgodny z katalogami asortymentowymi, z których korzysta Wykonawca lub opisem producenta. 
9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
  a)      Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
  b)      Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
9.6. Nie dołączenie do oferty:
  1)   wypełnionego kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty,
  2)   dokumentów wymienionych w pkt 9.4)  skutkuje odrzuceniem oferty,
  3)   pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 9.5) a), lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3a ustawy Pzp,
  4)   oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 skutkuje nieważnością oferty,
z zastrzeżeniem art. 26  ustawy Pzp.
9.7.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.   
9.9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
9.10.   Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie uzupełnienie, nadpisanie etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę w  przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9.11.   Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
 
 
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
oraz opisane:
 
OFERTA
„Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Białe Błota, cz. ....”
 
Nie otwierać przed dniem …………godz. 10:00

 
 
10.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 06.09.2019r., do godziny 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. O terminie założenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.
10.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
10.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
10.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1.  
 
11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena oferty zostanie obliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi Formularz 2.1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena oferty jest ceną brutto, czyli zawiera VAT (nie dotyczy wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami VAT w Polsce) oraz inne podatki i daniny publiczne, wyrażoną w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kosztorys ofertowy, o którym mowa powyżej należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane
w kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do kosztorysu ofertowego, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy.
11.2. Cena Oferty zawarta w formularzu ofertowym oraz ceny jednostkowe zawarte
w kosztorysie ofertowym, winny uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie, której wzór stanowi integralną część zapytania ofertowego, a w szczególności:
  a)      formę wynagrodzenia kosztorysowego, rozliczanego tylko za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane, ustalanego według cen jednostkowych netto ujętych w kosztorysach ofertowych stanowiących integralną część oferty wykonawcy, niezmiennych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
  b)      koszty dostaw i usług związanych z realizacją niniejszego zamówienia,
  c)      wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
  d)     koszty wynikające z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza,
  e)      odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi za wady fizyczne
i rozszerzonej o odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji.
11.3. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 11.1 i 11.2. należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu.
11.4. Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez wykonawcę do kosztorysu ofertowego, w szczególności w treści opisu, szacowanej ilości i jednostki miary skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11.5. Nie podanie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowej dla którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11.6.  Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
11.7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
11.9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
12.  KRYTERIA OCENY OFERT
12.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C)  - 80 %        = max. 80 pkt
Okres udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenia zabawowe (G) - 20 % = max. 20 pkt
  a)      Kryterium ,,Cena" (C):
Kryterium „Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 80 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:                 

C = cena oferty najtańszej x 80
       cena oferty badanej
 
  b)     Kryterium „Okres udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenia zabawowe " (G):
W ramach kryterium „Okres udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenia zabawowe (G)" punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 20 punktów, na podstawie okresu udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenia zabawowe podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów gwarancji:
  ·         4 lata od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy – najdłuższa możliwa do zaoferowania gwarancja wymagana przez Zamawiającego,
  ·         3 lata od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy,
  ·         2 lata od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.– najkrótsza możliwa do zaoferowania gwarancja wymagana przez Zamawiającego.
12.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
12.3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania terminów pośrednich.
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
 
Gwarancja Liczba pkt.
2 lata            0
3 lata           10
4 lata           20
 
UWAGA!!!

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata.
Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 2 lata, ani innych niż wskazane w pkt 12.1 okresów pośrednich.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji niezgodnego z powyższymi wytycznymi Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego.
 

 
12.4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego
z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:  
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena".
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”.
12.5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
 
13.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
13.6.Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
13.7.Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13.8.Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
  13.8.1.Wzór formularza ofertowego, wzory kosztorysów ofertowych (odpowiednio dla części 1 
            i 2) oraz wzory wymaganych oświadczeń,
  13.8.2.Projekt umowy wraz z załącznikami,
13.9.Osoba prowadząca sprawę: w zakresie merytorycznym Dorota Piasecka, tel. 52 3239065, w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Claudia Jesa, tel. 52 3239062.
 
 
Załączniki:
1)      Projekt umowy wraz z załącznikami, Projekt umowy (31kB) word
2)      Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, SST) 2. Projekty, SST
3)      Formularz ofertowy (formularz 2.1.1.), Formularz ofertowy (23kB) word
4)      Wzory kosztorysów ofertowych dla każdej części oddzielnie (Formularz 2.1.) Kosztorys wzór (12kB) excel Kosztorys wzór (11kB) excel
5)      Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 8 niniejszego zapytania (formularze 3.1. i 3.2, 3.3). Wzory oświadczeń (20kB) word Formularz 3.3. (18kB) word

informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (216kB) pdf
protokół postępowania Protokół postępowania-unieważnienie (428kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Claudia Jesa (22 sierpnia 2019)
Opublikował: Claudia Jesa (22 sierpnia 2019, 10:36:39)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (10 września 2019, 08:52:49)
Zmieniono: protokół postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423