Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Białe Błota w roku 2020- powtórzony

Znak sprawy: RZP.2710.9.2020.ZP1                                       Białe Błota, dnia 29.01.2020 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
„Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Białe Błota w roku 2020”
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30.000,00 euro, na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2019.1843).
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon: 52 323 90 90, faks: 52 323 90 80
e-mail: katarzyna.robotnikowska@bialeblota.eu
adres strony internetowej: www.bip.bialeblota.pl
2.OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.2710.9.2020.ZP1
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3.TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29/03/2019 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.Przedmiotem zamówienia jest: „Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Białe Błota w roku 2020”.
4.2.  Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
4.3.  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w umowie, jej załącznikach oraz wytycznych do projektowania, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
5.SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
5.1.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5.2.    Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.robotnikowska@bialeblota.eu
5.3. Wniosek o wyjaśnienie należy złożyć Zamawiającemu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o który, mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.4.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, który przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej.
5.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.6.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
5.7.   Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1)  doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień - usługi, polegające na wykonywaniu usług geodezyjnych w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określone poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.:
1)   geodeta – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe:
posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
3.      Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca:
8.1.1.  Nie podlega wykluczeniu,
8.1.2.   Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2.  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 4.1. i 4.2.)
8.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) wykaz wykonanych lub wykonywanych (w przypadku świadczeń ciągłych) usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
b)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego).
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3.   Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy” wraz z wypełnionym formularzem cenowym, przygotowany ściśle według wzoru stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Nie załączenie do oferty wypełnionego formularza cenowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
9.4.  Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.4.1.  Oświadczenie wymagane postanowieniami z pkt 8.1.
9.4.2. Dokumenty określone w pkt 8.3.
9.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
9.4.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
9.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.6.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.   
9.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
9.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie uzupełnienie, nadpisanie etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę w  przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9.9. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
oraz opisane:
OFERTA
„Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Białe Błota w roku 2020”
Nie otwierać przed dniem __.02.2020 r., godz. 10:00
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1.     Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 07.02.2020 r., do godziny 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. O terminie założenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.
10.2.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
10.3.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
10.4.  Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1.  
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1      Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena oferty zostanie obliczona w oparciu o formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego zapytania. Cena oferty jest ceną brutto, czyli zawiera VAT (nie dotyczy wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami VAT w Polsce) oraz inne podatki i daniny publiczne, wyrażoną w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Formularz cenowy, o którym mowa powyżej należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane
w Formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do formularza cenowego, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy.
Wykonawca przy obliczaniu ceny brutto oferty uwzględni dane zawarte w zapytaniu ofertowym, w szczególności w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy. Wykonawca obliczając cenę brutto oferty wkalkuluje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
11.2     Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, [tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to Zamawiający (nabywca) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) VAT], Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formularzu oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
11.3     Cena oferty zawarta w formularzu ofertowym oraz ceny jednostkowe (ryczałtowe) zawarte w formularzu cenowym, winny uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie, której wzór stanowi integralną część zapytaniu ofertowym, a w szczególności:
1. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
11.4  W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zleca wykonawcy zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym z załącznikami oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty.
11.5  Zakłada się, że wykonawca w cenie oferty uwzględnił, wszystkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.
12.KRYTERIA OCENY OFERT
12.1.  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
12.2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
13.2.Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
13.3.Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13.4. Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
13.4.1 Wzór formularza ofertowego, wzór formularza cenowego oraz wzory wymaganych oświadczeń,
13.4.2 Projekt umowy wraz z załącznikami,
13.4.3 Opis przedmiotu zamówienia.
13.5.Osoba prowadząca sprawę: w zakresie merytorycznym Filip Rybacki, tel. 52 3239095, w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Katarzyna Robotnikowska, tel. 52 3239062.
 
 
Pełna treść zapytania ofertowego zapytanie ofertowe (2774kB) pdf
Załączniki do zapytania ofertowego załączniki do zapytania ofertowego (299kB) zipZałączniki:
1)      Wzór Umowy,
2)      Formularz ofertowy (formularz 2.1.1.),
3)      Formularz cenowy,
4)      Wzory oświadczeń (formularze 4.1. i 4.2.),
5)      Opis przedmiotu zamówienia,

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (277kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu ofert (709kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Robotnikowska (29 stycznia 2020)
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (29 stycznia 2020, 14:35:36)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (14 lutego 2020, 11:44:42)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456