RZP.2710.23.2020.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie

Znak sprawy: RZP.2710.23.2020.ZP2
Białe Błota, dnia 10.03.2020 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie”.
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona
w złotych równowartość 30.000,00 euro, na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
 
 
1.    ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon: 52 323 90 90, faks: 52 323 90 80
e-mail: monika.dominikowska@bialeblota.eu
adres strony internetowej: www.bip.bialeblota.pl
 
2.    OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.2710.15.2020.ZP2
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 
3.    TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29/03/2019 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
 
4.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie
i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie”.
4.2. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
4.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4.4.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.
 
5.    SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
5.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres: monika.dominikowska@bialeblota.eu
5.3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o który, mowa w pkt  5.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, który przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej.
5.6.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
5.8.Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie od daty podpisania umowy do 31.07.2020 r. Za termin wykonania uznaje się wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 
7.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
Zdolności technicznej i zawodowej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość, o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż określono poniżej, tj:
·         Projektant branży drogowej – 1 osoba
Minimalne doświadczenie zawodowe:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej;
minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, liczone od daty uzyskania uprawnień,
·         Projektant branży energetycznej – 1 osoba
Minimalne doświadczenie zawodowe:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektroenergetycznej;
minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, liczone od daty uzyskania uprawnień.
 
8.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca:
8.1.1.      Nie podlega wykluczeniu,
8.1.2.      Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 3.1. i 3.2.).
8.3.Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej wzbudzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się do Wykonawcy lub bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
 
9.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3.Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy” przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
9.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.4.1.      Oświadczenie i dokumenty wymagane postanowieniami z pkt 8.1.
9.4.2.      Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
9.4.3.      Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
9.5.Nie dołączenie do oferty:
1)   pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 9.4.2., lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3a ustawy Pzp,
2)   oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 skutkuje nieważnością oferty, z zastrzeżeniem art. 26  ustawy Pzp.
9.6.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.   
9.8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
9.9.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie uzupełnienie, nadpisanie etc. Powinno być parafowane przez Wykonawcę w  przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
 
oraz opisane:
OFERTA
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie”.
 
Nie otwierać przed dniem ………….r. godz. 10:00
 
10.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 20.03.2020 r., do godziny 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. O terminie założenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.
10.2. Otwarcie ofert jest jawne.
10.3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
10.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
10.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1.  
 
11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto, określona w formularzu ofertowym.
11.2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
11.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
11.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
12.  KRYTERIA OCENY OFERT
12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
1.        Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
80 % (max 80 pkt),
2.        Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży drogowej – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (max 10 pkt)
3.        Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży energetycznej – (oznaczenie E) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (max 10 pkt)
4.        opis kryterium cena:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie zamówienia zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium cena ( C ) zostanie obliczona w następujący sposób:
C  = Cmin   Co x 80 pkt
Gdzie :
Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert
Co – cena ocenianej oferty
5.        opis kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży drogowej:
W ramach kryterium „doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży drogowej punkty zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia do pełnienia ww. funkcji.
Sposób przyznawania punktów w kryterium:
Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży drogowej oceniane będzie na podstawie ilości zadań, na których wskazana osoba pełniła funkcję projektanta branży drogowej, zgodnie z poniższą punktacją:
doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Liczba przyznanych pkt. 0-2 zadań 0 3-5 zadań 5 Powyżej 5 zadań 10
                                                                                          
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
UWAGA!!  W pkt. 2 formularza oferty należy wpisać osobę wskazaną do pełnienie ww. funkcji.
 
UWAGA!!!
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu oferty osoby do pełnienia ww funkcji i/lub nie podania doświadczenie tej osoby Zamawiający w tym kryterium przyzna Wykonawcy 0 punktów.
 
6.        opis kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży energetycznej:
W ramach kryterium „doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży energetycznej punkty zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia do pełnienia ww. funkcji.
Sposób przyznawania punktów w kryterium:
Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży energetycznej oceniane będzie na podstawie ilości zadań, na których wskazana osoba pełniła funkcję projektanta branży energetycznej, zgodnie z poniższą punktacją:
doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Liczba przyznanych pkt. 0-2 zadań 0 3-5 zadań 5 Powyżej 5 zadań 10
                                                                                          
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
UWAGA!!  W pkt. 2 formularza oferty należy wpisać osobę wskazaną do pełnienie ww. funkcji.
 
UWAGA!!!
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu oferty osoby do pełnienia ww funkcji i/lub nie podania doświadczenie tej osoby Zamawiający w tym kryterium przyzna Wykonawcy 0 punktów.
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem :
P= C + D + E,     gdzie :
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży drogowej.
E - liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienie funkcji projektanta branży energetycznej
 
12.2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
12.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
12.4.  Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
 
 
 
13.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
13.2.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
13.3.  Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13.4.  Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
13.4.1.  Wzór formularza ofertowego, wzór formularza cenowego oraz wzory wymaganych oświadczeń,
13.4.2.Projekt umowy.
13.4.3.Opis przedmiotu zamówienia
13.5.Osoba prowadząca sprawę: w zakresie merytorycznym Anna Bromka 52 323 90 65,
w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 64.
 
 
Załączniki:
1)      Projekt umowy z załącznikami,
2)      Formularz ofertowy
3)      Wzory oświadczeń (formularze 3.1. i 3.2.)
4)      Opis przedmiotu zamówienia

zapytanie ofertowe z załącznikami (1422kB) zip

 

informacja z otwarcia ofert (323kB) pdf
 
 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważnienie postępowania (201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (10 marca 2020)
Opublikował: Monika Dominikowska (10 marca 2020, 14:07:37)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (25 marca 2020, 11:22:30)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 383