Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wycieczkowej w Łochowie.


Znak sprawy: RZP.271.83.2020.ZP3

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania, poniżej załączono treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/398701

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Przebudowa istniejącej  kanalizacji sanitarnej w ulicy Wycieczkowej w Łochowie”.


 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona
w złotych równowartość 30.000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
 
1.    ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon: 52 323 90 90, faks: 52 323 90 80
e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu
adres strony internetowej: www.bip.bialeblota.pl

2.    OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.271.83.2020.ZP3
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.    TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29/03/2019 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
 
4.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa istniejącej  kanalizacji sanitarnej w ulicy Wycieczkowej w Łochowie”.
4.2.  Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
4.3.  Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4.4.  Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.
5.    SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
5.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: claudia.jesa@bialeblota.eu oraz inwestycje@bialeblota.eu
5.2.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.3.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o który, mowa w pkt  5.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom na stronie dedykowanej platformy zakupowej.
5.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie dedykowanej platformy zakupowej.
5.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców na stronie dedykowanej platformy zakupowej.

6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 23.12.2020 r. od daty podpisania umowy.

7.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
a)      Doświadczenie Wykonawcy:
  Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres   prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, remoncie lub przebudowie czynnej sieci kanalizacji sanitarnej z posadowieniem kanału na  m.in. głębokości 3,00 m wraz              z odwodnieniem wykopu igłofiltrami.
 
8.   OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca:
8.1.1.       Nie podlega wykluczeniu,
8.1.2.       Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2.  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 3.1. i 3.2.).
8.3.  Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej wzbudzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się do Wykonawcy lub bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
 
9.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2.       Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową.
9.3.       Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.), stanowiący załącznik do zapytania. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
9.4.       Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
9.5.       Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisany formularz ofertowy, dokumenty należy zeskanować i dołączyć do oferty lub opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
9.6.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.7.       Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9.8.       Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć skan oryginału lub skan poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9.9.       Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, następnie należy zeskanować i dołączyć do oferty w formie załącznika na platformie zakupowej lub opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
 
10.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020 roku, do godziny 10:00.
10.2. Otwarcie ofert jest jawne.
10.3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
10.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
10.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt 10.1.  

11.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto, określona w formularzu ofertowym. Cena oferty zostanie obliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi Formularz 2.1.1. do niniejszego zapytania ofertowego. Kosztorys ofertowy, o którym mowa powyżej, należy wypełnić według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym kosztorysie. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do kosztorysu, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy.   
11.2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
11.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obwiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
11.5.  Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
12.   KRYTERIA OCENY OFERT
12.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt),
3)      Kryterium  doświadczenie Kierownika budowy branży sanitarnej– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt)
12.2.   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)  opis kryterium cena:
Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Liczba punktów w kryterium: „cena”, zostanie obliczona w ten sam sposób, wg następujących wzorów:
C  = Cmin   Co X 60 pkt
Gdzie :
Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert,
Co – cena ocenianej oferty,
Przyznane punkty wg wzorów zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2)  opis kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (G):
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez wykonawcę w formularzu ofertowym, w pełnych latach, w okresie od min. 3 do max. 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Ilość punktów (G) w tym kryterium zostanie obliczona następująco:
a) okres udzielonej gwarancji 3 lata – 0 pkt,
b) okres udzielonej gwarancji 4 lata– 10 pkt,
c) okres udzielonej gwarancji 5 lat – 20 pkt,
W przypadku błędnego wypełnienia formularza w zakresie okresu gwarancji jakości, tj. braku wskazania, bądź wskazania innego, niż opisany powyżej okres gwarancji, oferta w danym kryterium otrzyma 0 pkt, a okres gwarancji jakości zostanie przyjęty jako minimalny (3 lata).
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą
3)      opis kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej (D):
W ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej” (D) punkty zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia do pełnienia ww. funkcji.
Sposób przyznawania punktów w kryterium:
Kryterium kierownika budowy branży sanitarnej (D) oceniane będzie na podstawie doświadczenia w latach pracy, tj. latach czynnych zawodowo od daty uzyskania uprawnień w realizacji podobnych zadań, osoby wskazanej do realizacji zamówienia do pełnienia ww. funkcji, wykazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty, zgodnie z poniższą punktacją:
 
doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy branży sanitarnej w latach, tj. latach czynnych zawodowo od daty uzyskania uprawnień w realizacji podobnych zadań Liczba przyznanych pkt.
0 - 5 lat: 0 pkt
Powyżej 5 - 10 lat: 10 pkt
Powyżej 10 lat: 20 pkt
 
     W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.    
UWAGA!!  W  pkt. 3 formularza oferty należy wpisać osobę wskazaną do pełnienie funkcji kierownika budowy branży sanitarnej, tj. osoba wskazana w formularzu „wykaz osób”
Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy branży sanitarnej" może wskazać tylko jedną osobę na wskazane stanowisko. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.
W przypadku nie wskazania w formularzu oferty ww. osoby i/lub nie podania jej doświadczenia oferta w danym kryterium otrzyma 0 pkt.
 
4)      za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + G + D, gdzie
P –  łączna liczba punktów oferty ocenianej,
C –  liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
G –  liczba punktów uzyskanych w kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,
D- liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej,
5)      jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12.3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

13.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
13.2.   Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
13.3.   Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13.4.   Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
13.4.1.   Wzór formularza ofertowego oraz wzory wymaganych oświadczeń
13.4.2.   Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.);
13.4.3.Projekt umowy,
13.4.4.Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja.
13.5.Osoba prowadząca sprawę: w zakresie merytorycznym Dorota Piasecka 52 323 90 65,
w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego Claudia Jesa- Skorzewska, tel. 52 323 90 62.
 
 
wyjaśnienia treści zapytania Wyjaśnienia treści zapytania (265kB) pdf  

informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (593kB) pdf

unieważnienie postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (178kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Claudia Jesa- Skorzewska (23 listopada 2020)
Opublikował: Claudia Jesa (23 listopada 2020, 12:35:51)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (1 grudnia 2020, 16:00:38)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 340