Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Białe Błota

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO, umowa będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).


II. OPIS WYKONYWANEJ USŁUGI

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Białe Błota”

W powyższą usługę wlicza się:

- całodobową dyspozycyjność,

- interwencje zgłoszone telefonicznie przez Zleceniodawcę, mające na celu wyłapanie bezdomnego psa z terenu Gminy i odwiezienie go do schroniska dla zwierząt z którym Urząd podejmie stosowną współpracę. W roku 2014 limit na przyjęcie przez schronisko bezdomnych psów z terenów Gminy Białe Błota wynosił 5 sztuk/miesiąc,

- interwencje zgłoszone telefonicznie przez Zleceniodawcę, mające na celu pomoc weterynaryjną w przypadku potrącenia bezdomnego zwierzęcia przez pojazdy mechaniczne bądź uśpienie środkami farmakologicznymi, jeśli zajdzie taka potrzeba,

- udzielenie informacji mieszkańcom Gminy Białe Błota dot. podjętych interwencji,

- możliwość przetrzymania zwierzęcia na 24 h przed odwiezieniem do schroniska w sytuacji, gdy zwierze zostanie schwytane na terenie Gminy a istnieje możliwość ustalenia właściciela zwierzęcia.


III. TERMIN WYKONYWANIA USŁUGI

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania w/w usługi od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto za jednorazową interwencję weterynaryjną oraz miesięczną cenę za całodobową dyspozycyjność usług weterynaryjnych.

2) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

3) Cena oferty jest ceną ryczałtową.

4) Cenę należy wyrazić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich..

6) Należność za wykonanie usługi zostanie opłacona w terminie do 30 dni od dostarczenia do Zamawiającego faktury.V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 lub mailem na adres karolina.swoboda@bialeblota.pl

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.


VI. OCENA OFERT

1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Dostawcę Zamawiający dokona

oceny ważnych ofert przy kryterium cena 100%.

2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie

podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


VIII OSOBY DO KONTAKTU

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8ºº do 16ºº w piątek w godzinach od 8ºº do 14ºº Pani Swoboda Karolina tel. 052 323- 90 -96.

F O R M U L A R Z O F E R T Y (24kB) plikmetryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (17 grudnia 2014)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 grudnia 2014, 08:27:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4033