Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na jego 

realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zamówienie 

będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Białe Błota nr 51 z dnia 20 czerwca 2014 r., w sprawie regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro

 

II. OPIS WYKONYWANEJ USŁUGI

Wykonawca będzie zobowiązany do regularnego dostarczania do Urzędu Gminy Białe Błota 

zamówionych materiałów eksploatacyjnych przy czym zamówienie może odbywać się 

e-mailem, faxem lub telefonicznie.

III. TERMIN WYKONYWANIA USŁUGI

Dostawy realizowane będą do 31 grudnia 2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i wartość brutto 


2) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją dostaw.

3) Cena oferty jest ceną ryczałtową.

4) Cenę należy wyrazić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich.

6) Należność za wykonanie usługi zostanie opłacona w terminie do 21  dni od dostarczenia 
do Zamawiającego faktury.V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 stycznia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota 86-005, ul. Szubińska 7 lub mailem na adres sekretariat@bialeblota.pl 
(skan podpisanego formularza zapytania cenowego jeżeli składa e-mailem)
W skład oferty wchodzi :
a) Zał nr 1 formularz ofertowy

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Dostawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert ( tj. złożonych w terminie i formie zgodnie z pkt. V ogłoszenia ) przy kryteriumcena 100%.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII OSOBY DO KONTAKTU

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8ºº do 15ºº w piątek w godzinach od 8ºº do 1330 Pan

Marek Jakubowski  tel. 052 323-90-85 oraz Pan Mieszko Sieminski tel. 052 323-90-61

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zał nr 1 formularz ofertowy (43kB) word


Rozstrzygnięcie

Wybór oferty.doc (36kB) word

metryczka


Wytworzył: Marek Jakubowski (21 stycznia 2015)
Opublikował: Marek Jakubowski (21 stycznia 2015, 09:52:16)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (3 lutego 2015, 12:52:50)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1177