W imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach, zapraszam do złożenia oferty na aktualizację ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

W imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach, zapraszam do złożenia oferty na aktualizację ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota.

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

1         Aktuazlizacja systemu referencyjnego:

·         Aktualizacja posiadanego systemu referencyjnego poprzez dodanie 58 nowych dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych

·         Wydruk 2 egzemplarzy map w formacie A0

·         Dostarczenie wersji wektorowej zaktualizowanego systemu referencyjnego kompatybilnej z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem.

 

 

2         Inwentaryzacja danych 25 km dróg:

·         Inwentaryzacja następujących elementów:

o        długość, szerokość i rodzaj nawierzchni elementów powierzchniowych: jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zieleniec, plac, parking, wjazd bramowy, wjazd do budynku, zjazdy na pola, do lasów, do obiektów przydrożnych,

o        wybrane obiekty mostowe (przepusty o świetle min. 150 cm, kładki, - w zakresie przewidzianym w części drogowej rozporządzeń, dotyczących ewidencji dróg),

o        elementy odwodnienia drogi, takie jak kratki kanalizacji deszczowej, właz kanalizacji, rowy odwadniające, ścieki  prefabrykowane, zlokalizowane w korytarzu drogi widoczne podczas inwentaryzacji,

o        drzewa, zlokalizowane w korytarzu drogi,

o        oświetlenie drogi: latarnie, słupy energii elektrycznej z lampą oświetleniową zlokalizowane w korytarzu drogi, słupy energii elektrycznej NN, słupy energii elektrycznej WN

o        infrastruktura techniczna: hydrant, studzienka rewizyjna, właz teletechniczny, zasuwa wodna, słup teletechniczny, słupek telekomunikacyjny,

o        obiekty obce: stacja trafo, budka telefoniczna, słup ogłoszeniowy, itp.,

o        oznakowanie pionowe i poziome drogi, sygnalizacja świetlna, progi spowalniające, radary.

 

3      Wprowadzenie zebranych elementów pasa drogowego (25 km) do posiadanego programu do prowadzenia ewidencji dróg:

·         Wprowadzenie zabranych danych drogowych do bazy posiadanego programu obsługującego ewidencję dróg, geometryczne odwzorowanie elementów ewidencji na profilu liniowym,

·         Uzupełnienie danych ewidencyjnych książki drogi w zakresie:

o        Kolumny z zakresu 2-4, 6-30, 32-34, 36 i 38-40 tabeli 8 książki drogi,

o        Kolumny z zakresu 2-4, 8-13 tabeli 9 książki drogi,

o        Kolumny z zakresu 2-4, 6-17 tabeli 10 książki drogi.

·         Przekazanie książek dróg oraz zestawień zbiorczych w wersji elektronicznej.

 

4         Dokumentacja fotograficzna korytarza drogi dla 165 km dróg:

·         wykonana w dowiązaniu do pikietaża globalnego oraz lokalnego w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym ok.3 m,

·         wykonana z pozycji 4 kamer jednocześnie: kamera centralna, kamera prawa, kamera lewa, kamera skierowana do tyłu,

·         wykonana zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnący kilometraż) oraz stałymi parametrami (wysokość, kąt nachylenia)  dla wszystkich wykonanych zdjęć.

·         rozdzielczość zdjęć 1280x960 pikseli,

·         przeglądanie zdjęć w oparciu o system referencyjny i kilometraż globalny,

·         możliwość przeglądania zdjęć w dwóch trybach:

o        standardowe przeglądanie: automatyczne wyszukanie i prezentacja zdjęć dla wskazanego przez użytkownika pikietaża i wybranych kamer,

o        odtwarzanie ciągłe: automatyczna zmiana wyświetlanych zdjęć od wybranego pikietaża drogi i na wybranych kamerach.

·         wykonywanie pomiarów elementów widocznych na zdjęciach (pomiary poziome: szerokość, długość, powierzchnia; pomiary pionowe: wysokość, powierzchnia),

·         możliwość przedstawienia lokalizacji na mapach GoogleMaps,

·         możliwość wyświetlenia zdjęcia na min. 60% powierzchni ekranu monitora z możliwością wykonania pomiaru, opcjonalnie tryb pełnoekranowy z pomiarami,

·         kopiowanie zdjęć do schowka - możliwość podłączenia wybranych zdjęć zdarzenia na drodze wraz z pikietażem do dokumentacji;

·         siatka na zdjęciach, którą można włączyć lub wyłączyć, nie znika podczas włączania pomiarów na zdjęciach, dzięki czemu wykonywanie pomiarów jest łatwiejsze
i dokładniejsze;

·         pełna synchronizacja fotorejestracji z posiadanym oprogramowaniem do ewidencji dróg;

·         przeglądarka służąca do odtwarzania zdjęć jest nieograniczona licencją - możliwość kopiowania i przeglądu fotorejestracji na każdym stanowisku komputerowym w Urzędzie.

·         zdjęcia przekazane na dysku zewnętrznym.

·         Nośnik ze zdjęciami zawiera oprogramowanie narzędziowe uruchamiane automatycznie po włożeniu nośnika do napędu, umożliwiające ich przeglądanie oraz wykonywanie pomiarów elementów widocznych na zdjęciach.

 

5         Wykonanie warstw cyfrowych pasa drogowego dla 165 km danych drogowych
i przygotowanie ich w formie pozwalającej na zasilenie bazy danych ERGO (w związku z uczestnictwem Gminy Białe Błota w projekcie informatycznym system ewidencji danych przestrzennych)

·           Kompletną ewidencję dla dróg należy przekazać Zamawiającemu również w formie warstw cyfrowych na tle wykonanego systemu referencyjnego, które będą dostępne w posiadanym programie do prowadzenia ewidencji dróg oraz będzie można zasilić nimi bazę danych wdrażanego systemu Ergo.

·         Warstwy numeryczne mają być wykonane na podstawie pomiarów w terenie oraz dopasowane do map podkładowych. Wszystkie obiekty winny mieć część opisową z ich parametrami (numer drogi, pikietaż lokalny, kilometraż, powierzchnia, długość, rodzaj obiektu, typ nawierzchni ). Obiekty w obrębie jednego odcinka międzywęzłowego nie należy dzielić, jeżeli stanowią fizyczną całość ( np. chodnik wzdłuż drogi można podzielić tylko na wysokości punktu węzłowego).

·         Obiekty utworzonych warstw powinny być naniesione z zachowaniem topologii
i prawidłowej geometrii.

 

 

6         Wykonanie przeglądów rocznych dla 165 km dróg

·                     Wykonanie przeglądów pięcioletnich elementów pasa drogowego (jezdnie, chodniki, pobocza, zieleń, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizacja, urządzenia obce, oświetlenie itd.)

·                     Dostarczenie protokołów przeglądu dróg – dla każdej drogi oddzielny protokół

·                     Wykonanie dziennika objazdu dróg

·                    Dokonanie odpowiednich wpisów w posiadanych książkach drogi

 

 

Zamawiający udostępni wykonawcy:

·         System referencyjny do aktualizacji w formie wektorowej

·         Wykaz i mapę poglądową dróg do inwentaryzacji

·         Stanowisko komputerowe w Urzędzie Gminy z zainstalowanym oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji dróg EwidMaster

 

Zawartość oferty

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

1.       Formularz Ofertowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.       Oświadczenie Wykonawcy, przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: dnia 09.03.2015 r. do godz. 14.00 elektronicznie na adres: michal.czyzewski@bialeblota.pl, oryginały należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe błota, lub złożyć w sekretariacie urzędu.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Czyżewski.

 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (całkowita cena brutto z formularza ofertowego).

2713.11.2015 Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx (18kB) word

2713.11.2015 Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy.docx (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Michał Czyżewski (5 marca 2015)
Opublikował: Marek Jakubowski (5 marca 2015, 15:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182