Nasadzenie drzew wraz z 2 letnią pielęgnacją na terenie gminy Białe Błota

I. USŁUGA: „Nasadzenie drzew wraz z dwuletnią pielęgnacją na terenie gminy Białe Błota”
   
II. OPIS WYKONYWANEJ USŁUGI
 
Nasadzenia:
 •  Posadzenie 150 szt. drzewek Klon pospolity „Globosum” [Acer platanoides Globosum ] - wymagana wysokość 180 - 200 cm; wymagany obwód 6-8 cm. Miejsce nasadzeń: gmina Białe Błota, miejscowość Murowaniec, wzdłuż ul. Łochowskiej (odcinek pobocza ok. 600 m). W załączeniu zdjęcia przedmiotowego terenu. Nasadzenia co ok. 3 metry.
 • Posadzenie 50 szt. drzewek Jarząb szwedzki [ Sorbus intermedia ] - wymagana wysokość 180 cm; wymagany obwód 6cm; Miejsce nasadzeń: gmina Białe Błota, miejscowość Przyłęki, wzdłuż ul. Dymnej. W załączeniu zdjęcia przedmiotowego terenu. Nasadzenia co ok. 3 metry.
 
- Usługa powinna zawierać:
 • przygotowanie terenu;
 • niezbędne materiały, narzędzia
 • podlanie;
 • użycie ukorzeniacza;
 • uprzątnięcie terenu po nasadzeniach
 • opalikowanie/zabezpieczenie nasadzonych drzewek trzema sztukami palików oraz taśmą elastyczną do mocowania.
Pielęgnacja:
 • Usługa pielęgnacji w okresie 2 lat po nasadzeniu drzewek (do końca 2017 r.).
 • Usługa pielęgnacji powinna zawierać: pielenie, przycinanie „odrostów”, podlewanie, nawożenie. 
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.
 
Płatność za wykonanie nasadzeń nastąpi po wykonaniu usługi nasadzeń, na podstawie:
 • wystawionej przez Wykonawcę faktury,
 • oraz sporządzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego robót podpisanego również przez Wykonawcę.
Płatność przelewem na konto wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury.  
Płatność w zakresie pielęgnacji będzie odbywała się na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego sezonu wegetacyjnego.
 
Płatność przelewem na konto wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury.
 
 
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
   
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
 
Ofertę należy złożyć:
 • w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta nasadzenia – kwiecień 2016” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, Białe Błota),
 • lub drogą elektroniczną (skan oferty) na adres email: monika.kobus@bialeblota.pl (proszę o upewnienie się telefonicznie o dostarczeniu wiadomości email).
Ofertę należy złożyć do dnia: 15 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00
 
Oferty muszą być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy oraz zaparafowane na każdej stronie oferty.
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
 
Usługę należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
   
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
 
Oferta powinna zawierać:
 
1. Cenę całościową za usługę nasadzeń - cenę brutto oraz netto za wykonanie nasadzeń podanej ilości drzew (cena powinna zawierać: materiały do nasadzenia tj. drzewko paliki taśmę; usługę nasadzenia; transport; oraz pozostałe niezbędne materiały; ).
 
2. Opłatę pielęgnacyjną - cenę brutto oraz netto za kompleksowe wykonywanie w/w usługi pielęgnacji, cena powinna być podana za jeden okres wegetacyjny. Proszę podać opłatę pielęgnacyjną: za rok 2016, za rok 2017.
 
3. Łączną cenę = cena za nasadzenia + cena za pielęgnację (2016 r. + 2017 r.).  
 
VI. OCENA OFERT
 
1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert przy kryterium cena 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
1. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 
VIII. OSOBY DO KONTAKTU
 
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 do 15:30, w piątek w godzinach 7:30 do 14:00 Pani Monika Kobus tel. 052 323-90-96.
Drogą elektroniczną: monika.kobus@bialeblota.pl.
Formularz ofertowy (15kB) wordINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wójt Gminy Białe Błota unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2016 r., którego przedmiotem było "Nasadzenie drzew wraz z dwuletnią pielęgnacją na terenie gminy Białe Błota."

unieważnienie.jpeg (304kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Monika Kobus (13 kwietnia 2016)
Opublikował: Andrzej Pasek (13 kwietnia 2016, 13:59:18)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (19 kwietnia 2016, 13:40:56)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 784