„Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym”


I. Opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy:
1. Kolonie należy zorganizować w terminie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r.
2. Wiek uczestników: dzieci w wieku 6-16 lat z terenu Gminy Białe Błota.
3. Liczba uczestników – minimum 60 dzieci
4. Program kolonii winien obejmować: zajęcia profilaktyczne uwzględniające tematykę: skutków spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających, stosowania przemocy oraz zajęcia rekreacyjno- sportowe.
5. Uczestnicy kolonii winni mieć zapewnione:
1) cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację,
2) pierwszy posiłek (obiad) uczestnicy otrzymują w dniu przyjazdu na kolonię, a ostatni posiłek śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną.
6. Kolonia powinna odbywać się w miejscowościach atrakcyjnie turystycznych nad akwenem wodnym dostępnym do kąpieli dzieci i młodzieży
7. Wykonawca zapewnia dowóz i opiekę w czasie przewozu dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji kolonii i z powrotem do miejsca zamieszkania.
8. Forma wypoczynku nie może być krótsza niż 10 dni kalendarzowych.
9. Wykonawca zapewni dzieciom i młodzieży ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące przewóz i pobyt.
10. Wykonawca winien jest zapewnić opiekę medyczną ze strony stałej pielęgniarki i dochodzącego lekarza oraz podstawowy zestaw leków i innych środków pomocy doraźnej.
II. Warunki w zakresie lokalu, w którym przebywać będą dzieci w czasie trwania kolonii potwierdzone rezerwacją miejsc.
1. Budynek musi być murowany, z zapleczem kuchenno- socjalnym, ogrodzony z monitoringiem.
2. Pokoje mogą być maksymalnie sześcioosobowe z łazienką przy każdym pokoju.
3. Do przedkładanej oferty Wykonawca przedstawi opis miejsca pobytu dzieci i młodzieży ze wskazaniem adresu, opisu bazy, przy zachowaniu wymagań określonych powyżej.
III. Warunki osobowe:
1. Wymagania, co do obsady osobowej:
a. wychowawca przypadający na 12 osób,
b. kierownik placówki,
c. wychowawca posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych,
d. osoba prowadząca zajęcia rekreacyjno-sportowe,
e. pielęgniarka,
f. lekarz ( dochodzący )
2. Opiekę nad dziećmi w trakcie trwania kolonii zapewnią:
1) wychowawcy posiadający stosowne kwalifikacje,
2) wychowawca posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych ( obejmujący zakres tematyczny: alkohol, narkotyki, przemoc ) z dziećmi.
3. Kwalifikacje wychowawców należy udokumentować kopiami dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
4. Kadra powinna legitymować się kwalifikacjami, o których mowa w art.92p ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty   ( DZ. U. 2016.1943 – z późniejszymi zmianami ).
5. Każdy opiekun powinien posiadać przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w ciągłej pracy z dziećmi i młodzieżą potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami oraz referencjami wystawionymi przez macierzystą placówkę.
IV. Istotne warunki przyszłej umowy:
1. Podpisanie umowy z Wykonawcą będzie możliwe po dostarczeniu przez niego listy wychowawców oraz dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje ( określonych w pkt. III ppkt. 3).
2. Wynagrodzenie za przeprowadzone kolonie zostanie wypłacone po zakończeniu zadania oraz dostarczeniu sprawozdania z jego realizacji, w terminie do 1 miesiąca.
V. Pozostałe wymagania: 
1. Gmina Białe Błota zastrzega sobie prawo kontroli kolonii. Utrudnianie bądź uniemożliwianie kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy podobnie jak negatywny wynik kontroli.
2. Wykonawca niezwłocznie (tj. do 3 dni) powiadomi Gminę o każdej zmianie kadry z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przedkładając jednocześnie wszystkie określone w warunkach osobowych dokumenty.
3. Gmina Białe Błota zapewni rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek, oraz dostarczy karty kwalifikacyjne do 30.06.2017.
4. Wykonawca w przypadkach dotyczących dzieci (wyjazd z miejsca wypoczynku, nagła choroba, wypadek) natychmiast (tj. do 24h) powiadomi Gminę i rodziców o wszystkich takich przypadkach.
5. Wykonawca przedstawi sprawozdanie pisemne z realizacji zadania wraz z dokumentacja zdjęciową.
VI. Ocena Ofert
1.Cena za jednego uczestnika za turnus 10 dniowy  – 12 pkt
2.Program profilaktyczny  (minimum 1 godzina na dobę) - 9pkt                                 
3.  Atrakcyjność programu kulturo-oświatowego ( ilość wycieczek edukacyjno- krajobrazowych) – 9 pkt
VII. Składanie ofert
1. Do oferty należy załączyć:
1) Ofertę cenową.
2) Oświadczenie o przedstawieniu wykazu kadry – wychowawców wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje przed podpisaniem umowy.
3) Opis miejsca pobytu dzieci ze wskazaniem adresu, opisu bazy.
4) Program profilaktyczny
5) Program kulturalno-oświatowy
6) Kserokopię polisy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności.
2. Dodatkowym atutem będzie :
1) Posiadać zezwolenie na organizowanie imprez rekreacyjnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2016.187 z późniejszymi zmianami ) ważne co najmniej do 31 sierpnia 2017r.
2) Doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia kolonii dla dzieci w latach 2012-2016 potwierdzone stosownymi dokumentami (referencjami) w tym właściwego dla organizatora Kuratorium Oświaty.
3) Posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie organizacji imprez turystycznych ważne przynajmniej do 31.08.2017r.

2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Białe Błota, przy ul. Szubińskiej 7,  Sekretariat. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym”.
3. Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2017r.
4. Osoba do kontaktu: Aneta Malcer, tel. 52 323-90-63.
 
Rozstrzygnięcie - wynik (334kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aneta Malcer (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (20 kwietnia 2017, 10:08:20)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (17 maja 2017, 13:21:01)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1108