"Zakup Walca drogowego guma guma" I.2713.15.2017.ZP1


Gmina Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
NIP 5542841796  REGON 092350636

 
Znak sprawy:I.2713.15.2017.ZP1                                              Białe Błota, dnia 25 maja 2017r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zakup walca drogowego guma- guma”
o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
 
I. Zamawiający:
Gmina Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
tel. ( 52) 323 90 90, fax: (52) 323 90 80
e- mail: inwestycje@bialeblota.eu.
 
II.Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem nr SG.0050.51.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.06.2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Białe Błota.
 
      III.Opis przedmiotu zamówienia:
      Wspólny słownik udzielania zamówień:
      Kod CPV – 43312400-7 ( walce drogowe)
      Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa walca drogowego guma – guma o następujących
      parametrach technicznych:
1.     Rodzaj – walec drogowy guma- guma,
2.     Rok produkcji – od 1990 r. do 2000 r.,
3.     Oświetlenie – pełne oświetlenie drogowe zgodne z kodeksem drogowym,
4.     Kabina operatora - ogrzewana, bezpieczna kabina typu „ROPS”,
5.     Koła - 4 koła na poszczególnej osi, koła pompowane centralnie (pneumatycznie)
6.     Stan – nieuszkodzony, sprawny technicznie,
7.     Gwarancja rozruchowa – 5 miesięcy.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli w cenie zakupu przedmiotu zamówienia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego pojazdu w siedzibie Zamawiającego w terminie odbioru. Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia maszyn i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację pojazdu.
Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczenia wraz ze sprzętem:
- instrukcji obsługi i konserwacji,
- dokumentacji techniczno – ruchowej
 
     IV. Termin realizacji zamówienia:
     1.  Termin realizacji zamówienia ustala się na 30 dni od dnia zawarcia umowy.
     2.  Wykonawca dostarczy kompletne urządzenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.
      ul. Przemysłowa 12, 86-005 Białe Błota.
3.  Przed  zrealizowaniem zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dzień i godzinę odbioru
      przedmiotu zamówienia.
4.Protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się niezwłocznie po odbiorze przedmiotu
      Zamówienia.
 
V. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3.Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji  wynikającą z właściwego rejestru lub umowy.
5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, umowie, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione dla tych osób i podpisane przez osoby upoważnione.
6. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast formularz ofertowy w oryginale.
7.Wymaga się aby wszystkie oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz parafowane oraz złączone w sposób trwały.
8.Wszelskie zmiany w treści oferty/poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. W przeciwnym wypadku nie będzie uwzględnione.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego [ Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota] i oznaczonej dopiskiem: „ Zakup walca drogowego duma-guma, znak sprawy I.2713.15.2017.ZP1- nie otwierać przed 05.06.2017 r. godz. 12.00 ”.
10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponowi Wykonawca, niezależnie od wyniku postepowania.
 
 
 
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota do dnia 05.06.2017r. godz. 12.00 ( sekretariat).
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.06.2017r. godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 19.
 
VII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
Osoba do kontaktu:
Michał Sidor    e-mail: michal.sidor@bialeblota.eu   
                                   tel. (52) 323 90 68
 
VIII. Opis sposobu obliczania ceny:
1.     Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.     Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu zamówienia.
 
IX. Kryteria oceny ofert:
1.     Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2.     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonuje się w systemie punktowym. Zamawiający przyzna  maksymalną ilość punków ( 100 pkt.) ofercie, która przedstawi najniższą cenę za realizację całego zamówienia.  Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
                                   Cena brutto oferty najniższej
Ilość punktów  ( c) =   --------------------------------------------    x 100
                                   Cena brutto oferty badanej
 
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone
w Zapytaniu ofertowym, a jego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
5.     Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.
6.     Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.
7.     Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
X. Odrzucenie oferty i unieważnienie postepowania:
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2.Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
- nie wpłynęła żadna oferta,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.
O unieważnieniu postepowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 
XI. Ogłoszenie wyników postępowania.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty i poda uzasadnienie jej wyboru.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej w załączniku nr 2 – wzór umowy.
 
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XIII. Postanowienia końcowe:
1.W sytuacjach nieopisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień w Gminie Białe Błota oraz kodeksu cywilnego.
 
XIV. Wykaz załączników:
1.     Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2.     Załącznik nr 2 – wzór umowy.
 
 
 
Białe Błota, dnia  25 maja 2017 r.

Zapytanie ofertowe - pobierz (1301kB) pdf
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz (27kB) word
Załącznik nr 2 - wzór umowy pobierz (24kB) word

Informacja z otwarcia ofert pobierz (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Jankowska-Cepak (26 maja 2017)
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (26 maja 2017, 09:22:20)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (7 czerwca 2017, 12:32:49)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 504