Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerową na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce konkurs nr RPKP.03.5.02-IZ.00-04-095/17


w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro oraz 20.000,00 zł netto Gmina Białe Błota, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
 
Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerową na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce ( od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński, konkurs nr RPKP.03.5.02-IZ.00-04-095/17
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
1.  Studium Wykonalności;
2.  Metodologia podana w ramach definicji wskaźnika z kryterium D.2.1;
   
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.06.2017 r.
 
TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do dnia 9.06.2017 r. do godz. 15.30 :
■ w siedzibie Zamawiającego: Gmina Białe Błota,  Szubińska 7, 86-005 Białe Błota;
             lub
■ pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bialeblota.eu;
■ Termin otwarcia ofert: nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert;
■ Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim;
WARUNKI PŁATNOŚCI
■ Po zakończeniu realizacji inwestycji tj. podpisaniu bez uwag protokołu z końcowego odbioru robót w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego.
 
DODATKOWE INFORMACJE

1.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
2.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,
3.Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
4.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustaw)-Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6.Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
7.Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8.Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejsza cena
9.Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem prowadzonym w trybie Ustawy PZP. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  wyboru  oferty  i zawarcia  umowy z  wybranym  oferentem,  oraz  do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podawania przyczyny.
 
Osoba   uprawniona  do   kontaktu   z   oferentami: 
Agnieszka Piętka.  tel.52 323 90 90   e-mail:
sekretarz@bialeblota.eu

Formularz ofertowy (23kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Piętka (7 czerwca 2017)
Opublikował: Andrzej Pasek (7 czerwca 2017, 14:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810