Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III

Gmina Białe Błota

86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

NIP 5542841796  REGON 092350636

 

Znak sprawy:I.2713.28.2017.ZP2                                          

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap III”

o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro,

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

 

 

 

I. Zamawiający:

Gmina Białe Błota

86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

tel. ( 52) 323 90 90, fax: (52) 323 90 80

e- mail: inwestycje@bialeblota.eu.

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem nr SG.0050.51.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.06.2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Białe Błota.

 

      III. Opis przedmiotu zamówienia:

      Wspólny słownik udzielania zamówień:

      Kod CPV –  71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

      Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie projektu oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota –

     etap III.  

 

 

 

 

    Zakres zamówienia obejmuje:

Lp.

Sołectwo

Ulica

Długość [mb]

1.

Zielonka

Pigwowa

290,00

2.

Ciele

Źródlana (działka 143/14)

145,00

3.

Łochowo

Bartnicza (od istniejącego oświetlenia do ulicy Kwiatowej

190,00

Łączna długość

625,00

 

 

 IV. Termin realizacji zamówienia:

 1.  Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień: 15 grudnia 2017r.

 2. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem zgłoszenia,
w terminie do 15 grudnia 2017r.

Zakres szczegółowy:

1.   Projektowane oświetlenie należy dostosować do opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki istnieje.

2.   W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej
w przyszłości.

3.   W ramach projektu należy opracować i zarejestrować dokumentację geodezyjną i kartograficzną  mapę do celów projektowych.

4.   Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dostarczy Zamawiający na wniosek Wykonawcy.

5.   Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

6.   Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:

a)   zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,

b)   normy europejskie i normy krajowe,

c)   warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej.

7.   Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań ww. rozporządzenia w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane
i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

 

 

 

Obowiązki Wykonawcy:

1)Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2)   Wykonanie map do celów projektowych.

3)   Wykonanie koncepcji projektu.

4)   Wykonanie projektu budowlanego –3 egzemplarzy.

5)   Wykonanie projektu przyłącza energetycznego –3 egzemplarze.

6)   Wykonanie przedmiarów i kosztorysów – 2 komplety.

7)   Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

8)   Wykonanie kompletu dokumentacji (projekt budowlany, przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna) w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD/DVD.

9)   Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień.

10) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy,
o ile nie jest konieczne pozwolenie na budowę.

11)Wszystkie materiały wyjściowe, mapy do celów projektowych uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

12) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

13) Kompletny projekt budowlano - wykonawczy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

14) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych.

 15) Udzielania odpowiedzi na pytania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, które miałby być realizowane na podstawie  wykonanego projektu, w terminie 24 godzin od chwili przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zapytania tych podmiotów (kandydatów na wykonawców robót budowlanych).

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

3.Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji  wynikającą z właściwego rejestru lub umowy.

5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, umowie, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione dla tych osób i podpisane przez osoby upoważnione.

6. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast formularz ofertowy w oryginale.

7.Wymaga się aby wszystkie oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz parafowane oraz złączone w sposób trwały.

8.Wszelskie zmiany w treści oferty/poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. W przeciwnym wypadku nie będzie uwzględnione.

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego [ Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota] i oznaczonej dopiskiem: „Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap III”,

 znak sprawy I.2713.28.2017.ZP1- nie otwierać przed 18.09.2017 r. godz. 10.15 ”.

10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponowi Wykonawca, niezależnie od wyniku postepowania.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota do dnia 20.09.2017r. godz. 10.00 ( sekretariat).

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.09.2017r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 19.

 

VII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu:

Anna Jankowska-Cepak    e-mail: inwestycje@bialeblota.eu   

                                                    tel. (52) 323 90 62

 

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

1.     Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.     Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia.

 

IX. Kryteria oceny ofert:

1.     Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2.     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonuje się w systemie punktowym. Zamawiający przyzna  maksymalną ilość punków ( 100 pkt.) ofercie, która przedstawi najniższą cenę za realizację całego zamówienia.  Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:

                                  

                                          Cena brutto oferty najniższej

Ilość punktów  ( c) =   --------------------------------------------    x 100

                                         Cena brutto oferty badanej

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone
w Zapytaniu ofertowym, a jego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

5.     Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.

6.     Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.

7.     Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

 

X. Odrzucenie oferty i unieważnienie postepowania:

1.   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

2.   Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. VI

3.   Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

5.   O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 

XI. Ogłoszenie wyników postępowania.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty i poda uzasadnienie jej wyboru.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej w załączniku nr
2 – wzór umowy.

 

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Postanowienia końcowe:

1.     W sytuacjach nieopisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień w Gminie Białe Błota oraz kodeksu cywilnego.

 

 

XIV. Wykaz załączników:

1.     Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, pobierz (26kB) word

2.     Załącznik nr 2 – wzór umowy. pobierz (32kB) word


Informacja z otwarcia ofert. pobierz (212kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz (317kB) pdf .


 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (14 września 2017)
Opublikował: Monika Dominikowska (14 września 2017, 13:31:35)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (25 września 2017, 13:02:27)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 710