nr sprawy I.2713.33.2017.ZP2 Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na zadaniu: „Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota – oświetlenie terenu”

Białe Błota, dnia 28 listopada 2017 r.

Znak sprawy: I.2713.33.2017.ZP2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na zadaniu:

„Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota – oświetlenie terenu”

1.        Rodzaj zamówienia: usługi

2.        Zakładany termin realizacji zamówienia – zakończenia realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2017 r.

3.        Okres gwarancji: 36 miesięcy.

4.        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

6.     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

7.                  Oferty należy składać w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

8.                  Ofertę można złożyć w następujących formach:

·                  elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub

·                  papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

9.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 62.

10.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

11.Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

12.Oferta winna zawierać:

- formularz ofertowy,

- kopię uprawnień budowlanych,

- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. załączniki:

zapytanie ofertowe (345kB) pdf

wzór formularza ofertowego (233kB) pdf

projekt umowy (1572kB) pdf


informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert (180kB) pdf

unieważnienie postępowania

informacja o unieważnieniu postępowania (164kB) pdf


 

 

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (28 listopada 2017)
Opublikował: Monika Dominikowska (28 listopada 2017, 10:51:39)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (6 grudnia 2017, 08:30:30)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 491