Znak sprawy: I.2713.36.2017.ZP2 Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej

Znak sprawy: I.2713.36.2017.ZP2


ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

1.             ZAMAWIAJĄCY

Gmina Białe Błota

Adres: ul. Szubińska 7; 86-005 Białe Błota

telefon: 52 323 90 90, faks 52 323 90 80

e-mail: inwestycje@bialeblota.eu

adres strony internetowej www.bip.bialeblota.pl

 

2.             OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

I.2713.36.2017.ZP2

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 

3.             TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr SG.0050.51.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.06.2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

4.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.           Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej;

4.2.           Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „zamówieniem”.

4.3.            Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

4.4.            Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

5.              SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA

1)      Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2)      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres inwestycje@bialeblota.eu

3)      Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4)      Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.3), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5)      Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

6)      W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7)      W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

8)      Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.

 

6.              TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

 

7.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.

2)             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     zdolności technicznej lub zawodowej:

a)     Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu),
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

·         co najmniej jednego zamówienia, związanego z realizacją zadań operatora infrastruktury, polegającego na administrowaniu, serwisowaniu i zarządzaniu infrastrukturą sieci szerokopasmowej, zainstalowanej na terenie otwartym (co najmniej na obszarze gminy), pracującej w technologii bezprzewodowej, składającej się z min. 10 stacji bazowych WLAN zarządzanych przez kontroler sieci bezprzewodowej, przez okres min. 1 roku,

·         co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie symetrycznego łącza Internetowego o przepustowości min. 80 Mb/s w technologii światłowodowej przez okres min. 12 miesięcy.

 

b)     osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:   

·         co najmniej jedna osoba, posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii urządzeń aktywnych sieci (inżynierem systemowym) posiadającym certyfikat  zawodowy na poziomie zgodnym lub równoważnym z Cisco Certified Networking Professional,

·         co najmniej jedna osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie administracji serwerów sieciowych na poziomie zgodnym lub równoważnym z Microsoft Certified Professional.

 

3)      Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

8.              OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1)      Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)  nie podlega wykluczeniu;

b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2)             Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1)  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na formularzach zgodnych z treścią Formularzy 3.1. i 3.2.

3)             Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4)             Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5)             Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)      W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:

a)     wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane należycie i prawidłowo zakończone przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3.3.

b)     wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3.4.

2)     W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:

a)   zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)     zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,       lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)      odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

9.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1)       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)       Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania;

3)       Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4)        Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

5)        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

6)         Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

7)        Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Gmina Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

 

Oraz opisane:

OFERTA

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej

Nie otwierać przed dniem …………………2017 r. godz. 10:15

 

10.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1)        Oferty powinny być złożone w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 18.12.2017 r., do godz. 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu zamawiającego.

2)        Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2017 r. do godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, pok. 19.

3)        Otwarcie ofert jest jawne.

4)        Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.

5)        Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

6)        Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt. 10.1)

 

11.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1)        Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.

2)        Wykonawca określi cenę brutto na podstawie dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca podając cenę brutto oferty wkalkuluje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

3)        Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, zawiera ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

4)        Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5)        Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków wykonawcy

6)        Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

12.          KRYTERIA OCENY OFERT

1)      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2)      Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem:

3)      C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

4)      Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

5)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

6)      Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

13.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

2.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

3.      Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

4.      Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:

a)      Opis przedmiotu zamówienia

b)      Wzór formularza oferty oraz wzory wymaganych oświadczeń i wykazów

c)      Projekt umowy

5.      Osoba prowadząca sprawę:

Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 64;

 

pełna treść zapytania (wraz z załącznikami):

pelna treść zapytania wraz z załącznikami (7345kB) pdf


informacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia ofert (13kB) word

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (330kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (12 grudnia 2017)
Opublikował: Monika Dominikowska (12 grudnia 2017, 13:15:22)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (19 grudnia 2017, 13:01:35)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 480