znak sprawy: I.271.9.2018.ZP2 Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na zadaniu: „Budowa LEDowego oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota”

Znak sprawy: I.271.9.2018.ZP2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na zadaniu:

„Budowa LEDowego oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota”

1.        Rodzaj zamówienia: usługi

2.        Zakładany termin realizacji zamówienia – zakończenia realizacji inwestycji: do 31 maja 2018 r.

3.        Okres gwarancji: 60 miesięcy.

4.        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

6.     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

7.                  Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

8.                  Ofertę można złożyć w następujących formach:

·                  elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub

·                  papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

9.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 62.

10.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

11.Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

12.Oferta winna zawierać:

- formularz ofertowy,

- kopię uprawnień budowlanych,

- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 

 pełna treść zapytania wraz z załącznikami: pełna treść zapytania wraz z załącznikami (2119kB) pdf


informacja z otwarcia ofert:   informacja z otwarcia ofert (257kB) pdf


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (393kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (6 lutego 2018)
Opublikował: Monika Dominikowska (6 lutego 2018, 14:12:50)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (20 lutego 2018, 15:11:54)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 547