Opracowanie Studium Wykonalności oraz sporządzenie wniosku w generatorze wniosków dla projektu pn. Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27


Białe Błota, dnia 01.03.2018.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
 
Podstawa prawna:
Zamówienie będzie realizowane na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.      Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota nr 51 z dnia 20 czerwca 2014r., w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Zamawiający:
Gmina Białe Błota
Ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
Tel. 52 323-90-90
Fax. 52 323-90-80
Adres e-mail: sekretariat@bialeblota.eu
NIP: 554-284-17-96
Regon: 092350636
 
Przedmiot Zamówienia:
Opracowanie Studium Wykonalności oraz sporządzenie wniosku w generatorze wniosków dla projektu pn. Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. nr 2154. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT (konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18).
Opis inwestycji:
Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego obiektu oświatowego (Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach), przeznaczonego na potrzeby przedszkola, który zlokalizowany jest w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, gmina Białe Błota.
W ramach robót budowlano – instalacyjnych i montażowych zakłada się rozbudowę istniejącego budynku wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w części istniejącej, warunkującą funkcjonalne połączenie części nowej i istniejącej, bez podpiwniczenia i harmonijnie nawiązującego do istniejącej zabudowy.
Zakłada się scalenie nowej i istniejącej zabudowy w funkcjonowanie i użytkowo jednolitą całość. Planuje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury mediów technicznych, w jaką jest zaopatrzony obecnie budynek (ogrzewanie, elektryczność, woda, kanalizacja) i włączenie do niej rozbudowanej części obiektu. Zgodnie z założeniami Inwestora - Urzędu Gminy Białe Błota - rozbudowa istniejącego przedszkola gminnego „Wróżka” ma na celu realizację celów opiekuńczo wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w poszerzonym zakresie, zgodnie z aktualnym i przewidywanym zapotrzebowaniem.
Planowana rozbudowa przewiduje powstanie 3 oddziałów przedszkolnych, przeznaczonych do dziennego pobytu dzieci, łącznie dla 68 dzieci, wraz z sanitariatami, oraz jedną toaletą dla personelu dostępną z poziomu komunikacji. Planowana rozbudowa obiektu, obejmować będzie powierzchnię użytkową około 265 m2, powierzchnię zabudowy około 320 m2, kubaturę 1300 m3. Istniejący obiekt przedszkola zajmuje powierzchnię użytkową około 1180 m2, powierzchnię zabudowy około 1600 m2, kubaturę 6400 m3.
 
Przewidywalne nakłady inwestycyjne projektu to wartość około 1 mln zł brutto.
Zamawiający zakłada następujące etapy realizacji zamówienia:
1. Wykonanie Studium wykonalności, sporządzenia wniosku w generatorze wniosków w oparciu o wytyczne RPO WK-P 2014-2020. Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl; https://funduszeeuropejskie.gov.pl
2.Aktualizacja Studium wykonalności, wniosku w trakcie oceny formalnej i merytorycznej projektu, zgodnie z uwagami IŻ RPO WK-P.
Studium wykonalności oraz wniosek powinny być dostarczone w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (plik PDF oraz Microsoft Office lub równoważne, arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności w aktywnym pliku Microsoft Excel lub równoważnym).
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – 100%
Kryterium oznacza najniższą ocenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą ocenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
· Miejsce i sposób: Ofertę – formularz ofertowy (Załącznik nr 1) należy przesłać skanem  na adres e-mail: sekretariat@białeblota.eu
· Termin: Ofertę należy przesłać do dnia 07.03.2018 roku do godziny 15.30, Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty. Po wyborze Wykonawcy zostanie sporządzona umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. Ewentualne pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną do osoby upoważnionej w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta wykonawcy powinna zawierać:
·  pełną nazwę wykonawcy
·  dane teleadresowe, NIP, REGON
·  cenę ofertową łącznie netto, cenę brutto i cenę jednostkową poszczególnych pozycji kosztów
·  datę sporządzenia oferty
·  oferta powinna być podpisana przez osoby do tego upoważnione
·  stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin: 23.03.2018 roku
Ostateczne potwierdzenie prac na podstawie protokołu odbioru: do 26.03.2018 roku
Osoba do kontaktu:
Andrzej Pasek tel. 052 323 – 90 - 66 adres e-mail: andrzej.pasek@bialeblota.eu
 
Płatności:
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu, w terminie do 13.04.2018 roku po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
Płatność z tytułu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi w dwóch transzach:
· 50% łącznej ceny brutto przedstawionej w ofercie – po przekazaniu dokumentacji w formie elektronicznej na podstawie protokołu odbioru;
· 50% łącznej ceny brutto przestawionej w ofercie – po uzyskaniu zatwierdzenia wersji elektronicznej i przekazaniu wersji papierowej do Zamawiającego, płatność do dnia 13.04.2018 roku
Inne istotne postanowienia:
·  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
·   Przedmiotowe zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki mogą zostać przez Zamawiającego zmienione lub odwołane
·  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia  z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia
Informacje dodatkowe:
· Zamawiający posiada Program Funkcjonalno – Użytkowy planowanej inwestycji.
Załączniki:
Formularz ofertowy (24kB) word
 
Protokół z otwarcia ofert 
Zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu błędu Zamawiającego

metryczka


Wytworzył: Andrzej Pasek (1 marca 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (2 marca 2018, 09:43:32)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (8 marca 2018, 12:46:21)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 743