Pełnienie funkcji inspektora w specjalności sanitarnej na zadaniu: „Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach”


Znak sprawy: ZPI.271.16.2018.ZP2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji inspektora w specjalności sanitarnej na zadaniu:

Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach

(dotyczy inwestycji realizowanej w ramach postępowania przeprowadzonego na przełomie lutego i marca 2018 nr. pod numerem I.271.7.2018.ZP1.)

1.        Rodzaj zamówienia: usługi

2.        Zakładany termin realizacji zamówienia – zakończenia realizacji inwestycji: do 30 maja 2018 r.

3.        Okres gwarancji: 72 miesiące.

4.        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

6.     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

7.                  Oferty należy składać w terminie do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

8.                  Ofertę można złożyć w następujących formach:

·                  elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub

·                  papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

9.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 62.

10.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

11.Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

12.Oferta winna zawierać:

- formularz ofertowy,

- kopię uprawnień budowlanych,

- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

  


pełna treść zapytania:   pełna treść zapytania (2257kB) pdf


informacja z otwarcia ofert   informacja z otwarcia ofert (255kB) pdf

informacja o unieważnieniu postępowania   informacja o unieważnieniu postępowania (182kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (14 marca 2018)
Opublikował: Monika Dominikowska (14 marca 2018, 08:29:52)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (22 marca 2018, 13:03:39)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert oraz informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471