Znak sprawy: ZPI.271.20.2018.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu: „Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach”

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT : 13.04.2018. godz.10.00

UWAGA! ZMODYFIKOWANO PROJEKT UMOWY.

Znak sprawy: ZPI.271.20.2018.ZP2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu:

Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach

(dotyczy inwestycji realizowanej w ramach postępowania przeprowadzonego na przełomie lutego i marca 2018 nr. pod numerem I.271.7.2018.ZP1.)

1.        Rodzaj zamówienia: usługi

2.        Tryb postępowania – zapytanie ofertowe. Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

3.        Zakładany termin realizacji zamówienia – zakończenia realizacji inwestycji: do 30 maja 2018 r.

4.        Okres gwarancji: określony we wzorze umowy.

5.        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.        Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

7.        Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

8.        Oferty należy składać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

9.        Ofertę można złożyć w następujących formach:

·         elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub

·         papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

10.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 62.

11.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

12.    Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

13.Oferta winna zawierać:

- formularz ofertowy,

- kopię uprawnień budowlanych,

- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 

 

 

 

 pełna treść zapytania

treść zapytania skan (761kB) pdf

zapytanie, formularz oferty - edytowalne (73kB) word

projekt umowy (85kB) word

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT pobierz (22kB) pdf

ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY pobierz (68kB) pdf

 


informacja z otwarcia ofert  informacja z otwarcia ofert (235kB) pdf


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (349kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (29 marca 2018)
Opublikował: Monika Dominikowska (29 marca 2018, 13:57:38)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (17 kwietnia 2018, 11:20:26)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze oferty najkoprzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 563