ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, NR POSTĘPOWANIA ZPI.271.32.2018.ZP1

 
Białe Błota, dnia 9 maja 2018 r.
Znak sprawy: ZPI.271.32.2018.ZP1
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na:
Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej na zadaniu:
„Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu”
(dotyczy inwestycji realizowanej w ramach postępowania przeprowadzonego na przełomie marca –kwietnia 2018 nr. pod numerem ZPI.271.13.2018.ZP1.)
1. Rodzaj zamówienia: usługi
2. Tryb postępowania – zapytanie ofertowe. Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
3. Zakładany termin realizacji zamówienia – zakończenia realizacji inwestycji: do
30 listopada 2018 r.
4. Okres gwarancji: określony we wzorze umowy.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100
8. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 maja 2018 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
9. Ofertę można złożyć w następujących formach:
·  elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub
·  papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Jankowska-Cepak, tel. 52 323 90 62.
11. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
12. Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.
13.Oferta winna zawierać:
- formularz ofertowy,
- kopię uprawnień budowlanych,
- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.  

Pełna treść zapytania ofertowego, projekt umowy pobierz (2892kB) pdf
formularz ofertowy w wersji edytowalnej pobierz (63kB) word
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz (133kB) pdf .
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ pobierz (34kB) pdf .

metryczka


Wytworzył: Anna Jankowska-Cepak (9 maja 2018)
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (9 maja 2018, 09:02:25)

Ostatnia zmiana: Anna Jankowska-Cepak (21 maja 2018, 11:10:27)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499