OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA, NR POSTĘPOWANIA ZPI.271.33.2018.ZP1.

Białe Błota, 14 maja 2018  r.
Znak sprawy: ZPI. 271.33.2018.ZP1
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
1. Zamawiający:
Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
 
OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA .
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja rozwiązania gospodarki wodnej, w tym wodami opadowymi i roztopowymi w m. Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Prądki, Przyłęki, Zielonka, Murowaniec.
Rejon opracowania zawarty jest pomiędzy następującymi obiektami liniowymi: drogą krajową nr 5, drogą krajową nr 10, ul. Antoniego Przysieckiego w Przyłękach oraz Kanałem Nowonoteckim i Górnym Kanałem Noteci, bez obszaru łąk nadnoteckich oraz północno-wschodnią granicą obrębu ewidencyjnego Murowaniec.
 
Koncepcja ma opierać się na pomiarach w terenie oraz danych archiwalnych dotyczących możliwości bezpiecznego przeprowadzenia wód z opadów deszczu przez istniejące systemy melioracyjne. W tym celu należy wykonać profile istniejących rowów (lub rurociągów), z uwzględnieniem istniejących w ich przekrojach budowli.
Na podstawie pomiarów należy obliczyć przepustowość istniejących odbiorników wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem ich zlewni (naturalnych oraz sztucznych przez nie obsługiwanych) oraz przepływy charakterystyczne. Obliczenia należy wykonać w przekrojach co 500 m oraz
w miejscach dopływów naturalnych lub sztucznych oraz w miejscach ujściowych do cieków wyższego rzędu.
Należy również rozważyć konieczność zaplanowania zbiorników retencyjnych wraz z proponowanymi miejscami ich lokalizacji oraz ich pojemnością, wykonaniem niezbędnych przepompowni wraz z ich wydajnością. Przy lokalizacji zbiorników retencyjnych w pierwszej kolejności należy uwzględnić nieruchomości stanowiące własność Gminy Białe Błota, następnie Skarbu Państwa, a na końcu własność innych podmiotów.
Koncepcja musi uwzględniać planowane lub wykonane przebudowy w ramach budowy trasy S5 na odcinku od węzła drogowego w Białych Botach do Kanału Górnonoteckiego (Górnego Kanału Noteci).
Cena wykonania koncepcji musi uwzględniać koszt zakupu niezbędnych opracowań geodezyjnych oraz pozyskania danych i wykonania pomiarów niezbędnych do jej wykonania.
Koncepcja powinna zostać podzielona według wyodrębnionych zlewni, z tym że w pierwszej kolejności należy wykonać część dotyczącą miejscowości Kruszyn Krajeński (według granic ewidencyjnych)
 
2. Tryb postępowania – zapytanie ofertowe. Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29     stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
 
3. Termin realizacji zamówienia: (przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie i w ilości kompletów określonych w opisie przedmiotu zamówienia).
a) Wykonanie koncepcji dla miejscowości Kruszyn Krajeński – do 30 września 2018 r.;
b) Wykonanie koncepcji dla  pozostałych miejscowości – do 15 grudnia 2018r.
 
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 , pok. 22 (sekretariat), 86-005 Białe Błota, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   23 maja 2018r. do godz. 10:00.
 
5. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 , pok. 19, 86-005 Białe Błota, w  dniu 23 maja 2018 r. godz. 10:15 

6.Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100% ceny
7.Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
8.Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
9.Sposób przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

Gmina Białe Błota ul.Szubińska 7, pokój nr 22, 86-005 Białe Błota
Oferta na zadanie pn.:
„OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ MODERNIZACJI
I ROZBUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA ”
Nr postępowania: ZPI.271.33.2018.ZP1             
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 23 maja r. godz. 10:15


 
10.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Anna Jankowska-Cepak tel.52 323 90 62, e-mail: inwestycje@bialeblota.eu  

Treść zapytania ofertowego pobierz (100kB) pdf .
Wzór umowy pobierz (47kB) pdf .
Wzór formularza ofertowego w wersji edytowalnej pobierz (15kB) word .


informacja z otwarcia ofert   informacja z otwarcia ofert (263kB) pdf

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (380kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Jankowska-Cepak (15 maja 2018)
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (15 maja 2018, 11:04:17)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (12 czerwca 2018, 10:22:53)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 995