Projekt budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-szatniowym w miejscowości Ciele

Znak sprawy:ZPI.271.57.2018.ZP1                                    
Białe Błota, dnia 24.08.2018 r. 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
1.   Zamawiający: Gmina Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 zaprasza do złożenia oferty na:
„Projekt budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-szatniowym w miejscowości Ciele”. 
 
2.        Przedmiot zamówienia
Warunki techniczne przedmiotu zamówienia opisane zostały w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
3.        Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2018 r.
4.        Okres gwarancji: do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru inwestycji realizowanej w ramach sporządzonej dokumentacji projektowej.
5.     Warunki udziału w postępowaniu:
- doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na: Wykonaniu projektu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.
6.        Miejsce i termin złożenia oferty: 30.08.2018 r. godz. 9:00 Sekretariat Urzędu Gminy Białe Błota lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sonia.topolewska@bialeblota.eu
7.        Termin otwarcia ofert: 30.08.2018 r. godz. 9:10
8.        Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Sonia Topolewska +48 52 323 90 65.
9.       Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
10.    Płatność przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Urzędu Gminy prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
11.    Treść oferty musi zawierać m.in.:
nazwę wykonawcy, adres Wykonawcy, NIP, Regon, nr rachunku bankowego, cenę oferty netto, wartość podatku VAT (% i kwota), całkowitą cenę oferty brutto (wszystkie kwoty należy podać również słownie), oświadczenie Wykonawcy, że oferta została przygotowana z należytą starannością i umożliwia wykonanie zadania na potrzeby celu, któremu ma służyć - jest kompletna, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji, zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
Przykładowy formularz ofertowy załączono do niniejszego zapytania (zał. nr 2).
 
Załączniki:
1)    Warunki techniczne przedmiotu zamówienia link (245kB) word
2)    Formularz ofertowy link (59kB) word
3)    Projekt umowy link (153kB) word

Pełna treść zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe (382kB) pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI link (1251kB) pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT link (525kB) pdf

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA link (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sonia Topolewska (24 sierpnia 2018)
Opublikował: Andrzej Pasek (24 sierpnia 2018, 13:47:36)

Ostatnia zmiana: Sonia Topolewska (18 września 2018, 13:27:25)
Zmieniono: dodanie protokołu z postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1117