nr sprawy: ZPI.271.64.2018.ZP2 ......... Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

 

Białe Błota, dnia 12.09.2018 r.

Znak sprawy: ZPI.271.64.2018.ZP2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu:

Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

 (dotyczy inwestycji realizowanej w ramach postępowania przeprowadzonego pod numerem ZPI.271.18.2018.ZP2.)

1.        Rodzaj zamówienia: usługi

2.        Tryb postępowania – zapytanie ofertowe. Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

3.        Zakładany termin realizacji zamówienia – zakończenia realizacji inwestycji: do 15 czerwca 2019 r.

4.        Okres gwarancji robót: 96 miesięcy.

5.        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.        Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

7.        Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100

8.        Oferty należy składać w terminie do dnia 18 września 2018 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

9.        Ofertę można złożyć w następujących formach:

·         elektronicznej przesyłając na adres: m.dominikowska@bialeblota.eu lub

·         papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

10.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 62.

11.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

12.    Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

13.Oferta winna zawierać:

- formularz ofertowy,

- kopię uprawnień budowlanych,

- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 

 

 

 załączniki:

zapytanie (424kB) zip

 

 informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert (259kB) pdf

 

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (413kB) pdf

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (12 września 2018)
Opublikował: Monika Dominikowska (12 września 2018, 13:35:00)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (19 września 2018, 13:39:59)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 424