Budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach


Znak sprawy:I.271.90.2018.ZP1                                              
Białe Błota, dnia 10.10.2018 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 
1. Zamawiający: Gmina Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 zaprasza do złożenia oferty na: „Budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej na dz. Nr 181/5 w miejscowości Białe Błota.
3. Warunki techniczne przedmiotu zamówienia opisane zostały w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Warunki stawiane Wykonawcom znajdują się w  zał. nr 4 do niniejszego zapytania,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
6. Kryterium oceny ofert: 100 % cena.
7. Termin realizacji zamówienia: 14.12.2018 r.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: 17.10.2018r. godz. 9:00 Sekretariat Urzędu Gminy Białe Błota
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Robotnikowska  +48 52 323 90 62.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, w pokoju nr 22, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zamówienia: „Budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach”.
11. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia wyboru oferty. Czas ten Wykonawca przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 
Załączniki:
1)    DP i SST, DP i SST
2)    Formularz ofertowy formularz ofertowy (89kB) word
3)    Projekt umowy wzór Umowy (204kB) word
4)    Wymagania ogólne (w tym Opis techniczny do projektu), wymagania ogólne (414kB) zip
5)    Kosztorys ofertowy kosztorys ofertowy (39kB) excel

Pełna treść zapytania ofertowego - zapytanie ofertowe (355kB) pdf  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (261kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Robotnikowska (10 października 2018)
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (10 października 2018, 10:57:24)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (17 października 2018, 12:49:00)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 504