nr sprawy: ZPI.271.102.2018.ZP2 - Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****

Znak sprawy: ZPI.271.102.2018.ZP2               

Białe Błota, dnia 02.11.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień poniżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

 

 

1.      Zamawiający: Gmina Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 zaprasza do złożenia oferty na:

Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach”

2.              Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest robota budowalna polegająca na uzupełnieniu wentylacji sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej
w Przyłękach. Budowa wentylacji swoim zakresem obejmuje sposób i rodzaj zbilansowania powietrza nawiewnego i wywiewnego. W celu zapewnienia odpowiedniego przemieszczania się mas powietrza na sali gimnastycznej, wykonanie ww. roboty budowlanej jest niezbędne.

3.         Warunki techniczne przedmiotu zamówienia opisane zostały w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

4.         Warunki stawiane Wykonawcom:

1)        Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie / przebudowie / remoncie wentylacji w budynku.

2)   Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje
do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych,
o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż określono poniżej, tj.
:

Kierownik robót – minimum 1 osoba:

minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,;

minimalne doświadczenie zawodowe:

trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót w ww. specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych

5.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

6.         Kryterium oceny ofert:

A.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1)        Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt),

2)        Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),

B.     Sposób oceny ofert:

1)      Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2)      Ocenie według kryteriów, o których mowa powyżej, poddane zostaną jedynie oferty nieodrzucone.

3)      Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznając każdej z nich ilość punktów obliczoną następująco:

a)  opis kryterium cena:

Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Liczba punktów w kryterium: cena”, zostanie obliczona w ten sam sposób, wg następujących wzorów:

C  =

Cmin  

Co

x

60 pkt

Gdzie :

Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert,

Co – cena ocenianej oferty,

Przyznane punkty wg wzorów zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

b)    opis kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (G):

            Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez wykonawcę w formularzu ofertowym, w pełnych latach, w okresie od min. 3 do max. 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

     W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

     Ilość punktów (G) w tym kryterium zostanie obliczona następująco:

a) okres udzielonej gwarancji 3 lat – 0 pkt,

b) okres udzielonej gwarancji 4 lat – 20 pkt,

c) okres udzielonej gwarancji 5 lat – 40 pkt,

4)      za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + G, gdzie:

P –  łączna liczba punktów oferty ocenianej,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,

5)      jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6)             Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych, w oparciu o podane kryteria oceny ofert

7.              Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania Umowy.

8.              Miejsce i termin złożenia oferty: 19.11.2018 r. godz. 9:00 Sekretariat Urzędu Gminy Białe Błota

9.              Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, w pokoju nr 22, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zamówienia: „Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej  w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach:

10.       Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

11.       Sposób obliczenia ceny oferty:

1)        Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.

2)        Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3)        Kosztorys ofertowy, o którym mowa w powyżej należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych
w formularzu.

4)        Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez wykonawcę do kosztorysu ofertowego,
w szczególności w treści opisu, szacowanej ilości i jednostki miary skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5)        Nie podanie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowej netto dla którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6)        Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane
w kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do kosztorysu ofertowego, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy.

7)        Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa
w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

8)        Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku podania przez Wykonawcę ceny z dokładnością inną niż do 2 miejsc po przecinku Zamawiający przyjmie tą cenę z uwzględnieniem zaokrąglenia do
2 miejsc po przecinku.

9)        Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków wykonawcy

10)    Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

12.       Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Monika Dominikowska  +48 52 323 90 62.

13.       Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, w pokoju nr 22, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zamówienia: „Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej 
w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach
”.

14.       Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia
o wyborze oferty zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia wyboru oferty. Czas ten Wykonawca przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Załączniki:

1)      Dokumentacja techniczna,

2)      Formularz ofertowy

3)      Projekt umowy

4)      Kosztorys ofertowy

 

  załączniki do pobrania (4762kB) zip

informacja o zmianie terminu składania ofert (232kB) pdf
informcja o zmianie terminu składanai ofert z dn. 13.11.2018 (235kB) pdf
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO-ZMIANA KOSZTORYSU ZMIANA KOSZTORYSU (348kB) zip
metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (2 listopada 2018)
Opublikował: Monika Dominikowska (2 listopada 2018, 10:29:56)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (20 listopada 2018, 15:01:22)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434