UCHWAŁA NR RGK.0007.150.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.150.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 1a75, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 45, poz. 235) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą godzinę sprawowanej opieki. 
§ 2. Ustala się opłatę za wydłużony (powyżej 10 godzin dziennie) pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Białe Błota w wysokości 200% opłaty, o której mowa w §1, za każdą godzinę wydłużonej opieki. 
§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Białe Błota na poziomie 0,43% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 
§ 4. Wysokość opłat, o których mowa w §1, ustala się według stanu na pierwszy dzień września danego roku i w tej wysokości obowiązują one od 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego. 
§ 5. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych przez gminę Białe Błota mogą ubiegać się o: 
1) obniżenie o 25 % opłaty, o której mowa w §1, w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 ze zm.) uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej; 
2) obniżenie o 50 % opłaty, o której mowa w §1, w przypadku, gdy dwoje lub więcej dzieci korzysta z opieki żłobka i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 ze zm.) uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej. 
§ 6. 1. Częściowe zwolnienie z opłat, o których mowa w §5, następuje na wniosek uprawnionego, zawierający oświadczenie o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zwolnienie oraz jej udokumentowanie. Zwolnienie następuje począwszy od następnego miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora żłobka. 
2. Rodzic lub opiekun dziecka, korzystający z częściowego zwolnienia z opłat, o których mowa w §5, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora żłobka o zaistnieniu przyczyn pozbawiających go tytułu do zwolnienia z opłat. 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Uzasadnienie
W myśl art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, a także za wydłużony (powyżej 10 godzin dziennie) pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. W myśl art. 59 ust. 2 ww. ustawy rada gminy może określić w drodze uchwały warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Do ponoszenia wymienionych opłat zobowiązani są rodzice (opiekunowie prawni) dziecka. Opłaty te wnoszone są na rzecz gminy (art. 59 ust. 1 ustawy). W przypadku częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, gmina dopłaca kwotę stanowiącą wysokość zniżki, wyrównując opłatę do pełnej wysokości. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 


                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Bartosz Lau

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (8 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (8 grudnia 2011, 13:34:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996