UCHWAŁA NR RGK.0007.163.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.163.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm: z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm: z 2010 r. Nr 96, poz. 620 z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm:z 2003 r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475,) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 
5) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości –„Dane o podatnikach podatku” (ZN-1/C), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały; 
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały; 
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; 
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały; 
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/438/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) podatnik jest obowiązany przedstawić organowi podatkowemu dane uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138), oraz zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym i ustawie o podatku leśnym celem ustalenia prawidłowych wysokości zobowiązań podatkowych wprowadza się wzory informacji i deklaracji zawierające niezbędne dane do ustalania wymiaru zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym oraz identyfikacji podatnika. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

                          Bartosz Lau


  załączniki:
załącznik podatki.exe (505kB) plik

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (8 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (8 grudnia 2011, 14:02:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085