UCHWAŁA NR RGK.0007.169.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr RGK.0007.169.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 8 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 45, poz. 235, Nr131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się z dniem 29 lutego 2012 roku jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie, zwaną dalej Żłobkiem. 

§ 2. Siedziba Żłobka znajduje się w Łochowie, przy ulicy Okopowej 10. 

§ 3. Wyrazić zgodę na wyposażenie w mienie żłobka poprzez oddanie w trwały zarząd na cele statutowe następujących nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie w obrębie Łochowo numerami: dz. 178/10 o pow. 0,1124 ha zapisana w księdze wieczystej nr BY1B/00084182/8, dz. 170/11 o pow. 0,1118 ha zapisana w księdze wieczystej BY1B/00084183/5, dz. 178/12 o pow. 0,1112 ha zapisana w księdze wieczystej BY1B/00084184/2. 

§ 4. Przedmiotem działania Żłobka jest realizowanie zadań własnych gminy Białe Błota w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, o których stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. 

§ 5. Żłobkowi nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 gminy mogą tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych. Żłobki i kluby dziecięce działają na podstawie statutu, ustalonego przez podmiot, który utworzył dany żłobek lub klub dziecięcy (art. 11 ust. 1 i 2). Gmina Białe Błota, realizując określone ustawą zadanie opieki nad dziećmi do lat 3, tworzy Żłobek Gminny w Łochowie. Jako podmiot, który utworzył Żłobek, jest zobowiązana do ustalenia jego statutu. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.169.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2011 r.
STATUT ŻŁOBKA GMINNEGO W ŁOCHOWIE (46kB) pdf


 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (8 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (8 grudnia 2011, 14:11:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1098