Uchwała Nr RGK.0007.180.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutuUchwała Nr RGK.0007.180.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutu 

Na podstawie art. 18 ust.2 punkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, N 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281,), art. 11 i 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183) oraz art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 j. t.), art. 18 ust.1 pkt. 5 i art. 51, 51a ust. 1 i 2, 51c ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, ) z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622) oraz § 4 ust. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz.,1586)uchwala się, co następuje: 
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2012 roku tworzy się ośrodek wsparcia zwany Środowiskowym Domem Samopomocy z siedzibą w Cielu, ul. Ogrody 1, jako jednostkę organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej i nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wyrazić zgodę na wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciele w mienie ruchome zakupione z przekazanej dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz na oddanie w trwały zarząd cześć nieruchomości tj. działki nr 185/103, położonej w Cielu przy ul. Ogrody 1 zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na potrzeby ŚDS. 
§ 3. Zadanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane jako zadanie zlecone gminie przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012roku. 

  Uzasadnienie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu został utworzony z dniem 1 grudnia 2011r. jako jednostka znajdująca się w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. Jednakże zgodnie z zaleceniami jednostki nadrzędnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, z dniem 1 stycznia 2012r. niniejszą placówkę powołuje się w formie jednostki budżetowej, stanowiącej jednostkę organizacyjną Gminy Białe Błota. W związku z powyższym nadaje się statut wprowadzony w życie uchwałą Rady Gminy Białe Błota. Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.180.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, ul.Ogrody 1 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A, B i C” w Cielu zwany w dalszej części „ŚDS” działa na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 t.j.). 
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 t.j. z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586). 
4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) 
5) Przepisów dotyczących jednostek budżetowych. 
§ 2. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A, B i C”, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Białe Błota, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. 
2. Obszarem działania ŚDS jest powiat bydgoski. 
3. Działalność ŚDS finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przekazywanych przez Wojewodę. 
4. Organem prowadzącym ŚDS jest gmina Białe Błota. 
5. Bezpośredni nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Wójt Gminy Białe Błota. 
§ 3. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego przeznaczonym dla osób zamieszkujących głównie na terenie gminy Białe Błota (przewiduje się możliwość przyjęcia osób z powiatu bydgoskiego): 
1) przewlekle psychicznie chorych - typu A; 
2) upośledzonych umysłowo - typu B; 
3) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typu C. 
2. Tym samym ŚDS będzie obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób wymienionych w ust. 1. 
§ 4. Siedzibą ŚDS jest lokal położony przy ul. Ogrody 1 w Cielu. Gmina Białe Błota. 
§ 5. Uczestnictwo i korzystanie z usług ŚDS oparte jest na pełnej dobrowolności. 

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA 

§ 6. 1. Celem działania ŚDS jest: 
1) kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości (nawiązywanie kontaktów, komunikowanie się z otoczeniem, współżycie w grupie, zaradność życiowa itp.); 
2) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia; 
3) wszechstronne usprawnianie psychoruchowe; 
4) rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości; 
5) rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie. 
2. Zadaniem ŚDS jest: 
1) organizacja całokształtu spraw związanych z życiem osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania; 
2) prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji; 
3) reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie społecznej dekompensacji; 
4) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do ich zainteresowań, potrzeb i możliwości. 

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 7. 1. ŚDS kieruje Kierownik. 
2. Pracodawcą dla Kierownika jest Wójt Gminy Białe Błota. 
3. Pracodawcą dla Pracowników ŚDS jest Kierownik ŚDS w Cielu, ul. Ogrody 1. 
4. Kierownik, psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, logopeda oraz opiekunowie tworzą zespół wspierająco-aktywizujący. 
5. Szczegółowe zasady, zadania i organizację ŚDS określa Regulamin Organizacyjny. 
6. ŚDS prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności i plan pracy opracowywany na każdy rok, w uzgodnieniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. 
§ 8. 1. Kierownik ŚDS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Białe Błota, który określa przede wszystkim przedmiot i zakres działania, oraz zasady składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem i zaciąganiu zobowiązań. 
2. Kierownik podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach samodzielnie, zgodnie z przepisami prawa. 
§ 9. Kierownik ŚDS zarządza powierzonym mieniem w związku z utworzeniem domu samopomocy oraz nabytym w trakcie prowadzenia działalności, w zakresie i formach określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 10. 1. ŚDS jest jednostką sektora finansów publicznych prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Białe Błota, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. 
2. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący planowane w danym roku budżetowym dochody i wydatki, sporządzony przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, w trybie przepisów o finansach publicznych. Podstawą sporządzenia planu jest wysokość środków finansowych przewidzianych na działalność ŚDS w danym roku budżetowym, określana w uchwale budżetowej Gminy Białe Błota. 
3. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu. 
4. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

Rozdział 5.
NADZÓR I KONTROLA 

§ 11. Nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy w Cielu sprawują organy administracji rządowej i samorządowej w zakresie swoich kompetencji. 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 12. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy Białe Błota. 
§ 13. Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r. 

  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

                           Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 15:11:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1171