UCHWAŁA NR RGK.0007.181.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Uchwała Nr RGK.0007.181.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 18, poz. 1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz.230) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i wysokości stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
§ 2. 1. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Gminy Białe Błota. 
2. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele. 
§ 3. Formą pomocy szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży jest stypendium Gminy Białe Błota. 
§ 4. Stypendium Gminy Białe Błota jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. O stypendium mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych, konkursów, festiwali artystycznych, zawodów sportowych itp., którzy chcą rozwijać umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje, a równocześnie charakteryzują się nienaganną postawą w swoim środowisku. 
§ 5. Stypendium Gminy Białe Błota powinno służyć rozwojowi szczególnych zdolności dziecka i może być przeznaczone na cel związany z uzdolnieniami ucznia, a w szczególności na zakup lub dofinansowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych lub artystycznych, instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, sfinansowanie lub dofinansowanie warsztatów lub kursów (językowych, komputerowych, aktorskich, piosenkarskich itp.), wyjazdów szkoleniowych, obozów sportowych, udziału w zawodach, konkursach, festiwalach, dodatkowych lekcji w wybranej dziedzinie, a także na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły, klubu, placówki oświatowej itp. 
§ 6. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów: 
1) stypendium naukowe I , II i III stopnia; 
2) stypendium sportowe I, II i III stopnia; 
3) stypendium artystyczne I, II i III stopnia. 
§ 7. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie gminy Białe Błota oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spoza terenu gminy Białe Błota,mieszkający na stałe na terenie gminy Białe Błota. 
2. Kryteria stypendialne spełnia uczeń osiągający wyniki, o których mowa w § 8 w terminie od 1 maja roku poprzedniego do 30 kwietnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. 
§ 8. Prawo ubiegania się o stypendium: 
1) naukowe I stopnia - ma zwycięzca konkursu, olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub finalista na szczeblu ogólnopolskim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty); 
2) naukowe II stopnia - ma finalista konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty); 
3) naukowe III stopnia – ma finalista konkursów na szczeblu rejonowym (konkursy organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty); 
4) sportowe I stopnia - ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Polski oraz w zawodach na szczeblu międzynarodowym (mistrzostwa Europy lub Świata); 
5) sportowe II stopnia - ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach Polski oraz od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich; 
6) sportowe III stopnia - ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach województwa; 
7) artystyczne I stopnia - ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w konkursach międzynarodowych lub w konkursach ogólnopolskich; 
8) artystyczne II stopnia - ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w konkursach międzynarodowych lub w konkursach ogólnopolskich oraz zdobywca od 1 do 3 miejsca w konkursach wojewódzkich; 
9) artystyczne III stopnia - ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w konkursach wojewódzkich. 
§ 9. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek. 
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, trener, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, kierownik placówki kulturalno-oświatowej, zwany dalej wnioskodawcą. 
3. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o przyznanie stypendium, określając w nim kategorię i proponowaną wysokość stypendium oraz jego przeznaczenie. Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku opis dotychczasowych osiągnięć dziecka oraz dołączyć do wniosku kopie dyplomów, wyróżnień. zdobytych przez dziecko oraz opinię dyrektora szkoły o nienagannej postawie ucznia. 
4. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota w terminie do 31 maja. 
§ 10. 1. Stypendium Gminy Białe Błota może zostać przyznane w wysokości: 
1) stypendium I stopnia – od 800 zł do 1.200 zł. 
2) stypendium II stopnia – od 400 zł. do 800 zł. 
3) stypendium III stopnia – do 400 zł. 
2. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria do uzyskania dwóch lub więcej stypendiów przysługuje jedno stypendium wyższego stopnia. 
§ 11. Stypendia przyznawane są co roku w ramach środków finansowych określonych przez Radę Gminy Białe Błota w uchwale budżetowej na dany rok. 
§ 12. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Białe Błota, na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję. 
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi: trzech członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz dwie osoby wskazane przez Wójta Gminy. 
3. W decyzji o przyznaniu stypendium określa się w szczególności wysokość stypendium oraz termin i warunki wypłaty stypendium. 
§ 13. 1. Wójt Gminy rozpatruje wnioski o stypendium do dnia 30 czerwca. 
2. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna. 
§ 14. Traci moc uchwała Nr XLVIII/525/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

  Uzasadnienie
Niniejsza uchwała dotyczy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota. Formą pomocy dla szczególnie uzdolnionych uczniów jest stypendium Gminy Białe Błota. W/w stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia. Na realizację uchwały w 2012 r. proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 50 000 zł. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                         Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 15:15:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1331