UCHWAŁA NR RGK.0007.20.2012 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn KrajeńskiUchwała Nr RGK.0007.20.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn Krajeński 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadać nazwy ulicom w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zgodnie z wykazem numerów ewidencyjnych działek stanowiących poszczególne ulice, wymienionych poniżej: 
1) Osikowa - działka o numerze ewidencyjnym 796, 
2) Gerberowa - działka o numerze ewidencyjnym 783, 
3) Hiacyntowa - działka o numerze ewidencyjnym 812.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 


 
Uzasadnienie
Drogi stanowiące działki o numerach ewidencyjnych 796, 783 oraz 812 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota są drogami gminnymi. Jednak dotąd nie zostały nazwane. Brak nazwy sprawia kłopoty mieszkańcom miejscowości. W dniu 24 stycznia 2012r. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o nadanie przedmiotowym ulicom odpowiednich nazw: 1) Osikowa - dziłka o numerze ewidencyjnym 796, 2) Gerberowa - działka o numerze ewidencyjnym 783, 3) Hiacyntowa - działka o numerze ewidencyjnym 812. Proponowane nazwy pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka i Sołtys miejscowości Kruszyn Krajeński. 

załącznik (333kB) pdf
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (28 lutego 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (10 kwietnia 2012, 11:41:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427