Uchwała Nr RGK.0007.38.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie ...Uchwała Nr RGK.0007.38.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.) w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami: z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz.1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.: Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 249, poz. 1657; z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341): 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska po § 15 dodaje się § 16, który otrzymuje brzmienie: 

"§ 16.1. Dofinansowanie w wysokości 30 % poniesionych kosztów nabycia ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej niż 2000 zł, z zastrzeżeniem § 1, udzielane jest także w przypadku gdy w samodzielnych lokalach mieszkalnych właściciel dokonuje montażu nowego ekologicznego ogrzewania grzewczego wymienionego w § 2, o ile wcześniej istniejące wspólne centralne ogrzewanie zostało zlikwidowane z przyczyn niezależnych od właściciela lokalu mieszkalnego a instalacja nowego ogrzewania nie narusza przepisów odrębnych. 
2. Przez samodzielny lokal mieszkalny należy rozumieć lokal określony przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 93 ze zm.). 
3. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest zobowiązana złożyć następujące dokumenty: wniosek o przyznanie dofinansowania, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. 
4. Po zakończeniu montażu urządzenia ekologicznego w lokalu mieszkalnym osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest zobowiązana dostarczyć kserokopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu): faktury za urządzenie grzewcze, protokół kominiarski w zakresie przeglądu i drożności przewodów kominowych, protokół podłączenia nowego urządzenia grzewczego. 
5. Przepisy § 5, § 7, od §10 do § 15 zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na finansowanie działań powodujących redukcję ilości zanieczyszczeń energetycznych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, stosuje się odpowiednio." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
Uzasadnienie
Gmina Białe Błota od kilku lat prowadzi program udzielania dotacji celowych na działania związane z redukcją ilości zanieczyszczeń energetycznych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. Z wnioskiem o udzielenie dotacji zwrócił się także mieszkaniec ulicy Sosnowej w Białych Błotach, który jest właścicielem jednego z lokali mieszkalnych położonych w blokach znajdujących się przy tej ulicy. Lokale te wcześniej były właśnością Nadleśnictwa Bydgoszcz i posiadały centralne ekologiczne ogrzewanie z kotłowni (opalanej olejem opałowym) również zarządzanej przez Nadleśnictwo. W momencie sprzedaży wszystkich mieszkań w poszczególnych blokach Nadleśnictwo odłączyło centralne ekologiczne ogrzewanie lokali. Od tej pory mieszkańcy stając się właścicielami lokali musieli we własnym zakresie zorganizować ogrzewanie własnego lokalu. Część mieszkańców zainstalowała nieekologiczne ogrzewania, co w dużym stopniu przyczyniło sie do zwiększenia zanieczyszczenia pyłami i gazami osiedla ulicy Sosnowej. Jeden z mieszkańców tej ulicy przy obecnym brzmieniu uchwały nie może skorzystać z tej formy dotacji, bowiem nie ma możliwości montażu zwykłego pieca (zgodnie z oświadczeniem nie ma dostępu do przewodu spalinowego), i w związku z tym zainstalował ogrzewanie elektryczne. Zmiana uchwały pozwoli udzielać dotacji w przypadku instalowania nowego ogrzewania ekologicznego w budynkach wielolokalowych, gdzie wcześniejsze istniejące wspólne centralne ogrzewanie zostało zlikwidowane z przyczyn niezależnych od właściciela lokalu mieszkalnego a instalacja nowego ogrzewania nie narusza przepisów odrębnych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (10 kwietnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (10 kwietnia 2012, 11:51:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1490