w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Uchwała nr RGK.0007.101.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2012

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami: z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1389, z 2008 r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. Nr , poz. 472) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych następujące drogi, których
przebieg przedstawiono na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały:
1) Ul. Alpejska w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr
050609C), do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: obręb Białe
Błota: 1406; załącznik graficzny Nr 1;
2) Ul. Altanowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Szubińską (droga wojewódzka
Nr 223), do Skrzyżowanie z ul. Betonową, przebieg po terenie działek: 101/4, 105/3,
105/4, 108/3, 108/4, 78/3, 77/5, 77/4, 76/1, 75/1, 79, 74/5, 73/1, 72/1, część 71/1, obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
3) Ul. Ametystowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Różaną (droga gminna Nr
050668C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 82/4, 92/5, obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
4) Ul. Arlekina w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr
050609C) do skrzyżowania z ul. Guliwera, przebieg po terenie działek: 260/28 obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
5) Ul. Asfaltowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Azalową (droga gminna Nr
050652C) do skrzyżowania z ul. Różaną (droga gminna Nr 050668C), przebieg po
terenie działek: część 93, 92/6, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
6) Ul. Barwinkowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Szubińską (droga
wojewódzka Nr 223) do skrzyżowania z ul. Centralną (droga gminna Nr 050607C),
przebieg po terenie działek: 234, 257/5, 258/2, 258/17, 258/49, 258/110, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
7) Ul. Bazaltowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr
050609C) do skrzyżowania z ul. Hebanową, przebieg po terenie działek: 260/44,
258/16, 258/76, 258/65, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
8) Ul. Berberysowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Szubińską (droga
wojewódzka Nr 223) do skrzyżowania z ul. Betonową, przebieg po terenie działek: 47,
obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
9) Ul. Betonowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Bartniczą (droga gminna Nr
050632C) do skrzyżowania z ul. Różaną (droga gminna Nr 050668C), przebieg po
terenie działek: 80/3, 2038, 44/31, 44/33, 80/4, część 71/1, część 101/4, 101/3, 80/5,
102/3, 80/1, 103/1, 104/26, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
10) Ul. Bezpieczna w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Ostróżki (droga gminna Nr
050622C) do skrzyżowania z ul. Hodowlaną (droga gminna Nr 050623C), przebieg po
terenie działek: część 154/8, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
11) Ul. Biała w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Szubińską (droga wojewódzka Nr
223) do skrzyżowania z ul. Betonową, przebieg po terenie działek: 70/1, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
12) Ul. Cała w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Daleką do skrzyżowania z ul.
Chlebową (droga gminna Nr 050609C, przebieg po terenie działek: 869/8, 1084, obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
13) Ul. Cedrowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chełmską do skrzyżowania z ul.
Cyprysową, przebieg po terenie działek: 388/27, 391/19, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
14) Ul. Chełmska w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr
050609C) do skrzyżowania z ul. Cukrową (droga gminna Nr 050634C), przebieg po
terenie działek: 380/1, 1411, 380/2, 1975/3-LP, 379/4, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
15) Ul. Chmielarska w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr
050609C) do skrzyżowania z ul. Cedrową, przebieg po terenie działek: 1412/4, 382/7,
383/9, 384/7, 385/7, 386/7, 387/7, 388/22, 1412/2, 1412/3, 1412/1, obręb Białe Błota;
załącznik graficzny Nr 1;
16) Ul. Chmielna w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr
050609C) do skrzyżowania z ul. Cedrową, przebieg po terenie działek: 1413, 382/6,
383/8, 384/6, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
17) Ul. Cynowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Cukierniczą (droga gminna Nr
050616C) do skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr 050609C), przebieg po
terenie działek: 1417, 1416, 1286/7, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
18) Ul. Cyprysowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr
050609C) do skrzyżowania z ul. Cedrową, przebieg po terenie działek: 382/8, 383/10,
384/8, 1414, część 388/27, część 1410, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
19) Ul. Czajcza w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Czerską (droga gminna Nr
050608C) do skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr 050609C), przebieg po
terenie działek: 1295/2, 1006, część 996, 1390/2, 411/26, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
20) Ul. Czarnoleska w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr
050609 C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 1409, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
21) Ul. Czekoladowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Centralną (droga gminna
Nr 050607C) do skrzyżowania z drogą gminną Nr 050608C (ul. Chudoby), przebieg po
terenie działek: 1426, 1325/6, 1325/7, 1424, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr
1;
22) Ul. Czysta w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Centralną (droga gminna Nr
050607C) do skrzyżowania z ul. Chudoby i Drzewną (droga gminna Nr 050608C),
przebieg po terenie działek: 353/3, 352, 355/7, 1396/1, część 395/11, obręb Białe Błota;
załącznik graficzny Nr 1;
23) Ul. Daleka w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Drzewną (droga gminna Nr
050608C) do skrzyżowania z ul. Chlebową (droga gminna Nr 050609C), przebieg po
terenie działek: 1015, 413/14, 414/23, 414/29, 1072, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
24) Ul. Daliowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Czajczą do skrzyżowania z ul.
Daleką, przebieg po terenie działek: 1036, 411/20, 412/14, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
25) Ul. Duńska w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Drzewną (droga gminna Nr
050608C) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 223 (ul. Szubińską), przebieg po
terenie działek: 1433, 866/1, 108/4-LP, 66/5-LP, obręb Białe Błota; załącznik graficzny
Nr 1;
26) Ul. Epokowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Bazaltową do ślepego
zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 1429/3 obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
27) Ul. Feniksa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Guliwera do ślepego zakończenia
ulicy, przebieg po terenie działek: 218/31 obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
28) Ul. Guliwera w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Cukrową (droga gminna Nr
050634C) do skrzyżowania z ul. Czerską (droga gminna Nr 050608C), przebieg po
terenie działek: 1465/1, 191/1, 194/4, 1466, 225/3, 226/6, 1400, 261/14, 260/31,
260/32, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
29) Ul. Gwarna w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Olchową do skrzyżowania z ul.
Hipiczną (droga gminna Nr 050624C), przebieg po terenie działek: 1463/1, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
30) Ul. Hebanowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Centralną (droga gminna Nr
050607C) do skrzyżowania z ul. Goplany (droga gminna Nr 050620C), przebieg po
terenie działek: 1431, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
31) Ul. Herbowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania
z ul. Hebanową, przebieg po terenie działek: 258/48, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
32) Ul. Judyma w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Barycką (droga gminna Nr
050617C) do skrzyżowania z ul. Guliwera, przebieg po terenie działek: 1469, obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
33) Ul. Jutrzenki w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Czerska (droga gminna Nr
050608C) do ślepego zakończenia za ul. Ludową, przebieg po terenie działek: 520/5,
495, 1440, 468/12, 1457, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
34) Ul. Kadetów w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Barycką (droga gminna Nr
050617C) do skrzyżowania z ul. Jantarową (droga gminna Nr 050630C), przebieg po
terenie działek: 1441, 500/8, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
35) Ul. Kapliczna w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Szubińską (droga wojewódzka
Nr 223) do skrzyżowania z ul. Zacisze, przebieg po terenie działek: 36/40, 35/2,
2023/2, 36/11, część 34/4, część 32/14, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
36) Ul. Konwaliowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Tulipanową do ślepego
zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: część 106/13, 106/18, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
37) Ul. Lawendowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Kruszyńską (droga gminna
Nr 050611C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 118/4, 119/5,
obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
38) Ul. Lechicka w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Nizinną do skrzyżowania z ul.
Niedzielną (droga gminna Nr 050626C), przebieg po terenie działek: 289/4, obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
39) Ul. Literacka w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Gontową (droga gminna Nr
050627C) do skrzyżowania z ul. Czerską (droga gminna Nr 050608C), przebieg po
terenie działek: 453/27, 453/29, 1463, 465/13, 465/19, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
40) Ul. Lutników w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Nizinną do skrzyżowania z ul.
Niedzielną (droga gminna Nr 050626C), przebieg po terenie działek: 291/1, obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
41) Ul. Miła w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Pieszą do skrzyżowania z ul.
Niedzielną (droga gminna Nr 050626C), przebieg po terenie działek: 319/23, 319/47,
319/54, 320/4, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
42) Ul. Młoda w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Niedzielną (droga gminna Nr
050626C) do skrzyżowania z ul. Pieszą, przebieg po terenie działek: 320/9, 317, 313/7,
313/3, 318/3, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
43) Ul. Modra w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Centralną (droga gminna Nr
050607C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 527, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
44) Ul. Nizinna w m. Białe Błota od skrzyżowania z drogą serwisową Nr 32 do
skrzyżowania z ul. Pieszą, przebieg po terenie działek: 284/2, 284/1, obręb Białe Błota;
załącznik graficzny Nr 1;
45) Ul. Olchowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Gontową (droga gminna Nr
050627C) do skrzyżowania z ul. Literacką, przebieg po terenie działek: 451/12, 462/5,
464/32, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
46) Ul. Orlika w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Ostróżki (droga gminna Nr
050622C) do skrzyżowania z ul. Hodowlaną (droga gminna Nr 050623C), przebieg po
terenie działek: 154/32, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
47) Ul. Parkowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Barycką (droga gminna Nr
050617C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 181/18, 180/8,
181/6, część 180/3, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
48) Ul. Piesza w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Jantarową do ślepego zakończenia
ulicy, przebieg po terenie działek: 303/11, 303/12, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
49) Ul. Poziomkowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Kruszyńską (droga gminna
Nr 050611C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 118/30,
118/24, część 118/12, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
50) Ul. Sielska w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Czahary (droga gminna Nr
050628C) do skrzyżowania z ul. Sobótki, przebieg po terenie działek: 1451/1, obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
51) Ul. Słoneczna w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Kruszyńską (droga gminna Nr
050611C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 118/44, obręb
Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
52) Ul. Sobótki w m. Białe Błota od Skrzyżowanie z ul. Barycką (droga gminna Nr
050617C) do skrzyżowania z ul. Sielską, przebieg po terenie działek: : 180/9, 178/7,
1451/2, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
53) Ul. Szafirowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Tulipanową do ślepego
zakończenie ulicy, przebieg po terenie działek: część 107/17, część 107/12, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
54) Ul. Tulipanowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Betonową do ślepego
zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 102/11, 102/14, 103/2, 103/3, 104/28,
109/18, 109/11, część 107/12, część 106/13, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr
1;
55) Ul. Ulana w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Cukierniczą (droga gminna Nr
050616C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 1061, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;l
56) Ul. Wierzbowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Kapliczną do ślepego
zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 34/4, 36/6, 36/7, obręb Białe Błota;
załącznik graficzny Nr 1;
57) Ul. Zacisze w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Kapliczną do ślepego
zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 32/14, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 1;
58) Ul. Zawiła w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Chlebową droga gminna Nr
050609C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 979, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
59) Ul. Zeusa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Czajczą do ślepego zakończenia
ulicy, przebieg po terenie działek: 1046, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
60) Ul. Żaków w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Daleką do ślepego zakończenia
ulicy, przebieg po terenie działek: 1079, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
61) Ul. Żeńców w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Barycką (droga gminna Nr
050617C) do skrzyżowania z ul. Jantarową (droga gminna Nr 050630C), przebieg po
terenie działek: 1442, 1443, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
62) Ul. Żonkilowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Tulipanową do ślepego
zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 109/17, 109/20, 109/19, obręb Białe
Błota; załącznik graficzny Nr 1;
63) Ul. Sosnowa w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Kolejową (droga gminna Nr
050661C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie działek: 1986/1, część
113/5-LP, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 1;
64) Ul. Ku Belmie w m. Białe Błota od skrzyżowania z ul. Łochowską w Bydgoszczy
(droga powiatowa Nr 1926C) do ślepego zakończenia ulicy, przebieg po terenie
działek: 1953, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 2;
65) Ul. Paderewskiego w m. Białe Błota od zjazdu z węzła drogowego LOTNISKO na
drodze krajowej Nr 25 do zakończenia drogi przy lotnisku w Bydgoszczy im. Ignacego
Paderewskiego, przebieg po terenie działek: 878/4, 890/4, obręb Białe Błota; załącznik
graficzny Nr 3;
66) Ul. Droga na Pagórek w m. Białe Błota od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 223
(ul. Szubińska) do skrzyżowania z ul. Pagórek w Bydgoszczy, przebieg po terenie
działek: 835/1, 843/1, 2096, 1994/1, 1994/2, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, obręb Białe Błota; załącznik graficzny Nr 4.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie
Rozwój administracyjny Gminy Białe Błota, wymusza również rozwój infrastruktury
drogowej w zakresie budowy i rozwoju sieci dróg gminnych. Istniejąca sieć dróg
gminnych wymaga stałej rozbudowy dla prawidłowej obsługi ruchu lokalnego
i powiązania jej z siecią dróg wyższej rangi to jest dróg powiatowych, wojewódzkiej
i dróg krajowych. Podniesienie wymienionych dróg do rangi publicznych dróg gminnych
stwarza możliwości ich przebudowy na zasadach i w trybie ustalonym w Ustawie z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199,
poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620). Dla przedmiotowych dróg uzyskano pozytywną
opinię od Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 117/2012 Zarządu Powiatu
Bydgoskiego z dnia 30 maja 2012 r.).


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut
załącznik nr 1 (177kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach
załącznik nr 2 (53kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach
załącznik nr 3 (37kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach
załącznik nr 4 (38kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach


metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (30 sierpnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2012, 09:23:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1252