Uchwała nr RGK.0007.112.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr RGK.0007.112.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.), w związku z art. 6k ust.1 pkt1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Z 2012r. poz 391) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Z 2012r., poz.391), dla wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w ust.1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 
3. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 2 określona zostanie w odrębnej uchwale Rady Gminy Białe Błota. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut

 
Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Z 2012r., poz. 391) w art. 6k ust.1 pkt 1 nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca dopuszcza cztery metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: -w myśl art. 6j ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedmiotowa opłata może stanowić iloczyn stawki opłaty oraz: 1.liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2.ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3.powierzchni lokalu mieszkalnego. 4.zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Po przeanalizowaniu każdej z czterech metod określonych w wyżej cytowanej ustawie, wynika, że najbardziej optymalną jest metoda polegająca na zastosowaniu iloczynu stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych. 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (4 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (11 października 2012, 13:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1274