Uchwała nr RGK.0007.114.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota


Uchwała nr RGK.0007.114.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm: z 2006 roku Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 8 uchyla się ust. 1; 
2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Oczekujący na jednej z list wymienionych w § 7, który przedłoży wyrok o rozwodzie, pozostający opiekunem dzieci pozostaje na tej samej pozycji, a osoba samotna zostaje dopisana na koniec listy. W przypadku rodziny bezdzietnej pozostaje na tej samej pozycji wnioskodawca, a były współmałżonek zostaje dopisany na koniec listy."; 
3) w § 8 ust. 3 uchyla się lit. b,c, i d; 
4) w § 10 uchyla się ust. 2; 
5) w § 14 uchyla się ust. 5. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut
Uzasadnienie
Wojewoda Kujawsko Pomorski pismem z dnia 31 sierpnia br. wniósł uwagi do Uchwały Nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota. Niniejsza regulacja jest efektem uwzględnienia wytycznych organu nadzorczego.  Wobec powyższego podjęcie uchwały zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (4 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (11 października 2012, 13:51:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1472