Uchwała nr RGK.0007.123.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury:

Uchwała nr RGK.0007.123.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2012
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr. 974 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 9, 11, 13 ust.1 i 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, 2, 3 i 4 i art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) oraz art.18 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539) uchwala się, co następuje:§ 1. W załączniku do uchwały Nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 4 załącznika dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: "3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539)."; 
2) w § 10 załącznika dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: "1a. W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzi biblioteka publiczna w Białych Błotach z filią Łochowie.". 
§ 2. Tracą moc: 
1. Uchwała Nr RGK.0007.103.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012 r., zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu. 
2. Uchwała Nr XXXIX/444/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu, zmieniona uchwałą Nr XLVIII/526/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu, zmieniona uchwałą Nr VI/43/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r., zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu, zmieniona uchwałą Nr RGK.0007.186.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r., zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż 01 października 2012 roku. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

Uzasadnienie
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 ust. 3 i 4 ("3. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury, w tym powstałej w wyniku połączenia, o którym mowa w art. 13 ust. 7." oraz "4. Organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki publicznej wchodzącej w skład innej instytucji kultury określa organizator w statucie tej instytucji kultury"), zawartym w ustawie z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1230), należy dostosować statut GCK do obowiązujących przepisów. Dzięki temu możliwe będzie korzystanie z programów pomocowych dla bibliotek. Jednym z takich programów jest Program Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek", który skierowany jest do bibliotek publicznych. Dzięki udziałowi w programie biblioteki otrzymują dofinansowanie ze środków finansowych BN na zakup nowości wydawniczych. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (4 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (11 października 2012, 14:01:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1259