zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr RGK.0007.133.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:§ 1. W Uchwale NR RGK.0007.163.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut
 

  
Uzasadnienie 
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) podatnik jest obowiązany przedstawić organowi podatkowemu, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiazku podatkowego lub wysokość opodatkowania, dane uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138), oraz zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, celem ustalenia prawidłowych wysokości zobowiązań podatkowych wprowadza się wzór deklaracji zawierający niezbędne dane do ustalania wymiaru zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, oraz identyfikacji podatnika.  
  
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
  


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.133.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2012 r.
załącznik (63kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach .pdf 
Załącznik DN-1  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. U. 2012 poz. 2670 z dnia 2012-11-13

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (4 marca 2013, 13:47:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175